General Dietls dagbok

1. juni - 9. juni 1940
Ferdig.
Bilder av Dietl på slutten av dokumentet
Dietl.jpg - 9323 Bytes
Innledning
Sjefen for angrepsstyrkene, General Dietl, førte selvsagt sin dagbok, 3 Gebirgsdivisjons krigsdagbok, med tysk grundighet. Denne dagbok ble kjent i 1983 under besøk i Narvik av en tysk sveitsisk historiegruppe, og en kopi av denne dagbok finnes ved Nord-Hålogaland landforsvar / Troms og Nord-Hålogaland infanteriregiment nr. 16.

Denne krigsdagbok, som er et nøkternt og objektivt dokument, skildrer krigshandlingene og planleggingen, slik sjefen for den tyske angrepsstyrke så det.

Boken skildrer en rekke nye og interessante opplysninger om kampene ved Narvik i 1940, særlig om de anstrengelser som ble gjort for å etter forsyne de tyske tropper som etterhvert ble trengt sammen omkring Bjørnfjell

Dagboken har vært trykt i dagsavisen Fremover (1985) og med tillatelse fra avisen har jeg lagt den ut på Internett.

Magnor Fjellheim

1. juni 1940
Tyskerne må gi opp hd 620 ved Holmvann.
01.30
Fi. angrep over Mølnelva blir klart slått tilbake av gr. Haussels. Fi.setter samtidig opp tunge våpen på Durmålsfjell. Bergkanonen som ble satt inn, har igjen hatt god virkning
06.30
Tilbaketrekkingen ved gr. Haussels ble innledet i morgentimene og gjennomført uten særlig forstyrrelse av fi. Samtidig gjennomførte gr. Walther tilbaketrekking til nye stillinger. Fi.jagerfly angrep Hundalen om natta. Gr. Windisch klarte å holde hd 620 og 698 mot gjentatte fi.angrep på østflanken. Forsyningssituasjonen blir stadig vanskeligere. Det mangler handgranater og ammunisjon. Det er også vanskelig å få fram forsyninger til stillingene. At vi ennå holder stillingene, skyldes bare at motstanderen bare angriper enkelte steder, og dermed kan de små tilgjengelige forsyninger føres fram i rett tid til de truede steder.
09.30
Oppfordring om støtte fra Luftwaffe mot den angripende fi. Det dårlige været gir bare lite håp.
11.00
Hd 620 er falt. Dermed er hovedstridslinjen trykket inn på et sted,
og et viktig punkt er falt i fi.s hender etter bitter kamp. I mellomtiden har hver gruppe satt 1 kp i beredskap som reserve. Stillingen på nordflanken syns å være truet, og en må regne med enda sterkere press fra fi. På sydflanken er det for tiden ingen kontakt med fi. Det synes som om motstanderen ikke har satt styrker inn i angrep.
14.30
1 kp fra avd. Kothe blir derfor trukket ut og satt i marsj med banetransport til Spionkop. Planen er å føre kompaniet fram til gr. Windisch som sikring på Rundfjellet. Mot en mulig fi.landsetting i østenden Rombaksbotn har hauptm. Oberndorfer gjennomført minelegging fra stranda og 1.000 m innover. Dessuten er en tropp fra rgt Berger sendt dit som sikring (divordre nr.30).
19.00
Etter å ha tatt hd 620,
forsøker fi.et fremstøt mot Holmvann vest, men blir vist tilbake. Det hersker uklarhet om hd 698 da forbindelsen dit er dårlig. Mangel på etterretningsforbindelser gjør situasjonen ubehagelig. Mangel på kabel, bare delvis radioforbindelse som forstyrres av været, forsinker etterretningene sterkt. Ovenfor gr. Windisch beskjøt fi.de gamle stillingene ved Kuberget. Han har tydeligvis ikke observert tilbaketrekkingen. Det frigjorte kp på rgt.s venstre flanke skal i natt nå fram til det truede området bak østflanken. Anmodning om luftoppklaring mot syd. Gruppene er anvist å fortsette oppklaringen, og avd. Kothe skal spesielt oppklare ved østfløyen til gr. Haussels. Der har man observert at fi.har satt opp tunge våpen på Durmålsfjell. Ammunisjonen (særlig norsk mg) er knapp. Hjelp er nå lenge lovet, men dårlig vær hindrer normal tilførsel.
22.30
Observasjon fra Rundfjell slår fast at hd 698 er på egne hender. Div.bestemmer at reserve-kp til avd. Walther som kom til Hundalen i kveld, skal bli der som div-reserve. Planen er å trekke dette fram til Spionko. Dette er nå mulig ettersom maj. Haussels svarer at han føler seg i stand til å avgi sitt reserve-kp hvis situasjonen krever det.
