General Dietls dagbok
Del I

Bilder av Dietl på slutten av dokumentet del 3
Dietl.jpg - 9323 Bytes
Innledning
Sjefen for angrepsstyrkene, General Dietl, førte selvsagt sin dagbok, 3 Gebirgsdivisjons krigsdagbok, med tysk grundighet. Denne dagbok ble kjent i 1983 under besøk i Narvik av en tysk sveitsisk historiegruppe, og en kopi av denne dagbok finnes ved Nord-Hålogaland landforsvar / Troms og Nord-Hålogaland infanteriregiment nr. 16.

Denne krigsdagbok, som er et nøkternt og objektivt dokument, skildrer krigshandlingene og planleggingen, slik sjefen for den tyske angrepsstyrke så det.

Boken skildrer en rekke nye og interessante opplysninger om kampene ved Narvik i 1940, særlig om de anstrengelser som ble gjort for å etterforsyne de tyske tropper som etterhvert ble trengt sammen omkring Bjørnfjell

Dagboken har vært trykt i dagsavisen Fremover (1985) og med tillatelse fra avisen har jeg lagt den ut på Internett. Dagboken er oversatt av: Major Per Martin Selen, NHLF/IR 16

Magnor Fjellheim

5. april 1940
21.00
Avreise fra Frohnhnau til Nauen jernbanestasjon
6. april 1940
03.10
Avreise med transporttog (Divisjonsstab, regimentsstab 1/139, Luftvernkommando).

13.00
Ankomst Wesermünde. Troppene marsjerer inn i de rommelige pakkehus. Innlasting av utstyr begynner straks i henhold til avtale med innlastingskommandoen (overløytnant Bach, overløytn. Esterer), i henhold til den planlagte innlastingsplan ombord på destroyerne som ligger ved kai.

17.00
Resten av begge transporter (II og III bataljon /139) ankommet.

19.00
Innkvartering av offiserer ned til kp.-sjef, såvel som marinesjefer ned til destroyersjef gjennom divisjonsjef.

20.00
Innlasting slutt. Det ble bare mindre tilbake av forpleiningsutstyret. Knirkefri innskiping av mannskapene ombord, i henhold til avtale av 28/3 -40 med Marinen i Wilhelmshafen, ved plan I A - omfordelt innskipningsplan.

21.00
Destroyerne blir slept av taubåter ut i rom sjø.

7. april 1940
11.00
En engelsk bombeskvadron flyr over flåtestyrken. Bombeslipp og eget luftvern uten resultat.
Natt:
Destroyeren "Bernd von Arnim" i kamp med engelsk destroyer. Storkrysseren "Hipper" iler til hjelp og senker den engelske destroyer.
8. april 1940
Meget stormfull sjø.med vindstyrke 11. De trangt innkvarterte tropper klarer reisen i beste stemning. Sjøsyken gjør seg ikke gjeldene i det fryktede omfang. Innløper Vestfjorden om natten.
9. april 1940
04.30
Destroyerne passerer inngangen til Ofotfjorden. Alle ser spent mot land i retning Ramnes og Hamnes hvor norske kystbefestninger skal befinne seg. På grunn av snøbyger er det meget dårlig sikt. Destroyer 1 og 2 løser seg fra destroyerstyrken.

05.15
Destroyerne når opp på høyde med Vegglandet. Under fullstendig usiktbar vær støter destroyerne på begge de norske panserskipene "Norge" og "Eidsvoll". Sjefen for panserskipene avslår forhandlinger med marineoffiser utsendt i sjalupp, som skulle overbringe oppfordring om betingelsesløs overgivelse. Da panserskipene gjorde forsøk på å vende seg mot tyskerne (rammingsforsøk mot "Willhelm von Heidkamp" og ild mot "Bernd von Arnim"), ble begge panserskipene torpedert. Deretter går destroyer "B.v Arnim" inn på Narvik havn langs postkaien og begynner straks utskipning av troppene. Destroyerne "W. Heidkamp" og "A. Schmidt" overvåker fra havna ennå en kort tid utskipningen fra "B. V. Arnim" for så samtidig legge til kai.. 7. kp gikk straks etter landing fra sydvest mot byen, mens 8. kp fra nordvest besatte nordenden av byen med sine luftvern stillinger, og stab II/139 med resten av bataljonen besatte bysentrum med de viktigste offentlige bygninger. Like etter at de første sikringsstyrker gikk mot byen, bega divisjonssjefen (Keitl) seg i land i følge med 1 A og hans adjutant for å møte den tyske konsul. Denne hadde, uvitende om de tyske foretagender,

som følge av kanontordenen, begitt av seg fram mot kaiområdet fra det tyske konsulatet som lå ved havnen, for sammen å oppsøke den norske kommandant for IR 15, oberst Sundlo, i hans bolig og oppfordret han til å overgi byen, og foranledige at hans tropper forholdt seg i lojalt samarbeid med tyske besettelsesstyrker. Oberst Sundlo ba om en kort betenkningstid. General Dietl forlangte likevel en rask avgjørelse.

Nødtvunget av situasjonen - general Dietl hadde fortalt oberst Sundlo om den samtidige besettelse av alle viktige norske byer - overga oberst Sundlo byen uten kamp, og anviste sitt regiment til lojalt samarbeid med de tyske tropper.

Mot denne ordre lyktes det likevel en norsk major (Omdal) å forlate Narvik med ca. 250 mann i østlig retning. Deler av kp Thalhammer blir sent ut etter den norske bataljonen med norske lastebiler. Da den såkalte Materialveien langs malmbanen p.g.a. høy snø ikke var farbar for lastebiler, lyktes det ikke den svake styrken å ta inn på fienden. Etter kort gjensidig ild mistet man kontakten med fienden. Kp Thalhammer vendte tilbake til Narvik. Da fienden hadde åpent ild mot de forfølgende tyske tropper, så divisjonssjefen seg nødt til å avvæpne troppene i Narvik og på Elvegårdsmoen, for å unngå videre alvorlige intermessoer. Oberst Sundlo og hans offiser korps ble satt under tysk bevoktning Inntil ettermiddag var all last fra destroyerne - ammunisjon, foreløpig og utstyr - bragd i land og lagret i lagerhallene på kaia. På ettermiddagen ble en del av dette lastet for å få utstyret best mulig sikret i en tunnel,

i tilfelle angrep fra sjøen eller luften. Samtidig med II/139s besettelse av Narvik ble ekserserplassen Elvegårdsmoen 15 km nord for Narvik besatt uten motstand av Rgt 139 (minus Iibtl og 1.Kp). II/139 innrettet seg i Narvik i henhold til divisjonens ordre gitt i Wesermünde før avreisen: "Kampplan for besettelse av Narvik".

Gruppe Wörtisch står om kvelden 9. april med hovedstyrken i området Elvegårdsmoen ( III Btl, Bjerkvik Rgt stab og I Btl ). En tropp fra 13. Kp sikrer ved pkt 333 ( 6 km nord for Bjerkvik),en tropp ved Herjangen, 3 Kp holder området Gjeisvik - Seines besatt. På Elvegårdsmoen ble beslaglagt betydelig mengde med utstyr, våpen, ammunisjon, utrustning og bekledning, samt 85 hester.

De kompanier som ble landsatt på kystfestningene ved Ramnes og Hamnes ankom om kvelden til Narvik, etter som de angitte festninger ikke var å finne.

Merknad: Under den stormfulle overfarten ble ved brekksjøer revet av: 1 radiostasjon, 1 motorsykkel, 2 inf.- kanoner, flere bombekastere. På turen ble det fastslått at forsyningsskipene ikke var ankommet, likså mangler det helt nødvendige andre tankskipet med drivstoff til destroyerne. Divisjonen har forbindelser med Rgt 139 gjennom norsk statstelefon.

Været: Sterk tåke, regn med snø, mildt, temp. ca 0 grader. Troppene kom seg godt fra sjøsyken under de få timer med seilas i rolig farvann. Helsetilstanden god. I løpet av landgangen klarnet været. Ettermiddag: Strålende blå kimmel, dyp snø.

10. april 1940
Britene kommer - kamp på havna

06.00
Henimot 05.30 hørtes kraftig stridsalarm i retning havna. Da det hersket full snøstorm, var det nesten umulig å få et klart bilde av situasjonen. Gjennom offisielle kunngjøringer og innimellom inntrufne meldinger ble situasjonen langsomt oppklart. Engelske sjøstridskrefter hadde i ly av snøværet trengt inn i Narvik-bukten og tatt under ild de skip som lå på havna med torpedoer. Av destroyerne som på havna, ble en straks tilintetgjort, to andre sterkt skadet.

12.00
En av de sterkt skadde destroyerne, "W. Heidkamp" fikk en torpedotreffer i akterskipet, som ble revet av, og hele destroyer-flotiljestaben med kommandør Bonte og størstedelen av offiserkorpset på destroyerne ble drept. Fem dampskip av forskjellig nasjonalitet sank.

De tyske skip som lå i nabofjorden opptok en uforsonlig forfølgelse av utløpende engelskmenn, hvor det lykkes dem å tilintetgjøre tre Engelske destroyere (Hardy, Hunter og den tredje tvilsom)

12.00
Fra de skadde destroyere ble umiddelbart etter slutten av kampene alle våpen og alt utstyr reddet. Luftvernskytset som blr demontert fra destroyerne, ble straks brakt i land i stilling. Av destroyerbesetningen ble det dannet en marinebataljon, delvis utrustet med norske våpen.

17.00
Forberedelsene for å sette opp på land skipsskyts som ble berget fra engelske handelsskip, går raskt fremover.

23.00
Oppklarningsstyrken som ble sendt til Rommendal i vestløpet av Ofotfjorden, under ledelse av Ob.lt Obersteiner, oppdaget der et norsk marinedepot ved Rambø, og dens bevoktningsstyrke på 25 mann ble tatt til fange. Ob.lt Obersteiner fortalte etter tilbakekomst om den observerte senking av det andre tankskip, som var bestemt for gruppe Narvik, ved angrep av de gjenværende engelske destroyere etter angrepet på Narvik. Dessuten har han endelig slått fast at befestningen ved inngangen til Ofotfjorden ikke finnes.
11. april 1940
Tyskerne sender tog til fjells
02.30
Destroyerne som fikk ordre kl 20.00 fra marinegruppe West om å gå ut, trekker seg tilbake, de det støtte på overlegne engelske sjøstridskrefter ved utløpet av Ofotfjorden. Gruppe Narvik i forsterket alarmberedskap.

07.00
Angrep av engelske sjøstridskrefter som var ventet i morgentimene, kom ikke.

09.00 Forberedelser for utbyggingen av forsvaret av Narvik går videre. 11.00
Kl. 10.30 ble et tog sendt av gårde på malmbanen retning svenskegrensen for å fastslå om strekningen ennå er farbar. 19.30
En "condor" (tysk flybåt) viser seg over Narvik. Utslipp fulgte ikke. Sjøflyene som var meldt til Narvik 11/4, kommer ikke.

20.00
I løpet av formiddagen ble Elvenes i Gratangsbotn besatt av et kp I/139. Oppklaringstropper på ski går videre i retning Setermoen - Bardufoss.
20.30
Melding fra marine-etterretningsoffiseren:

Sjefen for den engelske Home Fleet med tre store kampfartøyer på vei i Lofoten-området. Møtes med andre sjøstridskrefter. Forhøyet alarmberedskap, da et angrep fra disse stridskrefter er begynt i morgentimene. Alternativ hovedkvarter for div-stab sikret ca. 500 m syd for den svenske jernbanestasjon. Merknad: Marinen beklager ca. 60 døde fra destroyerbestningen.
12. april 1940
Tyskerne møter kamp i Gratangen
08.00
Speidertroppen fra I/139 som ble satt inn mot ekserserplassen Setermoen, ble beskutt av to grupper ved Gratangen Turiststasjon vil omgå motstand og oppklare opprinnelig retning.

10.00
Hauptmann (kap.) Eberzberger Tr R 139 melder at Gratangsbotn er tilfrosset fra Elvenes til sundet 3 km NO Laberg. Etter utsagn fra innbyggerne skal engelske tropper være landsatt NV Elvenes. Norske tropper skal ha til hensikt og gå fremover fra nord og NO mot Elvenes , Narvik

10.30
Overløytnant Hagemann III/139 melder at det fins en tilfrosset innsjø nær leiren med ca.1 meter tykk is, som eventuelt kan brukes som flyplass.

Hagenmann mottok straks oppdrag fra Div. å foreta nøye undersøkelser og besiktige snødybden, for å lage i stand flyplass. 11.30
Ankommer en JU 90 (tysk fly) over Narvik slipper ut ammunisjon.
12.00
Marine E-offiser melder at engelske sjøstridskrefter er i anmarsj fra nord. I styrken er to troppetransportskip.
13.45
Speidertropp Jagoditch trenger ikke gjennom langs veien. Fiendtlig artilleriild : tre såret. Forsøker omgåelse sydover.Egne (tyske) fly beskutt av nordmennene. For å åpne veien Elvegårdsmoen-Elvenes er det behov for en snøplog (blir stilt til rådighet av Div). Henimot kl.13.00 forlot et tog Narvik med 200 besetningsmedlemmer fra to svenske skip, i retning svenskegrensen, for å bringe disse til svensk område.

18.15
Havnekommandanten bringer tjenestemelding :

"Southampton" mottar ordre om å gå ut Vågsfjorden i ettermiddag med jagerne og eskorte. Avgangshavn antakelig Scapa. Gr West. 19.50
Operasjonen Jagoditch uten resultat til nå. Motstanderne har høydene som tillater innsyn mot Elvenes. Til nå 2 døde, 3 sårede. Sårede kommer i dag inn til Narvik.
19.00
Kl. 1845-1900 luftangrep av en skvadron ni lette engelske fly fra hangarskip (?). Truffet ble en forpostbåt, et lagerskur og flere bolighus. Ett fly ble skutt ned av våre 2 cm kanoner.
22.00
Toget som skulle gå til svenskegrensen, returnerer. Det viste seg at linjen fra Hundalen ca.11 km fra grensen, ikke lenger er farbar, da norske tropper har fjernet skinnene et sted, antakelig stengt en tunnel.
13. april 1940
Da slagskipet "Warspite" kom.
07.00
Natten forløp rolig. Div.sjefen holdt en rådslagning med 1 A og to andre offiserer, en jeger og en art.off som skulle danne grunnlag for bygging av et pansertog , for å støte fram fra Narvik mot svenskegrensen, og bryte gjennom motstanden som nordmennene har satt ut ved Hundalen, og få full kontroll over banen.

09.00
Innkommer etterretningen om at engelske sjøstridskrefter er på vei mot Narvik. Troppene ble straks underrettet og besatte stillingene. Forberedelser og utbygging av stillinger går videre.
10.00
For å skaffe nøye opplysninger om fiendtlige stillinger ble en speidertropp satt inn over Hundalen. Straks etter mottak vi den alarmende etterretning om de engelske sjøstritskrefters forstående angrep, og skifte av Divisjonens kommandoplass ble forberedt.
12.30
Divs komm.plass blir forlagt til Royal Hotell til enkelte hus i østkråningen av Narvik.
13.00
Kort før kl 13 hørtes strids alarm fra vest. De tyske destroyerne stod i artillerikamp mot overlegne engelske sjøstridskrefter.

13.15
Kampene trekker seg langsomt mot Narvik.
14.15
De første fiendlige enheter kommer til syne. Egne destroyere går tilbake mot Rombaksbotn mot den store overlegenhet. Slagskip "Warspite" i den fiendtlige styrke bruker sine 38 cm kanoner mot havna og fjellterrenget over Narvik, mens de engelske og franske destroyere konsentrerer seg om resten av våre destroyere. Ettersom de engelske destroyere var i sterk overmakt, og våre hadde fått alvorlige treffere og ikke kunne frembringe mer ammunisjon, ble de senket i Rombakken av sine skipssjefer da videre kamp var nytteløs.
15.30
Da engelskmenn og franskmenn var trengt inn i Rombakken, måtte man regne med en landsetting av tropper på malmbanen. Kp. major Schlebrügge 1 / 139 ble derfor trukket ut av sine stillinger og skjøvet fram i retning av Rombakken langs malmbanen med oppdrag å sikre denne stilling i Hundalen.