Været: tåke, kaldt og rått.
2. juni 1940
Tyske tropper utslitt
Fi angrep mot hd 638 NØ Middagsfjell avvist med fi tap. Gruppene er sterkt overanstrengt p.g.a kulde fuktig vær. Gr.Walther beskytes av destroyere.
09.00 Oppklaring mot Helligvann ga ingen melding om fi. Fi.har bygget en bro ved Tyttebærvik. Ingen tilførsel av ammunisjon siste seks dager, men situasjonen er ennå holdbar fordi det ikke har væet angrep ved Maj Haussels.
11.00 Tilbakemelding til Trondheim om innsats av bombefly. Angrep mot hd 620 og mot malmbanen. 13.30
Et stort antall He 111, Ju 87 og 4 Me 110 kommer over vårt område, mestparten mot Bardufoss. Mot hd 620 følger et Stukas-angrep som ligger godt.
14.00
Hd 638 besatt av sterke fi. styrker, antagelig av styrker som ble observert i morges under nedstigning fra Rombakstøtta (ca 150 mann).
14.45
Fallskjermjegere kommer med 6 Ju. Tross jagerflystøtte fulgte et angrep fra to engelske jagere. Disse ble avvist, og en engelsk jager ble skutt ned og kom i brann på Haugfjell. En Ju 52 ble skutt ned av svensk luftvern over svensk område. Sju mann ble sett hoppe ut. I en senere svenske melding fant man sju forkullede lik i et utbrent fly på svenske område, likeså noen drepte som ble slengt ut ved nedstyrtningen, bl.a. obserfeltwebel Hasse. Sverige angir at de har skutt ned flyet med luftvern over svenske område. Først trodde man at Junkern ble skutt ned av et engelsk fly, da man ikke kunne observere nedskyting, og at folkene hoppet ut i stor høyde.
18.25
To offiserer, 44 mann fra I/Fallskjermregt 1 har landet. I ettermiddag ble hd 698 angrepet av franske alpejegere. Angrepsforberedelser mot Holm-høyder er observert. Etter broslaging over Holmelven angrep fi, sydover langs østbredden av øv. Jernvann. Regimentet fører fram sin reserve og deler av III/GjR 139 bak det truende avsnitt.
Faren for et gjennombrudd må vel nå forhindres, men dette nye angrep er nok et bevis for at fi. uten tvil vil angripe østflanken med sterke styrker.
20.00
2000 Div besørger togtransport for forflytning av kp fra Hundalen og forlegning i hus nord for Spionkop. .Maj Haussels får ordre om å innta en stilling ved Sildviktind,for også på Sydfronten kan ventes et kraftig fi. angrep. Mot et kraftig støttet angrep kan en ikke gi motstand over lengre tid. Stillingene er tynt besatt, svakt bevæpnet, og styrene har vært i vedvarende kampten avløsning. Ved btl Haussels er ikke noe større angrep på gang, men det er observert tunge våpen og troppesamlinger i stilling på Durmålsfjell, hd 639 og 638. En stridsledelse er meget vanskelig i denne situasjon, og det er uklart når og om den lovende støtte kommer. Spørsmålet rettser derfor til gr XXI (se radiomelding Grf XX1 fra 31/5 g.Kdos). Været: kaldt, vind, regn. Tilgang av underlaget tropper: 2:441 fra I/Fallskje. Rgt 1. (15 mann, 3. tr -2. kp, 16 mann mg-gr/2. kp)
3. juni 1940
Dietl loves 2000 fallskjerm-jegere.
07.00 Natten forløp rolig. Det ventede angrep uteble, antagelig p.g.a. været som er blitt enda dårligere. Det fi. Angrep som var meldt mot østbredden av Holmvann, kom ikke, antagelig ble det ikke gjort sikre observasjoner i det usiktbare været. 2 fi. kp.er er observert på malmbanen 1500m foran våre stillinger. Fi. forsterkes på hd 638 (NØ Middagsfjell).