16.30
Fienden landsatte ikke. I mellomtiden kommer besetningene fra de sunkne destroyerne ved Sildvik, Hunddalen og Herjangen på land og fortalte at mens de lå og svømte i vannet, ble de beskutt av engelskmennene, tro mot deres tradisjon, med maskingeværer og geværer. Fienden fikk sterkt ødelagt: Destroyeren Cossak, et flotiljeskip gikk på grunn i havna etter treff i maskinen (ble trukket av igjen om natta). dette grunnstøtte flotiljeskipet beskjøt systematisk enkelte mål på havna. Et kullager brenner.
18.00
Slagskipet "Warspite" forlater Rombakken og går tilbake til Ofotfjorden. Tross beskytningen fra slagskipet og de sju destroyerne, hadde ikke våre landtropper alvorlige tap (ingen falne). Henimot 15.00 kom Førerens radiotale: Forsvar Narvik mot angrep. Ved gunstig vær hjelper Luftwaffe. Beskytt Hartvikvann som landingsplass. Om nødvendig sperr malmbanen med ettervirkning i fjellene. Adolf Hitler..
19.00
Alle tyske destroyere er tilintetgjort. Selvsprengninger p.g.a. store skader, og lampen nytteløs mot slik sterk overmakt (ammunisjonsmangel). Besetningene fra destroyerne ble kledt opp med beslaglagte norske uniformer, bevæpnet og satt inn i landfronten.
14. april 1940
10 tyske fly satte seg fast

Natten forløp rolig. Forrige kveld ble sikringsstyrke skjøvet fram langs malmbanen og har gode virkningsmuligheter over Rombakken . Været fremdeles godt, nesten skyfri himmel, meget klar natt som varer kl. 22-2.30. Nattetemperatur under 0. Destroyerbesetningene som gikk i land i Sildvik og Hundalen, ble sammensatt og stilt under kommando av fregatenkapitän Bay (Hunddalen) og gitt i oppdrag å sikre malmbanen mellom Forneset (4 km øst Narvik) og Hundalen. Marinestyrkene som landet i Herjangen under korvettenkapatän Kotte, ble stilt under kommando av oberst Windisch for å settes inn som kystforsvar rundt Herjangsfjorden. Marinestyrkene som landet i Narvik (korvettkapitän Erdmenger, kapt.lt.v Diest, v Freytag, v Gaarst) ble satt inn a landforsvaret av Narvik. Etter hjemreisen til kapt. Bay overtok i hans sted freg kapt. Berger (Hunddalen) befalet av sørsiden av malmbanen. Forendelser av sårede fra Hundalen og Sildvik ble ordnet, videre forberedelser for forpleining og bekledning av besetningene fra de tyske destroyere, som ble igjen i Hundalen og Sildvik
07.00
Den engelske destroyer som gikk på grunn på havna,

ble om natten igjen bragt flott og lå om morgenen på havna sammen med to andre destroyere, og dermed var all transport på havna og over Rombakken blokkert.
10.00
En Focke Wulf 200 (tysk fly) ankom, rundtur over byen, intet utslipp, sannsynlig oppklarningsoppdrag.
10.30
Tre Ju 52 (tyske fly) ankom, slapp forpleiningsutstyr over Hartvikvann. De 10 Ju 52 som om kvelden 13/4 landet på Hartvikvann, bragte ett bergbatteri (2./SAR 112) fra Berlin. En maskin ble skutt ned under flyturen til Narvik. På grunn av plutselig mildvær er isen på vannet blitt så oppbløtt og fullt av vann at maskinene ikke kan starte igjen. Tre maskiner ble skadet under landingen på isen.
12.00
Speidertropp Bussmar 1/139 melder om fientlige stillinger med feltvakt ved Spionkop sydøst for banelinje ved Hundalen. Mindre skader på banelegemet. Major von Schlebrügge (sjef 1/139) fikk i oppdrag å støte fram langs grensen, angripe norske tropper ved Spionkop, og ta i besittelse hele malmbanen. Et tjenlig pansertog fra Narvik ble lovet til støtte.
10.45
Destroyerne på fjorden
beskyter flybåten på havna med 2 cm kanoner. Engelskmennenes entrings-forsøk ble avvist med maskingevær.
17.00
Etter siste melding om nedskytingen av et fly (tysk) fra transportveien ble ingen bergkanon skutt ned, derimot et fly med ammunisjon. Den 13/4 ca 12.30 landet en Dornier 24 (tysk flybåt) som bragte ammunisjon til destroyerne. Som ved et under var maskinen uskadd til tross for heftig beskytning fra fjorden
18.00
Fastsatt starttid for denne maskin kl. 17.00 måtte oppgis da engelskmennesne forsøkte et entringsforsøk som ble avvist. Maskinen var likevel ikke flyklar p.g.a skader.
20.00
Ved mørkets frembrudd forlot destroyerne fjorden for å gå ut i Vestfjorden
20.30
Melding fra GvR 139 om at norske fly for tredje gang bomber landingsplassen på Hartvikvann uten å anrette militære skader. Henimot kl.17.00 viste et engelsk oppklarningsfly seg og forsvant i vestlig retning.
15. april 1940
TYSKE FLYBÅTER LANDET VED BYEN.
Natten forløp rolig. Ved midnatt kom radiomelding om at halvparten av "Home Fleet" er på vei i ofoten-området. Nattefrost. Dagstemp. Over 0.

08.00
Da det ikke ligger destroyere på havna (fjorden) går fergetrafikken uforstyrret over Rombaken (til Øyord)..
10.00
Ju 90 (tysk fly) Kretser over narvik. Intet utslipp. Flyr i vestlig retning. I går kveld meldte GvR 139:

Fienden sydvest Lund (Salangsdalen) blir forsterket med tropper, transport på lastebiler. 15 lastebiler observert.
13.00
Do 28 (tysk flybåt) landet på Rombaksfjorden med bombekasterammunisjon, og melder om nok en maskin med ammunisjon og medikamenter.
13.15
Engelsk fly slipper to bomber mot flybåten. Ingen skader
15.30
Det meldte fly lander på Ofotfjorden, går mot havna, møtes av V-båt. Ved ankomsten av flybåten på havna, kom to engelske destroyere til syne. Likevel lyktes det å berge lasten. Flybåten kunne starte igjen uten å bli beskutt
16.30
En av destroyerne kom etter kort tur på fjorden tilbake mot havna og beskjøt - til stor glede for tilskuerne - mastetoppene på et et sunket skip som ble tatt for ubåtperiskop.
19.00
Destroyerne har forlatt Rombaken i vestlig retning. Kl. 18.00 skulle vårt eget pansertog kjøre mot Hundalen, p.g.a. tekniske vansker ble avreisen forsinket.
20.00
Ved mørkets frembrudd ble fergeforbindelsen gjenopptatt
16. april 1940
Da Bjørnfjell ble stormet.
Nattetemp. Under 0. Solskinn iblant. Skarpt føre om natta gammelsnø om dagen.

02.00
Pansertoget gikk endelig mot Hundalen. Med dette som støtte ble angrepet satt inn mot nordmennene som står ved Spionkop.
07.00
Natten forløp rolig.
10.00
Den første melding ankommer om resultatet mot Spionkop. Melding fra en tysk ubåt : Troppelandseting fra fiskeskøyter (sted ukjent). Transportskip til ankers. Fire bomskudd.
12.00
Melding fra korv.kvpt.Bay om kampene ved Spionkop: Bjørnfjell jernbanestasjon

og tilhørende bygninger stormet etter heftige kamper. Motstanderen har store blodige tap. Malmbanen til svenskegrensen er i vår besittelse. Jernbanebrua (Norddalsbrua) ikke farbar for togtrafikk, men for fotgjengere. En major, fem offiserer, i alt 45 mann tatt til fange. Krigsbytte: 12 maskingevær, 150 par ski og rikelig med proviant. 300 nordmenn rømte over svenske- grensen. Fangene ble i ettermiddag bragt til Narvik.
12.15
Radiomelding fra Oslo : en sveit He 111 (tyske fly Heinkel) på vei til Narvik for å bekjempe fiendtlige sjøstridskrefter.

14.00
Fergeforbindelsen over Rombaken går. Dermed kan forsyning av matrosenhetene gå planmessig. De anmeldte to fly kommer. Et eget fly kaster bomber over Narvik havn som nå er fiende-fri. Ingen skader. Detonasjoner høres i nordvestlig retning.
16.00
De første fanger fra formiddagens kamper (på Bjørnfjell) kommer. De er delvis såret. 18.30
To engelske destroyere går inn på Narvik-bukta. Etter flere kryssinger legger de seg på høyde med vraket av den tilintetgjorte tyske destroyer "Härmann Kunne" ved Herjangen og blokkerer dermed delvis fergeforbindelsen.
17. april 1940
Norske offiserer ble tatt til fange

01.30
De engelske destroyerne la til ved vraket av "Kunne", og et ildskjær ble synlig. Sannsynligvis har de satt fyr på skipet. Ved Laberget forsøkte engelskmennene å sette ut en båt fra en torpedodestroyer for å gjøre landgangsforsøk, men dette ble forpurret av sikringen der. Destroyerne beskjøt deretter sikringen med kanoner. En mann såret. Til forsterkning av høyre fløy i sikringen av Narvik ble to tropper satt inn av Divisjonens reservekompani (sjef lt. Wagner), mellom Ornes og vika 300m øst for Narvik. En tropp forble div.-reserve med jernbanestasjonen. Ettermiddag 16/4 ble tilfangetatte norske offiserer ført fram, deriblant også to norske flyoffiserer, en major og en løytnant. De oppga at de hadde som oppdrag å ta forbindelse med troppene på malmbanen, under avstigning ble de tatt av våre jegere.
08.00
Mot kl.0700 ble fergeforbindelsen (til øyjord) gjenopptatt, da destroyerne var gått ut.
10.30
En Focke Wulf 200 kom til syne, intet utslipp.

11.00
Divisjonen bestemte å sette inn to 2 cm luftvernkanoner fra Narvik til Nord-dalsbrua som luft- og bakke- sikring.
12.00
10cm kanonene ved havna blir frigitt til ild mot engelske destroyere
15.00
Oberst Bauer, sjef for Ju 52-sveiten som landet på Hartvikvann, kommer til Div.-kommandoen. Utfall av rådslagning med div.-sjefen og 1 a: En startklar Ju 52 blir fløyet fra Hartvikvann til Nordstrømvann. Den norske Focker som står på Nordstrøm - vann får tysk besetning og satt inn i tjeneste for divisjonen for næroppklaring. For dette er alle forholdsregler tatt.
15.45
Melding: Tre engelske destroyere i Ofotfjorden med østlig kurs. Ferge forbindelsen blokkert. Destroyerne kan gå uforstyrret da artilleri-ild mangler. 17.00
Artilleri-ild fra havna. Grunn og hendelse ukjent. En destroyer går inn Herjangsfjorden retning "Hermann Kunne", der vraket er sunket. Den engelske destroyer går i en bue og opp på vestkurs tett under land på nordsiden av Herjangen.
17.45
GjR 139 melder: En norsk fenrik tatt til fange i vestskråningen av Storfjellet. Blir brakt til divisjonen.
17.50
10 cm kanon på havna har ca. kl. 1700 skutt mot destroyerne. Ingen treff. Destroyerne åpnet deretter ild mot 7/139, ingen tap. Anlegg av forrådslagre i fjell ved Hundalen går godt fremover. Den 18/4 vil den elektriske drift på malmbanen bli gjenopptatt, etter at sundskutte kjøreledninger er utbedret. Da kan igjen større tog settes inn på banen, og transport av mat og utstyr gå fortere.
18.50
1815 Etter meldinger fra engelsk sender, dreier landsetningen av allierte tropper i Norge ved Harstad seg om kanadiere og alpejegere.
18.30
Begge engelske destroyere har forlatt Ofotfjorden i vestlig rettning.
21.30
Radiomelding: Til general Dietl. Gratulerer med forfremmelsen. Er sikker på at De vil forsvare Narvik også mot overlegne fiender.

von Brauschitsch.
18. april 1940
Dietl blir lagt direkte under overkommandoen

Om natten dro div-sjefen til gruppe oberst Winditch på Elvegårdsmoen. Etter en orientering om situasjonen, bestemte div-sjefen: De stadig forsterkede norske stridskrefter ved Olavaggge pass skal angripes av 1/139, støttet aav GjR 139. 1/139 blir for dette oppdraget trukket ut av grensesikringen ved svenskegrensen, og fra oppklarningstjenesten. Disse oppgaver overtar Marineregiment freg. Kapt. Bay. Som følge av dette foretas også omgruppering i forsvaret av Narvik.

Banesikringen blir forsterket med et marinekompani
18.00
Dagen forløp rolig. Anmeldte transportfly kommer ikke. Ca kl 17.00 kom radiomelding: Førerkurer kommer 19/4 til Narvik.
19.00
Radiomelding: Narvik skilt ut av gruppestyrken.
Første transport med sanitetsutstyr og proviant ankommer på Luleå-banen den 22/4. Av kunngjøringen om Fører-kurer kan en forstå at gruppe Narvik skal stå direkte under O.KW. (Oberkommando der Wehrmacht). Nordalsbrua ved Bjørnfjell trenger en reperasjonstid på 8-14 dager, etter melding fra sjef kp Schleebrügge ved pionergruppen som er sendt dit (lt.v Brandt).
19. april 1940
Ammunisjon kastes ned uten fallskjerm

Natten forløp rolig. Overskyet. Meget lavt skydekke. Disig. Begrenset sikt.
10.00
En Ju 90 over Narvik, slipper ut ammunisjon og maskingeværer delvis uten fallskjerm. Følgen var at mesteparten av ammunisjonen ble ubrukbar. Over Elvegårdsmoen ble to maskingevær inntullet i klær sluppet uten fallskjerm, og begge gikk i stykker.
12.00
FW 200 (Condor) over Narvik. Slipper ammunisjon.
12.30
Sjøkampfly He 111 lander på havna. Nødlanding p.g.a. drivstoffmangel, kommer fra Trondheim

18.00
Fører-kureren er ikke ankommet.
18.50
Tre destroyere og et slagskip går mot Narvik.
19.00
De fire fartøyer ligger på høyde med Bogen-fjorden og opptar livlig forbindelse med land med tallrike båter. 19 fiskeskøyter ved land.
19.10
Fartøyene ser ut som: 1 destroyer, 2 væpnede trålere og antakelig ett hangarskip omdannet til troppetransport.
19.50
Fransk bombefly, dobbeltdekket flybåt, slipper bomber på malmkaia. Ingen skader.
20.10
Båttrafikken mellom
fartøyene på Bogen og land går videre.
Det er ikke mulig å fastslå om tropper blir landsatt, eller om det er forpleining og utstyr, og eller om nordmennene i Bogen blir tatt ombord.
23.00
De fiendtlige fartøyer forsvinner i disen i vestlig retning. Merknad: Utslipp av ammunisjon og utstyr uten fallskjerm er umulig til tross for dyp snø. Pakningene splintres, ammunisjonen blir strødd utover i vid omkrets og blir for det meste bulket. Bare uknuselig sanitetsmateriell egner seg til utslipp uten fallskjerm, og det er nødvendig å pakke dette i sekker fordi papiremballasje går i stykker.
20. april 1940
Organisering av Narvik-forsvaret
Natten forløp rolig. Tett skydekke, nedsatt sikt ca 8-10 km/t, snørev, tidsvise oppklarninger i skydekke mot vest.
5.45
Trondheim ber om værmelding, da innsats fra Luftwaffe er forutsatt.
9.30
Trondheim: Førerkurer er startklar. Ber om værmelding og beskyttet landingsplass.
12.00
Angrep av tysk kamp- flystyrke mot engelske sjøstridskrefter i Ofotfjorden. Resultat ukjent. 12.50
Engelske sjøstridskrefter går i retning Narvik: 2 destroyere, 1 lett krysser av Penelope-klassen. Alle fartøyer går inn Herjangen. Krysseren beskyter fergekaia i Vassvik. En fulltreffer i ferga ved kai. Ferga brenner. Fem mann fra Luftetterrettningstjenesten og Marinen, nettopp satt over, ble sterkt skadet, to matroser og en flyger døde. Merknad: Forbindelse med Luftwaffe- fly over Narvik er nødvendig for målangivelse osv.
13.30
Krysser og destroyer i Rombaken.
14.00
Krysseren beskytter banelinja. Etter observasjoner er en liten del av linja skadet.
14.15
Krysser og destroyer går ut fra Rombaken.
14.35
Krysser og destroyer ut Ofoten kurs vest. Divisjonen anmoder om Stukas og kampfly fra Trondheim.
14.50
Krysser og destroyer forsvinner av syne kurs vest.
16.00
Krysser og destroyer kommer igjen kurs øst.
16.30
Fartøyene blir liggende på høyde med Bogen.
18.00
Ca. 17.30 forsvinner fartøyene kurs vest. Kureren som påny var anmeldt fra Trondheim, kommer ikke. Antakelig værhindringer.
19.00
Toget som skulle gå kl. 09.00 fra Narvik til Sverige med svenske statsborgere og tyske handelsskipsmannskaper, måtte innstilles, da Sverige ikke treffer tiltak til utbedring av den ødelagte Norddalsbrua. I forhandlinger med svenske myndigheter oppnådde kapt. Gaton, som har grenseoppdrag, at strekningen til Norddalsbrua skal bli ryddet for snø om ettermiddagen 20/4. Alle på toget må gå til fots strekningen fra brua til grensen. Svenskene krever at den tyske konsul lager navnelister over alle ombord, med forsikring om at det ikke er vernepliktige blant de tyske.
Neste tog med avgang Narvik 21/4 kl. 12.00. Inntil brua mellom tunnel tre og fire er satt i stand, må banetransporten gjennomføres med pendeltrafikk. Istandsetning om mulig innen 24 timer.