09.00 Div.sjefen drar til Sildvik. Stadig dårlig vær. 13.50
Fra gr. XXI kommer svar på spørsmål om forsterkninger (Se g.Kdos radiomelding). Det meldes at 2.000
fallskjermjegere vil bli tilført når været tillater det. Om bruken av disse fremkommer de forskjellige overveielser. En innsetting bak egen front lover jo stor hjelp. Men en gjenerobring av Narvik, som antydet av gr XXI, er tross alt vanskelig, da fallskjermjegere er ikke alt for bevegelige. Et fremstøt vil kreve oppbygging av forsyninger og fremføring av disse. Dette er vanskelig med de nåværende midler. Den andre mulighet: Å sette fallskjermjegere inn i ryggen på fi, har mye for seg. Men det er også vanskelig å gjennomføre større forflytninger. Selv bergjegerne er nå ikke utrustet til å foreta vidtrekkende angrep. Lykkes det fallskjermjegerne å lande på forskjellige landingsforhold er det ikke lett å velge ut disse forskjellige landingssteder. Snøflatene og dalene SØ Beisfjord kommer derfor på tale.
14.00
Fi. som brøt gjennom med tropps styrke ved hd 698, kunne kastes tilbake
18.00
Foran hd 698 trakk fi. seg tilbake til bak hd 620, antakelig p.g.a. dårlig vær. Våre tropper lider stadig under de ugunstige værforhold. Liten ildgivning utover dagen. Været: Kaldt, vind.
4. juni 1940
Tyskerne fryser og sulter i fjellene.
På østavsnittet til gr. Windisch rykket fi. i natt fram til stillinger på høyden vest Holmvann. Oppklarningsvirksomhet. Ellers rolig. Fi. beskyter stadig de forlatte stillinger øst Storelven. Oppklarningen til avd. Kothe i Hundalen uten resultat, da det er tykk tåke. Avdelingen sender derfor fram en feltvakt til sammenløpet av Hundalselva og Oallajokka.
For å unngå flere overflyvinger av svenskegrensen sendes melding til flystaben i Trondheim om at det blir skutt opp grønne signallys langs grensen.
13.50-
14.30
En radiosamtale mellom en norsktalende offiser og en artilleriutdannet blir avlyttet og forstyrret av marinestasjonen. Antakelig dreier det seg om ildledelse fra det nye skytset nord Skitdalsvann.
14.50
Stadig meldes at troppene lider svært under værforholdene. Div. er vel kjent med dette, og generalen har personlig gjentatte ganger vært ute i stillingene for å bli overbevist om at troppenes tilstand. De fleste har ingen teltduk og er prisgitt det vedvarende regnvær og kulda uten beskyttelse. Folkene har ingen mulighet for å skape et krypinn i dette berglandskapet. Gummistøvlene til fallskjermjegerne blir satt på hard prøve i fjellet og er for det meste ubrukbare. Fjellstøvler er for lengst rekvirert, men er ikke kommet til tross for gjentatte purringer.
Været blir enda mer ugunstig. Tåke og vekslende regn og snøbyger gjør det nesten umulig å oppholde seg i de høytliggende stillinger. Det er umenneskelig hvordan disse mennesker lider. Uten noen form for beskyttelse er de hele tiden utsatt for den streke vinden. Det fins ingen ting å hjelpe dem med. Å få fram et varmt måltid er ikke mulig. Det fins ikke feltkjøkken. Bare folk bakenfor kan til nød tilberede vann til kaffe eller te. Det fins ikke ved til brensel.
Hus fins overhodet ikke. Folkene lever i en steinørken, og vinden flerrer opp bakken. I tillegg er deres sanser stadig overanstrengt, og den tynne besetningen gjør det lett for motstanderen i stadig tåke å angripe de kjente lukene mellom stillingene. Matrosene er særlig dårlig rustet.
15.00
Fallskjermjegere og lasteseilfly skal ankomme kl. 17.00. Straks blir denne meldingen annullert, for været er stadig dårlig. Alle andre forsyninger med Luftwaffe
er foreløpig ikke mulig å få fram. Liten ildvirksomhet utover hele dagen, tydeligvis p.g.a været. Noe kraftigere ild fra fi. foran midtavsnittet til gr. Windisch, og forsyningstrafikk syd Kobberfjell og Kuberget fra vest mot øst.
16.00
Den svenske grensefullmektig oppgir navnene på fallskjermjegerne som forulykket den 2/6, og at kistene høytidelig vil bli overbrakt den 5/6.
Melding til gr XXI om at de anmeldte fallskjermjegere er planlagt brukt som avløsning for GjR 139. (Etter nesten åtte ukers uavbrutt kamp er dette nødvendig, nå som den taktiske situasjonen gjør dette hensiktsmessig å stille til rådighet fallskjerregimentene som har vært avsatt til spesielle oppgaver). En innsetting av fallskjermjegerne bak fi.s front blir frarådet, om enn ønskelig, da bare mindre styrker kan hoppe ut samtidig. Dessuten fins ikke egnede hoppfelter på dypet. Div. dir ordre om at ødeleggelsesarbeidene på malmbanen skal fortsette. (Div. ordre nr. 33)
Marine kp oblt z.z March som er div-reserve, skal avløse GjR 139 med to tropper. Div-reserven blir dermed svekket med 20 mann, da de avløste styrker bare består av to små tropper. Dette må man ta med på kjøpet for å unngå at styrkene blir svekket.