I. Organisasjon av styrker satt inn til forsvar av Narvik.

1) Batteri v. Freytag- Loringhofen (Marine). Hellarneset-Autasten ( 2 kp)
2) Kapt. Wagner (II/Gjr 139) Autasten- vik 100 m. vest Orneset.

3) 8. (Gjr 139 til venstre for kapt. Wagner til 180 m. vest Vassvik fergested.
4) Derfra og vestover pi-tropp III/Gjr 139.
5) Fra pi-tropp 6/139 og videre til 6/139.
6) 7/GvR fra 6/139 til 100 m. syd neset ved Framnesodden.
7) Fra 7/GvR 139 mot syd Marinebatteri Erdmenger. Bataljonens venstre fløy ved Fagernes.
8) På den andre side av bukta en oppklaringstropp batt Erdmenger.

II. Organisasjon Gruppe Elvegårdsmoen (GvR 139 minus II btt-) Marinebtt Kothe 1/GvR 139.
III Organisasjon av styrkene langs malmbanen til grensen innsatt: Marineregt. Berger

1) Avsnitt hundalen (sjef kapt. Wolfgang Zenker fra spionkop) (468) til blokkhus ved Hundalen.
2) Avsnitt Sildvik (sjef 1. desstroyerflotilje) fra blokkhus Hundalen til F i Fagerfjorden.
3) Grense- og banevoktning avsnitt Spionkop Svenskegr. bbt Bernd v. Arnim.
4) I avsnitt Strømsnes til Hellarneset bevegelig sikring og oppklaringstropp.

21. april 1940
Hitlers fører-kurer som aldri kom fram

Uavbrutt snøfall, dybde ca 25 cm, sikt 1-6 km. Snøhøyde under 1000.
08.00
Natten er forløp rolig. Førerkureren meldte seg igjen over radio kl 02.00, kan ennå ikke se fly fra Trondheim p.g.a dårlig vær. Alle tog til svenske grensen har forlatt Narvik., og alle svensker og tyske handelsskips- mannskaper er ute av byen. Svenskene stilte bare et tog med to vogner ved Norddalsbrua fordi bare de svake skulle bruke toget. Alle menn måtte gå den 12 km lange strekninger til grensen.
11.05
Førerkureren har utsatt avreisen p.g.a. dårlig vær.

Ubåt vil komme om 10 dager for å minelegge Rombakken.
13.15
FW 200 (tysk fly) viser seg over Narvik og foretar utslipp kl 13.40.bl.a. en slippcontainer med kart. På et kart er flyplassen Bardufoss innringet med rødt.
14.05
En engelsk krysser i Penelope - klassen og en destroyer med østlig kurs i Ofotfjorden.
14.15
Destroyer og krysser ved Narvik - neset.
14.25
Fartøyene går inn i Rombakken.
14.35
Krysseren åpner ild mot malmbanen.
Ifølge meldingene beskjøt de jernbrua som ble ødelagt i går i (Tøttadalen).
14.50
Krysseren har til nå avfyrt sju skudd.
15.10
Krysser og destroyer forlater Rombaksfjorden.
16.00
Jernbanebrua som ble beskutt og ødelagt 20/4, ble igjen beskutt og ødelagt. Kjøreledninge i styrker. Forbindelsen med jernbanen til Hundalen er brutt. 19.00
Destroyerovervåkningen i Ofoten og Rombakken går videre. På ettermiddagen synes overvåkningenringen kortet inn. I Bogen ligge handelsskip som har livlig trafikk til land med fiskeskøyter.
21.00
I Bogen ligger ennå trålerne. Trafikken med land synes vedvare, en destroyer går uavbrutt i Ofotfjorden, Herjangen og Rombaksfjoren. Førerkurer ikke ankommet.
22. april 1940
Tyskerne begynner ødeleggelser
Natten forløp rolig. I går kveld radiomelding om at store engelske sjøstridskrefter er i anmarsj på NØ- kurs, antakelig også hangarskipet "Furious".
08.00
Tromsø- senderen sender opprop til befolkningen ved Narvik - så raskt som mulig å forlate byen da sjefen for de engelske sjøstridskreftene i Nord- Norge vil kaste tyskerne ut av Narvik og vil beskyte og bombardere byen. Alle tropper ble straks gjort kjent med denne kunngjøringen. Melding sendt OKW.
09.00
Engelske sjøstr.krefter i Ofotfjorden med kurs øst: 3 destroyere, 1 krysser, 1 slagskip. Da engelskmennene i hele går antakelig har landsatt tropper i Bogen, og nå kommer de med sterke sjøstr.krefter, regner divisjonen med et angrep i ettermiddag 22/4.
09.30
Anmodningen om kampfly sendt Tronheim, X flykorps og OKW.
10.00
Begge engelske kryssere åpner ild mot våre infanteristillinger og mot malmbanen.
10.30
Ved div- staben innløper meldingen om at førerkursen har landet i Beisfjord.
Hauptmann (kapt) Muller får ordre om å hente han med personbil. 10.50
Fører- kuren ankommer divisjonskommandoen. Hans landing i Beisfjord nær fienden var bare mulig da det var kraftig snøvær. Dessuten kom divisjonens 1 B, Hauptm. Mitlacher, en sprengstoffekspert, hauptm. Oberndorfer.
11.00
Forhandlingene med fører- kuren begynner. Beskytningen av malmbanen har opphørt, vesentlig p.g.a. plutselig snøvær med dårlig sikt. 12.00
Krysser og destroyer fortsatt tett ved land ved Narvik, uten å åpne ild.
13.00
Hauptm. Oberndorfer starter straks med opplysninger om sine spregningsoppgaver.
14.00
De engelske destroyerne blir i fjorden ved Narvik. Krysserne forsvant med kurs vest. Hauptm. Oberndorfer begynner forarbeidene for sprengningene ved havna. Kaptlt. Reichmann gjennomførte formiddagens forberedte sprengninger på malmbanen. Ikke fagmessige forberedelser gjorde at ødeleggelsene ble av mindre omfang. Fører- kuren overbrakte ordre om å forsvare Narvik under alle omstendigheter og avvise fiendtlige landgangsforsøk.
Ved angrep av sterkt overlegne fiender: Tilbaketrekning langs malmbanen i fjellene, etter grundig ødeleggelser av lasteinnlegg ved havna og banen slik at det ikke kan repareres på kort tid. Enkeltoppdrag: Ødeleggelser av malmkaia, sprenging av tunellene og av banen på spesielt gunstige steder der banen går på smale traseer. Divisjonen skal holde et støttepunkt i fjellene , og hvis mulig bryte gjennom mot syd med spesielt dyktige og fjellvante avdelinger. 19.00
Ettermiddagen forløp rolig. Ved morgenens beskytning av banen ble et engelsk fly skutt ned av vårt luftvern. Forberedelser for sprengning av de store viaduktene kl. 02.00 natt er i gang. Ca. kl. 14.00 begynte nedbrenningen av treoverbyggene på malmkaia. Brannen utviklet seg langsomt. Først kl.18.00 fikk den større omfang slik at 1/4 styrtet sammen kl.19.00. For å øke virkningen av ødeleggelsene ble enda et malmtog styret utfor kanten. Fører- kurerens tilbakereise bortfalt p.g.a. dårlig vær. Utsatt til kl 03.00 23/4. Fra d/s "Jan Welem" berges alt som berges kan av proviant og utstyr.
23. april 1940
Narvik havn må ødelegges
Tett skydekke, nesten uavbrutt snøvær. Sikt neppe over 2.000m.
02.00
Sprengning av malmkaia. Den store viadukt med 1/4 av piren styrtet ned og delvis blåst bort.
8.00
P.g.a dårlig vær uteblir enhver beskytning fra engelskmennene i de første morgentimer.
10.30
Spregning av enda to pilarer på malmkaia. Utsprengning av de store viadukter blir forberedt. Treoverbygningene på kaia og de store oljetanker blir forberedt for brenning. Avreisen til førerkureren er til nå ikke mulig p.g.a dårlig vær.
12.00
Sprengningene på malmkaia går videre.
Foruten tre pilarer 22/4 ble to til sprengt kl. 11.00. Sprengning av den store viadukten blir fremskyndet. De siste oppryddinger på "Jan Wellem" avsluttet. Brenning av tre overbygg på malmkaia skal utføres i kveld. Samtidlig skal "Jan Wellem" brennes. Ca kl 11.00 begynte destroyerne beskytning av banen og enkelte stillinger på Frydenlund.
17.00
Unntatt beskytning mot første tunnel, der sårede ble notert, foreløp ettermiddagen rolig. Etter avreisen til de sårede 22/4, og engelske fanger om ettermiddagen, besluttet divisjonen å sende
østover alle avdelinger som bare ville bety ballast i tilfelle en fullstendig utflytting fra byen. I ettermiddag startet størstedelen av marineavd. på vei østover langs banen. 19.00
De siste sprengninger på malmkaia ble utført kl 18.00. Deretter ble 20 fulle malmvogner styrtet utfor sprengingsstedet på kaia.
20.00
Ca kl 19.00 ble satt fyr på malmkaia (trebygg). Dermed er Fører-ordren om grundige ødeleggelser av havneanleggene, delvis gjennomført. En virkelig grundig ødeleggelse for utføring av oppdraget, ikke mulig p.g.a. mangel på sprengstoff. Nye oppgaver venter sprengningseksperten fra OKW i tunnelene øst langs banen. Kl 18.00 kom melding fra engelske og franske sendere om at en må vente storangrep de neste dager.
24. april 1940
Narvik bombarderes
-Dietls stab rømmer
07.00
Vi ble vekket ganske ublidt. Presis kl 07.00 begynte engelskmennene beskytning av stillinger og banelinja. Utenfor Narvik er en større styrke som teller: 1 slagskip (38 cm kanoner) 2 kryssere Penelope-klassen (15 cm) og 4-6 destroyere.
09.00
Da en regner med ytterlige forsterkninger til engelske sjøstr. krefter og en større innsetning av allierte landgangstropper, besluttet divisjonen å trekke ut styrker som ikke deltar i forsvaret av byen og holde antall soldater så lavt så mulig. Etter at batteri Erd-mengden alt 23/4 var trukket ut fra Fagernes og satt inn som mobil div-reserve øst for jernbanestasjonen, reiste et forparti av divisjoner til Sildvik. Div-sjefen vil flytte div-kommandoen til Sildvik, p.g.a. stadig beskytning i Narvik, og fordi en ordnet ledelse av divisjonen ikke lenger er garantert, fordi engelske krigsskip brøt forbindelsen sjøverts med GvR 139.
Samtidig må en regne med løpende etterretninger fra Narvik. En forflytning av div-kom til et gunstig etterretningsteknisk sted som for eks Bjørnfjell utestår foreløpig, da det ikke er mulig å lede divisjonen i en avstand på 32 km til Narvik, med manglende transport (dyp snø, ras, snøhindringer på banen). I Narvik blir igjen av divisjonen: 41/139 og batteri Erdmengden og deler av besetningen på destroyer "E. Køllner" som bevokter offentlige bygninger, jernbanest., posthus ovs. Prinsippielt vil divisjonen avverge et angrep mot Narvik. Er det fare for å bli avskåret ved Strømsnes-Forneset, skal avdelingene i Narvik trekke seg tilbake til en opptaksstilling i avsnittet Sildvik-Hundalen, men bare i ytterste nødsfall.
11.00
Kl 10.30 kom melding om at alle slagskip, kryssere og de fleste destroyere var forsvunnet vestover i stor fart. Dermed stanset beskytningen inntil videre. Tap oppstod ikke. Flere hus i havneområdet og de lavere deler av Fagernesfjellet ble skutt i brann.
12.00
Div-skjefen avgjør at divisjonens komm. plass inntil videre skal flyttes til Sildvik, senere antakelig Hundalen. Grunn: Div har stadig større inntrykk av at man kan vente en fientlig kraftsamling mot gruppe Windisch. Ledelsen av styrkene i det store området rundt Narvik er ikke lenger garantert da etterretningsforbindelsene utad er brutt p.g.a. ilden fra de engelske krigsskip, spesielt telefonforbindelsen til GvR 139.