Været: Sterk tåke, tett skydekke.
5. juni 1940
Tyskerne frykter landgang i Sildvik.
07.00 Fi.angrep i går kl.20.00 ved østflanken til gr. Windisch med en kp mot hd 698, men ble vist tilbake. Ildgiving pågår. Motstanderen angriper ikke videre på grunn av dårlig vær. Avd.Kothes oppklaring over Helligvann og Stublidalen melder: Ingen fiender. En oppklaringstropp fra avd.maj Haussels melder at Oallavagge og Soelkajavvre er fiendefri.
15.30 Motstanderen foran avsnitt Haussels holder seg i ro med hovedstyrken i Mølnelvdalen. Durmålsfjell er svakt besatt. Det observeres at motstanderen forflytter styrker fra SØ mot Middagsfjell-606.
15.00
De åtte ihjelbrente fallskjermjegerne som ble skutt ned av svensk luftvern, blir høytidelig overbragt med svensk æreseledd ved grensen. Div-sjefen deltok ved begravelseshøytiden.
19.00
Fi. Angrep mot hd 698 blir avverget. Sterke norske styrker har gåttfram i nærheten av høyden. Ved avsnitt kapt. Walther har motstanderne gått i stilling 800 m fra våre linjer.
20.30
En destroyer løper overraskende gjennom det minelagte Strømmensundet. Enten har flybåtene sluppet unna minene feil sted, eller fi. har uskadeliggjort dem. Destroyeren går inn i Sildvik og signaliserer tydeligvis. Tilsynskomsten av destroyerne hadde et kraftig moralsk inntrykk på troppene som er framme i sin stilling, spesielt hos btl. Walther som nå har en sterk fi. i ryggen. Hauptm. Walther og andre offiserer ved div.har tidligere uttalt at man kan vente at fi. forsøker en landgang i Sildvik akkurat som i Narvik. Div. er ikke enig i dette. Grunner: I motsetning til landgangen ved Orneset må en landgang i det trange Rombaken foregå forsiktig og mot øyeblikkelig støtteild fra land, da breddene på begge sider er på våre hender. Dessuten antar div. at fi. ikke har mulighet for å samle så mange krigsskip her som i Narvik. Likevel beordrer div. tiltak for å forhindre en landgang i Sildvik: a) ordre til oblt. Obendorfer om å minelegge landgangsområdet b) ordre til oblt. Stuken om
å sette opp to cm kanoner i området øst Sildvik samt en 3,7 cm pv-kanon som div. vil føre fram c) ordre til gr. Windisch om å sette inn mitraljøser me dvirkning mot Sildvik og mot krigsskip i Rombaken. Gjentagne samtaler blir ført med Trondheim om likevel å forsøke å få hit fallskjermjegerne. Flyene har alt to ganger vært på vei mot Narvik, men måtte snu på grunn av været. 21.00
En overløper fra Fremmedlegionen forteller at ovenfor gr. Windisch og Haussels er satt inn to bataljoner fra F-legionen, to polske og en fransk alpejegerbataljon, hvorav en er i ro i Narvik og en i Beisfjord. Disse nyheter sett i sammenheng med destroyeren i Rombaken gir div spørsmålet om man skal rømme stillingene ved Ornelven og innta en bakre stilling på høyde med Sildvikvann. Div bestemmer seg for å de nåværende stillinger og avvente senere hendelser, for å holde terrenget så lenge som mulig lengst mulig fra grensen. Gr XXI gir melding på radiotelegraf om at i tillegg til de lovede 1.800 fallskjermjegere planlegges det å føre fram enda 1.000 fallskjermhoppere (bergjegere). Været: Stadig tåke, regnskurer.
6. juni 1940
Den tyske ledelse i villrede.
07.00 Ved gr. Windisch forløp natten rolig. Ved avsnitt Walther bombekasterild og artilleriild fra området Trældal. Kl. 01.00 kommer melding fra hauptm. Walther om at en jernbanevogn som inneholdt bataljonskontorene, kom løs og rullet over til fienden. Dette skjedde under klønede forhold da en bataljonsskriver forsøkte å flytte vogna inn i tunnel for å unngå artillleribeskytning. Dermed har fi. fått tak i en rekke div- ordrer, alle meldingene fra bataljonene, et situasjonskart med alle stillinger inntegnet, og posisjonene til alle staber. Motstanderen har derved fått verdifulle opplysninger om våre stillinger, styrke og planer. Hauptm. Walther ber også om å få trekke tilbake en stilling ved Sildvikvann.
Div. avviser forslaget da intet er forandret i går ved denne front. P.g.a. situasjonen og det faktum at fi. har fått alle opplysninger om våre stillinger, overprøver div. påny om å likevel å trekke tilbake
til Sildvikstillingen. Det som taler for tilbaketrekninger: a) Kjensgjerningen om at det ikke finnes reserver, at forsterkninger ikke er kommet og ikke kan ventes p.g.a. dårlig vær b) omstendigheten at sydflanken ikke er nok sikret ved et vidtrekkende fi. angrep, og at fi. nå har full kjennskap til div.s situasjon. Div. melder til begge sjefene Walther og Haussels at endelig avgjørelse vil bli truffet sent på ettermiddagen, så snart man igjen har oversikt over situasjonen. Maj Haussels får likevel i oppdrag å rekognosere og forberede en tilbaketrukket stilling i linjen østskråning Middagsfjell- østbredd Sildvikvann høyde 1082 med kontakt til avd. Kothe. Som grunnlag blir angitt: Planen er å trekke tilbake btl II/ GjR 139 under beskyttelse av sikringsstyrker, og deretter trekke gr. Walther tilbake fra fi. kontakt til nye stillinger.

Oppdrag til gr. Walther og sikringsstyrker: De skal holde fi. så lenge som mulig og yte motstand, og skal først trekke tilbake til de nye stillinger når det er klart at fi. vil sette inn et kraftig angrep. Planen er å føre btl Walther gjennom et samlingspunkt ved btl Haussels til område øst Sildvikvann som div. reserve. Om kvelden blir det ved spørsmål slått fast at det ikke er tegn til fi. angrep, og p.g.a. dårlig vær skal tilbaketrekkingen utsettes.
22.50
Angrep av fi. jagerfly mot Hundalen og Sildvik. Et materialskur og forsyningsutstyr ble skutt i brann. To destroyere i Rombaken. Fi. fremstøt (en tropp) tidlig ettermiddag mot hd 698 ved avsnitt Schleebrugge ble avvist. Sterk ildgivning ved midten av gr. Windisch, likeså ved avsnitt hauptm. Walther.

7. juni 1940
Tyskerne venter på det store angrepet.
07.00 Fi. ildgivning fra kl 23.00 i natt med bombeslipp over stilingene til gr. Windisch og Walther, og mot forsyningsoppleggene i Sildevik og Hundalen. Et forrådsmagasin med noe forpleining ble skutt i brann. Egen luftvirksomhet fra kl. 04.00. Det fi. batteri nord Skitdalsvann ble virkningsfullt bombet. I natt ble observert fi. forflyttninger foran gr. Windisch fra vest mot området nord hd. 620. Vedvarende bombekasterild ligger over gr. Walther. Rekkevidden av egne bombekastere er ca. 1.000 m kortere enn fi.s, slik at di.fi.bk. er bare sjelden kan tas under virkningsfull ild fra våre. Landbatteriet ved Trældal skyter igjen mot gr. Walther. Under materialtransport rømte i går en norsk fange ved Rauberget og forsøkte å ta seg sydover og mot Sverige, og løp dermed inn i minebeltet ved Rombaksbotn, og ble ført skadet tilbake.
Siden middagstid har fi. angrepet mot hd. 698 og høyden vest Holmvann med to kompanier i fremste linje. Kl 17.00 ble angrepet endelig vist tilbake.
Det er ikke oppdaget fi. angrepsforberedelser ved gr. Haussels Fi., er observert i linjen hd 638-middagsfjell-vest 660-pkt 401-Durmålsfj. Pkt. 639 kunne igjen benyttes av egne oppklaringstropper uten kamp.
På grunn av fangeutsagn, ordrene som ble mistet, og fi.s kjente forflyttninger har Div. følelsen av at man kan vente et angrep langs malmbanen i nær fremtid.
Div. blir mer og mer overbevist om fi. fra nå vil kraftsamel sitt angrep langs malmbanen, i motsetning til tidligere oppfatning at kraftsamlingen ville være mer sannsynlig mot sydflanken.
Div.-sjefen bestemte seg for å gjøre tilbakerekking avhengig av om minst en kp kan komme som forsterkning.