17.00
Ettermiddagen forløp rolig. Noen destroyere og to forpostbåter er ennå i farvannene ved byen, sannsynligvis på jakt etter miner. Totalt deltok i beskytningen av Narvik: to slagskip med 38 cm. kanoner, tre kryssere med 15 cm. og sju destroyere med den polske "Grom". Disse tall fra marine-etterre'n. off. er annerledes enn de tall som ble gitt kl. 07.00. 18.00
Div-sjefen avslutter samtaler med sjefene for de gjenværende styrker. Generalen gir dem påny deres oppdrag. Sjefen for II/139 får underlagt alle avd. i Narvik, inkludert btt Erdmengder. Hauptm. Bach blir i Narvik som forbindelse til divisjonen.
19.15
Avmarsj Div-stab ( div-sjef, 1 a, 01 og resten av tjenstegrenstaben) til fots ( på ski) til Strømsnes.
21.00
Staben ankommer Strømsnes. Marsj videre kl. 05.00 etter overnatting Sildvik.
25. april 1940
Trønderne blir slått i Gratangen.
Natten forløp rolig.
05.30
Divisjonsstaben avmarsjerer til Sildvik.
08.00
Ankomst Sildvik
11.00
Rådslaging obl.Bader, kapt. Reicmann, hauptm Oberndorfer.Programmet for den videre ødeleggelse og spregning blir bestemt: Ødeleggelse av jernbaneverkstedet I Narvik, Narvik E-verk,stasjonsanleggene I Narvik, skinnesprengning, sprengningen av malmtog som står på stasjonsområdet etter avspporing I tunnel nr.en. Under beskytning av en tunnel i avsnnittet til kompani v. Gaartzen ble en mann drept og en hardt såret.Kort tid før ble to hus beskutt på Djupvik stasjon.Da skytingen kom så plutselig og alle mål ble tatt under ild, ble det ikke tid å rømme husene I tide, og kp von Gaartzen mistet beklagligvis fire døde og to sårende. Den 24/4 kort før Divisjonens avmarsj kom melding om at sikringen til Rgt 139 ved Oallgge-passet ble omgått av sterke styrker p.g.a. det sterke snøværet. Regimentet fikk melding om å beskrive fremgangen . Flere meldinger er hittil ikke mottatt.
12.00
12.0 Melding fra GvR 139 om situasjonen ved Elvenes: Oallggepasset kapt.Bauer ble omgått av sterke norske styrker fra nord ved middagstid 24/4 (ca tre kompanier). Motstanderen besatte Gratangen Turiststasjon og dalen ned mot Elvenes. Kapt. Bauer klarte å slå seg gjennom til stykene som står ved Elvenes.Deler av regimentet angrep motstanderen i dag kl 04.30 og kastet han tilbake østover etter heftige kamper. Motstanderen mistet mange døde, sårede og ca 100 fanger.
17.00
Ettermiddagen forløp rolig. Narvik ble beskutt som de forrige dager, de to slagskip deltok ikke I beskytningen. Ca 50 skudd ble avgitt mot den lille jernbane-og veibrua rett øst for jernbanestasjon. Fiskehallen i Narvik brente ned.
18.00
1/139 ankom igjen til Spionkop og Bjørnfjell. Bjørnfjell ble nådd over vinterveien over fjellet.
19.00
1) Kveldsmelding fra GvR 139/ under motangrepet mot det norske IR 12 (i Gratangen) ved Nylandpasset ble denne bataljon revet opp. Motangrepet ble gjennomført av den foreløpig underlagte Bn 13/139 fra sikringsstyrkene fra 1/139 på begge sider av Elvenes.
Den norske bataljon kommer fra Trondheim og ble bragt til Salangen fra Kirenes med skip, og ble utlastet der 18/4. Fiendens tap: 200 døde hvorav den norske bataljonsjef, minst like mange sårede, 114 fanger. Fiendtlig kanontilling i dalen fem km nord fra Elvenes. Ved middag lå stadig kanonild over Elvenes og veikrysset I NV.1/139 har påny fått i forsvar ved veikrysset.
To sikringsgrupper er kjørt fram mot område Turiststasjonen som er i våre hender. Dalen nordvest derfra kan ikke tas igjen da den står under vedvarende ild fra nord.
Egne tap:16 døde hvorav It Rehle, ca 40 sårende.
2) kl14..00 utslipp fra transportfly.Slippet måtte avbrytes p.g.a. beskyting fra fiendtlige fartøyer. Det ble sloppet ut:en sekk salt, en sekk kaffe, en kasse jernkors (50 E.K. 11,10 E.K. 1,5 spenner E.K.I).
Siste brødutdeling i dag morges. Poteter fins ikke og kan ikke skaffes. Utslipp av kull eller brød og potetmel haster.Etter fange-uttalelser er det landsatt skotter I Lavangen, 16-17 km unna.
22.08
Rettelse til siste tapsmelding til GvR 139: Den 24/4 en død, en savnet, den 25/4 sju døde hvorav It. Rehle, 15 sårede, fem savnet. Med forsyningsmelding fra GjR 139 oppstår et vanskelig problem for divisjonen: fremføring av forsyninger til Elvegårdsmmoen. Engelske krigsskip i farvannene ved Narvik har brutt forbindelsen over sjøen. Etterforyning langs vei med sledekolonner er ikke mulig p.g.a. snøforholdene. For å bøte på dette er økt innsats av transportfly nødvendig.
26. april 1940
Tyskerne fikk hjelp med tog over Sverige.
Vesentlig værforbedring. Snøværet opphører, lettere skydekke. Kaldere netter. Dagtemp. omkring 0 grader.
08.00
Natten forløp rolig. Kl. 07.30 morgenmelding fra GvR 139: Vedvarende artelleriild fra Elvenes etter en rolig natt. Rettelse til tapsmelding fra 25/4: 6 døde, 16 sårede, 3 savnet, ny fangetall: 130 i stedet for 122.
09.00
Rolig natt i Narvik. To destroyere utenfor byen. Div-sjefen bebuder personlig en vintervei over fjellet fra Beisfjord. Til sikring mot overraskelser er det nødvendig med en gruppe på fjellovergangen.
11.30
Fientlig destroyer går inn Rombakken. 11.45
Destroyer stanser på høyde med Sildvik stasjon og starter ildgiving mot et snøoverbygg på strekningen Sildvik-Hundalen. 12.15
Etter 10 - 12 skudd gjorde destroyyeren bakk og gikk ut av botn.
Den 23/4 ankom et tog til den svenske grensestasjon med sanitetsutstyr, sanitetspersonell og proviant. Det er hittil ikke kommet over grensen p.g.a. høye snøskavler og personellvansker.
En annen grunn er Sveriges bestrebelser på ikke gi slipp på sin nøytralitet. Etter forsiktige overslag har toget proviant for 4000 mann i tre måneder. Dessuten en vogn med sanitetsutstyr og en vogn med 30 etterretningsfolk.
16.00
Telefonmelding fra Narvik:
1) Flybåt kretser over Narvik, men lander ikke.
2) Luftvernkryss 7 er utenfor Narvik
3)Beskytningen av forsvarsanleggene i Narvik fra to kryssere og to destroyere. De populæreste mål: jernbanestasjonen og banestrekningen til Strømsnes.
Av den systematiske beskytningen av viktige punkter på banen og broer er det klart at engelskmennenes anstrenger seg for å hindre divisjonens forbindelse bakover. Stadige destroyere i Rombakken og sågar i Rombaksbotn vanskeliggjør også forbindelse til fots og med sleder langs banen.
18.00
Melding fra Bjørfjell: Svensketoget er kommet til Bjørnfjell stasjon etter at linjen er ryddet.
19.00
Etterretningspersonellet som kom med toget, melder seg. Alle mann er ennå i sivil. Fra Sildvik går disse folkene til Narvik for å bringe tilbake gjenglemt etterretningsutstyr. Videre skal det bygges en telefonlinje fra Beisfjord over fjellet til Sildvik. Kl. 12.40 meld GvR 139 at det hersker stor bitterhet blant de norske fanger, fordi de ble satt inn i den tyske ilden av engelskmennene,
selv om en engelsk troppeavdeling holder landet for dem i Salangen. En tysktalende offiser sa at han var sendt for å klargjøre dette i radio for sine landsmenn. Ved GvR 139 har man inntrykk av at tiden er gunstig for utslipp av flygeblad- propaganda i Norge.
Situasjonsrapport GvR 139: Fienden går i forsvar i nordskråningen ved Elvenes. 1/139s bevegelsesfrihet er sterkt begrenset p.g.a. artilleriild og stadige norske flyangrep.I ettermiddag har minst ett fly sttadig fløyet over stillingene ved Elvenes.
Tap under flyangrepene: 1 hest.
Kl 13.30 ble en del av avsnittet til 3/139 beskutt fra en krysser på 300 m hold med mg og luftvernskyts. 3/139 besvarte ilden med automatvåpen mot kommandobroen med sannsynlige tap på destroyeren. Den gikk med stor fart vekk fra land. Ved 3/GvR 139 en lett såret.
Sjefen for GvR 139 har med div-sjefens godkjenning tildelt Jernkorset II til hauptfeltweber Hoffmann for spesielle tjenester med fare for sitt liv.
21.25
I/GvR (ved Spionkop, Bjørfjell) melder ar de beordrede sikringer og stillinger er besatt. Hovedstyrken NØ for Bjørnfjell. Særdeles gunstige forsvars og oppklarningsmuligheter. Forsyningstransport med sleder til GvR 139 fra Bjørnfjell til GvR 139 fra Bjørnfjell og over fjellet er innledet. Transportmannskaper fra GvR 139 møter på halveien. Radiomelding: 27/4 utslipp av 3000 kg kavring ved GvR139
27. april 1940
Tyskerne presset tilbake
07.05
Ved Narvik Elvegårsmoen og Rombak rolig natt . Melding fra GiR 139: Veien mot Elvenes beskutt med stort kaliber . 1 kjøretøy ødelagt. Regimentstaben flytter kommandoplass fra Bjerkvik til Elvegårsmoen.