Tilbakemelding fra begge sjefene Walther og Haussels at det ikke er noe sted langs fronten hvor ikke begge bataljonene kan stanse et fi. angrep. Hauptm. Walther anser nå situasjonen mere gunstig, etter at det ved Sildvik er truffet tiltak mot landsetting.
Div.s hovedspørsmål er nå at et fi. angrep ikke kan avverges i nåværende stillinger da man ennå ikke rår over vesentlige reserver.
10.00
Div. sjefen drar til GjR 139 for å få et inntrykk av de fi. styrker som spesielt står ovenfor avsnittene Hagemann og Stautner. For oberst Windisch vil han fremlegge at etter en helhetsvurdering kan han ikke regne med å få forsterkninger, men må skaffe seg reserver selv på nordflanken. Situasjonen ved gr. Windisch anser div-sjefen som spent da etterforsyning av ammunisjon
luftveien ikke er kommet i nødvendige omfang for å avverge samtidige angrep flere steder. Pi.tropp lt Brandt ble på Div.s ordre trukket ut av avsnitt haussels og holdt i beredskap ved tunnel ni for å innta opptaksstilling ved Middagsfjell.
18.00
Livlig virksomhet fra egne fly. Tallrike bombeslipp langs malmbanen og mot batteriet ved Trældal. Etter dette tidde bombekasterne og artilleriet. I alt kom seks jagere (ME 110), fire ju 88 og fire Ju 52.
18.45
Junkerne slipper fallskjermjegere og forsyninger.
18.30
En Ju 88 ble truffet av svensk luftvern da den gjorde en sving over svensk område, og måtte nødlande på Bjørnefjell. Sverige har igjen skutt på fly uten varselskudd.
18.30
I ettermiddag forsterket motstanderen seg i området nord hd 620 og besattte høyden SV pkt. 529, sannsynligvis for å skaffe seg en ildbase der for angrepet mot høyden vest Holmvann.
Oberst Meindl som kom med fallskjermjerene, holdt en hemmelig orientering for Div. om en aksjon for vår flåte. Hensikten er å angripe britiske sjøstridskrefter ved Narvik og Harstad og hindre videre innvirkning fra fi. krigsskip ved minelegging. Det ble ikke sagt noe om samvirke mellom våre styrker her og flåten.
Tilgang: Oberst Meindel, lt Blücher med 26 mann fallskjermjegere.
8. juni 1940
Tyskerne forstår ikke hva som skjer.
04.20
I nattetimene fulgte et angrep over svensk høyfjellsområde mot østskråningen av hd. 698. Nordmennenes angrep over svensk område var på tropps styrke. Innbruddsforsøket mot våre stillinger på hd. 698 ble først fram fra øst over grensestein 267 A. Utgangsstillingen skjedde i ly av tåke, og lette feltbefestninger ble bygd opp. Fi.s angrep ble slått tilbake etter to og en halv timers bitter nærkamp. En mitraljøse tatt i bytte. Blodspor fører tilbake over svensk område.
06.00
I natt var det livlig trafikk med kuttere og båter i Rombakken. To destroyere viste seg også. Det ble observert at at en fi. destroyer angivelig skjøt mot Narvik.
Mellom Cirkelvann og Jernvann ble fi. mitraljøser og bombekastere hindret i å gå i stilling.
I formiddag kommer alarmerende meldinger fra avsnitt Haussels om at Middagsfjell og hd 638 er fiendefri. Av videre observasjoner kan man slutte at fi. foran avsnitt Stautner (III/GjR 139) har gjennomført en forflyttning med deler av styrken mot Rombakken. Disse meldinger gir grunn til å tro at tyske sjøstridskrefter som oberst Meindl i går sa ville komme, har hatt slik virkning på fi. at han har rømt de fremsste stillinger. Den stadige tåka hjalp fi. å gå tilbake med hovedstyrken for å bivuakkere, som han til nå har hatt for vane. Egen observasjon merket først sent at det ikke var noen fi. i nærheten. Noen fullstendig klarhet om fi.s forhold foreligger ikke, for den formodede hjelp fra tyske sjøstridskrefter har til nå virket usannsynlig for oss. Bortsett fra eksplosjoner som ble hørt om natta fra Narvik, og beskytning av Narvik fra en angivelig fi. destroyer, har det ikke vært noen tegn på en inngripen fra den tyske krigsmarine.
Div-ordre om straks å starte oppklaring og igjen oppta stridskontakt med den tilbaketrukne motstander. Ved avsnitt Maj. Haussek ble oppklaring
satt inn mot V og SV. Kp hauptm. Wendling satte egenhendig en oppklaringstropp over Storelven. Utover dagen forsterket inntrykket seg at motstanderen foran gr. Windisch og gr. Haussels har trukket seg tilbake helt til Narvik. Div-ordre til gr. Walther om å gå fram til linjen Strømmensundet- Middagsfiell for å holde den, og med sterke oppklaringstropper støte fram langs malmbanen mot Narvik. Likeså ble gr. Haussels beordret kraftig oppklaring over Beisfjord. Gr. Haussels har i mellomtiden besatt linjen Middagsfjell. - vest 401-Durmålsfjell og støter mot Beisfjord med et kp.
17.00
17.00 Fra gr. XXI (Trondheim) kommer melding om at det er observert flere konvoier i Ofotfjorden med kurs vestover. For å slå fast om de er lastet eller tomme, ønsker gr. XXI snarlig melding om motstanderen (allierte) fortsatt oppholder seg i Narvikområdet. En inngripen fra tyske sjøstridskrefter har til nå ikke skjedd. Denne melding gir et fullstendig nytt bilde av situasjonen. Det kan antas at de allierte har rømt Narvik. Generalen dro til Sildvik kl. 13.00 (etter å ha blitt kjent med den nye situasjonen), og har beordret btl. Walther fremskynde fremmarsjen med kraftigere styrker mot Narvik. Om byen er fiendefri, skal han med hovedstyrken besette byen. Generalen ilte selv fram og ansporet troppene slik at fremrykkingen mot Narvik skulle gå fort. Oberst Meindl, som i dag tok kommando over gruppene Walther og Haussels, følger med sin stab langs malmbanen, men kan ikke lede gr. Haussels direkte, p.g.a. manglende forbindelse og terrengvansker. Btl. Haussels blir derfor beordret av Div. å støte fram over Beisfjord- Fagernes mot Narvik. Ved gr. Windisch har Sverige, p.g.a. hendingene i natt, trukket sin nøytralitetsvakt fram til grensen, og merket grensen med flagg.
18.00
Lt Minarek kommer med 40 spesialister med tog over Sverige.
Inntil i kveld foreligger ingen meldinger fra oppklaringstroppene ved SV. flanken til gr. Windisch.
22.00
Flere meldinger kommer om at det ikke har lyktes egne oppklaringstropper å gå over Storelven på flere steder, som følge av fi. forsvar av høydene vest Storelven (høydedragene ved Gammelheimen. Inntil midnatt foreligger ingen klare meldinger om besettelse av Narvik. Ved den raske frammarsjen av egne er forbindelsen brutt over lengre tid. Linjebyggingen bak de fremrykkede tropper er umulig p.g.a. mangel på kabel. På østflanken til gr. Windisch hersker ennå livlig ildgivning fra forpostene på begge sider. En melding over Tromsøsenderen sier, at en fortsatt tilbakekalling av IR 15 foreløpig er uteblitt. Mulighetene nå - i ei tydelig svakhetsmoment hos nordmennene - å gå angrepsvis fram med kraftige styrker, finnes ikke. Egne styrker er som følge av de forutgående kamper og værforhold og manglende bevegelighet, ikke i stand til å føre fram et større angrep. Det mangler også nødvendig våpen og fremfor alt ammunisjon. De nye våpen som motstanderen har satt inn ved midten og sydflanken til gr. Windisch, kan enten ha til hensikt å holde mot vår front, eller å sikre østflanken ved en enda større tilbaketrekking. Det er slett ikke noe tegn som tyder på det siste. Været: Tåke, vått, kaldt og nattefrost. Tilgang av underlagte tropper: Lt Winarek med 40 spesialister.
18.30
En Ju 88 ble truffet av svensk luftvern da den gjorde en sving over svensk område, og måtte nødlande på Bjørnefjell. Sverige har igjen skutt på fly uten varselskudd.
18.30
I ettermiddag forsterket motstanderen seg i området nord hd 620 og besattte høyden SV pkt. 529, sannsynligvis for å skaffe seg en ildbase der for angrepet mot høyden vest Holmvann.
Oberst Meindl som kom med fallskjermjerene, holdt en hemmelig orientering for Div. om en aksjon for vår flåte. Hensikten er å angripe britiske sjøstridskrefter ved Narvik og Harstad og hindre videre innvirkning fra fi. krigsskip ved minelegging. Det ble ikke sagt noe om samvirke mellom våre styrker her og flåten.
Tilgang: Oberst Meindel, lt Blücher med 26 mann fallskjermjegere.
9. juni 1940
Tyske tropper tilbake.
01.15
Gr. XXI melder at den norske konge og hans regjering har forlatt Tromsø, og at den norske kommanderende general Ruge har fått ordre om å legge ned våpnene og oppta forbindelse med den tyske øverstkommanderende. Gr. Narvik får ordre av gr. XXI om å oppta forbindelse med den norske øverstkommanderende og oppfordre ham til kapitulasjon. Som følger av disse ordrer blir det straks forsøkt å oppnå kontakt med den norske øverstkommanderende over radiostasjonen på norsk og forskjellig bølgelengder. Gruppen blir inneforstått med at om mulig skal det opptas kontakt med norske avdelinger og oppfordre disse til å legge våpnene under henvisning til ordre fra Kongen og regjeringen.
KL. 01.15 kommer melding med btl Walther har nådd narvik kl .21.30 uten fi. Oppvirkning.
05.00
Med tre Ju kommer hauptm. Wich med 20 mann fra I/Fallskjermregt. en.
07.00
Gr.oberst Meindl får ordre om å sette over styrker til Øyjord, opprette brohode der, og sende fram sikringsstyrker til Gjeisvik. Dermed blir veien fra Elvenes sikret som forsyningsaske for regiment Windich, som er på marsj til Bjerkvik. Planen er å føre fram gr.Windich til linjen Storebalak-Storfjeld når situasjonen tillater det. Oberst Meindl får også i oppdrag å skaffe så mage båter som mulig og igjen oppta forbindelse til Øyjord og Ankenes. I formiddag var det kraftig snødrev og
usiktbart vær .Ved gr.Windich er situasjonen ennå uforandret. Forbindelse med motstanderen er ennå ikke oppnådd.
11.00
Rgt Windich får anvisning fra Div. så snart som mulig å nå fram til Hartvikvann for å sikre linjen Storebalak-Skogfjellet mot NØ. Først og fremst er planen avvæpne så mange så nordmenn som mulig , sikre seg våpnene og føre fangene til Bjørnefjell og Hundalen.
12.00
Fra gr. XXI kommer etterretning om at det fra Oslo blir gjort forsøk på å komme i forbindelse med general Ruge for å oppfordre han til kapitulasjon. Dersom han ikke har sendt parlamentær innen kl.16.00, vil Luftwaffe med sterkeste innsats knuse enhver videre motstand. Gr Narvik får anvisning om å oversende disse krav til nordmennene og generalen Ruge. Fra.gr. XXI blir også kapitulasjonsbetingelsene oversendt (se vedlegg) for å muliggjøre en ny tilførsel av forsyninger med sjøfly i Rombaksbotn, blir det truffet tiltak for å rydde minesperringer i Sildvikbkta.
15.00
Foran btl. Schleebrugge løser fi. seg merkbart opp i ettermiddag med støtte av sikringsstyrker.
17.00
Maj von Schleebrugge tar kontakt med sjefen for de norske styrker som er foran, og får vite han står ovenfor to store bataljoner og 16 kanoner. Motstanderne har foreløpig ordre om å forsvare seg i linjen Nævertind-kobberfjell, og på senere ordre innstille fiendtlighetene kl. 24.00, og trekke styrkene planmessig ut mot nord.
Hvis tyskerne kommer nærmere to km fra hans linjer - slik ordla den norske sjefen seg - ville han oppfatte dette som fiendlighet og vil åpne ild . Gr. XXI melder at general Ruge før kl.15.00 har svart på telegrammet han fikk ,og at han av grunner ikke kan sende noe parlamentær innen kl.16.00. Han har gitt ordre om å innstille fiendtlighetene fra kl.24.00. Parlamentærer vil være på vei til Narvik og Trondheim.
19.00
Deler av avd. Schleebrugge har gått over hd.620 med mindre styrker og nådd hd. 931 (fem km NO Kuberget) deler av rgt .Windish har nådd fram Cirkelvann på vest flaken . Fra Narvik meldes det at mann har tatt 70 kløvdyr i bytte . På lasarettet har de allierte bare etterlatt de hardt sårede. De lett sårede og legene ble tatt med av de allierte.
23.30
Oberst Windich foreslår fremrykking mot området Hartvikvann først kl.01.00 10/6 og ikke kl.24.00 som beordret av Div.,for å forhindre at sterke styrker foran btl .Schleebrugge skal true hans høyere flanke .Div. er enige i dette.
Været: Som i går. Tilgang på underlagte tropper: Utsprang av hauptm. Wich og 20 mann fra I/FJR en.

Bilder av General Dietl

1 2 3 4 5 6

Tilbake til: april 1940

Tilbake til: mai 1940

Tilbake til åpningsside