09.05
Morgenmelding fra GiR 139: I går til 19:00 hadde fientlig krysser i Rombakken båttrafikk med nordstranda . To personer ble i land . Krysseren beskutt med mg under tilbake seiling, svarte med kanonild .Et hus ble sterkt skadet . Seks sivile dels sterkt skadet . Våre soldater ga hjelp . Krysseren skjøt med sprenggranater som inneholdt skruer og andre jernbiter . Fra 04:03 i dag satte norske fly inn angrep mot alle bevegelser ved Elvenes . Veien truffet flere ganger og sterkt skadet .
Kl 08:30 skjøt en krysser inn Herjangsfjord mot kvarteret til reg. stab GiR 139.
Kl 01:30 ble snøhyttene til sikring ved Laberget skutt i stykker av destroyer . Folkene der kunne bare redde seg ved å la våpen og utstyr bli igjen.
10.25
Elvegårsmoen beskutt fra sjøen av krysser . 1 byggning brenner . 1 b drar til Bjørnfjell for å inspisere og sortere innholdet i transport toget. Konstatering til nå har ikke gjort han glad.
Foruten proviant hadde toget tre vogner beklednings utstyr ( vesker, vinter utrustning).
12.00
00 Elvegårsmoen blir beskutt med kraftig kaliber . To brakker nedbrent, antakelig døde og sårede. Særlig følbart er tapet av større proviantmengder ved samme angrep.
15.00
GiR 139 melder : Sterke fiendtlige stillinger i overhøyden ved Elvenes og Oallgge pass. Fiendtlige destroyer ild har drevet tilbake besetningen ved Laberget med tap av våpen og utrustning. Situasjonen ved Elvenes er dermed uholdbar . Bataljonens plan: Uttreking av stillingen på begge sider av Reisevann, under sikring av speidertroppen mot Elvenes og nye speidertropper mot Lortvann og høyde Stortind (6 km SØ Elvenes ), for senere å holde linjen Leigasvann - Kvandalen - Skogfj. Troppene trenger truger. Meldinger hittil om at Elveg.moen og Bjerkvik er skutt i brann. Store våpen lagre er dermed gått tapt. Div er enige i regimentets forholdsregler, men presser på at de nye stillinger skal holdes lengst mulig.
21.50
Kvelds melding fra GiR 139:
1) Fienden behersker våre stillinger med krumbane ild fra gunstige stillinger,
med artilleri, mg og bombe kastere. Eget artilleri ble straks innskutt under stillingsgang, kom aldri mere til virknings skyting . 1/139 går om natta 27.-28/4 i mellomstilling mot syd Reisevann. Speider troppen blir stående i linjen Laberget - Elvenes.
2) Krysser beskjøt i dag kl. 05:30 kommando plassen til GiR 139 med 15 cm artilleri. Etter etablering av ny ko-plass på Elvegårsmoen ble139 overfalt av art. ild. To store brakker utenfor innsyn fra sjøen ble skutt i stykker og brent ned. Fem døde, seks sårede, offisers-og mannskaps utstyr til 2 kp, våpen til mg- troppene og etterretnings utstyr til 111/139 og reg. stab ble ødelagt. En har inntrykk av at ilden fra krysseren ble ledet fra land med radio og blink lys .
3) Tap ved krumbane ild 27/4: 4 sårede .
4) Tallet på fanger ved Elvenes er steget til 64 . Kl 21:00 spesialmelding om at engelsk krysser ved Narvik var truffet av storkalibret bombe. Om ettermiddagen bare to destroyere ved Narvik, de går inn i Bogen fjorden om kvelden. Offiserene i Narvik har ikke inntrykk av noe større angrep 28/4 skjønt beskytningen fortsetter. Været: Kjølig natt, høyeere minustemp, skyfri dagshimmel, strekt solskinn .
28. april 1940
Britene skyter mot sine egne
Natten forløp rolig. Kraftig skipsartilleri mot GiR 139 på Elvegårdsmoen. I/139 gikk om natta tilbake til planlagte stillinger. Speidertroppen står i de gamle stillinger 10.45
FW 200 (tysk fly) over Narvik og malmbanen, blir beskutt av tungt engelsk luftvern. Flyr videre mot Elveg. moen.
11.30 Fokker dobbeltdekker med norske kjennetegn flyr i stor høyde kurs NS over Sildvik st. Kl. 12.00 forsøkte en engelsk destroyer å gå inn i Rombaksbotn. Da ledning til den sprengte høyspentlinje han tett over vannflata, turde den ikke gå inn dreide av og gikk med stor fart vestover.
15.30
Melding fra avd l b i Hundalen: Forsyningslinjen for proviant og utstyr til Rgt 139 i orden. Samtidig opprettet fem støtte punkter. Transportene gjennomføres i fem etapper
16.30
Oppfordring fra flysjefen i Trondheim:
Ber om nøyaktige opplysninger om egne fremskutte linjer ved Elvenes, da Luftwaffe planlegger innsats 29/4. Meld straks om endringer.
17.15
Telefonmelding fra GiR 139 om situasjonen: Elvegården blir forlatt av GiR 139 p. g. a. beskytning fra sjøen også i dag. Radioforbindelse fra Rgt stadig ute av drift. Gruppering: 1/139 speidertropp ved Lortvann (pendler mellom Stortind og høgtind), Elvenes og Laberget. Feltvakt i området Reisevann. Stilling I/139 Roasme-syd Storvann-storfjellaksla (1030).
Seks destroyere i Gratangen beskyter egne sikringsstyrker ved Laberget. Kveldsmelding GiR 139:
1) Etter utsagn fra sivile i området Lenvikmark skal de norske styrkene fra 22/4 nå befinne seg i Dragvik og Leiros (vest Bogen-bukta). Gjetninger om engelske styrker i området Bjørkvik og Strand svinger mellom 2-500. Begge steder kan betegnes som "Bogen" etter kartet. Om natta skal tallrike engelske krigsskip ha ligget ved Dragvik.
2) Ved Elvenes, Nyland og høyde 509 fiendtlige oppklarings- styrker. Ett fi. kompani har gått over
Dumålsfjell på truger i ettermiddag mot Lortvann. Graver seg ned ved vannet.
3) I Gratangen beskyter i dag seks destroyere påny hus og stillinger til egne sikringsstyrker. Fienden har fra 22/4 over- vurdert de tyske tropper der til 400-600?
4) Elveg. moen og nordsiden av Hartvikvann under fi. art. ild fra sjøen hele dagen. Ved middagstid skjøt fienden med gass. Gassprøve følger ved første anledning (umulig etter marinefag- folks mening). Merknad: Gassprøve ikke funnet. Den tydelige synbare gulfarge på snøen kan føres tilbake til engelske skipsgranater
19.45
På anmodning fra GiR 139 beordrer divisjonen en tropp fra I/GiR (maj Schleebrügge) satt i marsj til forsterkning mot Elveg.moen.
20.55
Speidere fra GiR 139 oppklarte til en km SØ for Østervik og meldte: I Bogenbukta fire destroyere. Disse landsatte 11.30- 13.00 (tid for observasjonen) 500-600 fi. tropper ved veidele område Lenvik. Ingen fi. sikringsstyrker observert til nå.
29. april 1940
Dietl vurderer norske soldater
00.15
Melding fra GiR via major Schleebrugge: Fienden angriper med 1 kompani ved Gressvann.
17.20
Situasjonsrapport GiR:
1) Støttepunkt ved Gressvann ble angrepet av sterke fortropper kl 23.00 og 24.00. Angrepet ble slått tilbake med ild. Egne tap: to sårede. Krigsbytte : tre fanger, to lette mg og sju ryggsekker. Etter utsagn fra fangene er fortroppen gått tilbake over høyden nord for hytte ved Gressvann.
2) 200 mann (fiender) på marsj på ski og truger fra Holtås og Kvernmoen. Holtås besatt av fienden i går kveld. Ingen meldng om situasjonen ved major Stautner.
3) Ellers ingen meldinger om situasjonen. Situasjonen ved Narvik: Natten forløp rolig. Vanlig virksomhet fra krigsskip.
I løpet av natten besatte I/139 følgende stillinger som ikke avviker fra tidl. plan: Stridspatruljer på høyde med Reisavann, hovedstilling til bataljonen Roasme (857) - syd Storvann-Storfj.aksla. Fi. Styrke på ca. 200 mann ved Holtås.
9.30
Div. sjefen samtaler påny med sjef GiR 139 og gir ordre om a holde de nåværende stillinger.
Erfaringer med norske styrker har vist at de er utmerkede skytter, men deres karnpkraft er lammet under energisk motstand, og de er ikke voksne til å beherske moderne krigføring. U t fra dette anser Div. at det er ingen alvorlig fare om en norsk avd. pa 100 mann trenger igjennom slik som ved Gressvann natten 28.-29/4. Slike avd. er etter Div.s mening lett å sette ut av spill ved et energisk motstand. Ledelse av et bevegelig og leilighetsvis offensivt svar er likevel vanskelig når troppene mangler ski- og truger og er nesten ubevegelige. Nordmennene, med utmerket vinterutrastning, er overfor oss i en gunstig situasion.
11.45
Trældal kraftverk ble skutt i brann av fi. destroyer. Dermed er det ikke nødvendig for sprengningsspesialisten til Div. hauptm. Oberndorf, å gjennomføre planlagt sprengning av turbiner og generator samme kveld.
12.20
Radiomelding fra gruppe Narvik: Det fiendtlige batteri lokalisert. Deknings grupper foran fremste linje. Vestbatteri og Bardufossfly plass bombarder.
18.05
Kveldsmelding fra GiR 139:
Fi. forsterkes ved Holtås og Kvernmoen. Antakelig 300 mann. Fi. ble i morges beskutt med artilleri, og han trakk deler av styrken østover. Sikringsstyrker på begge sider av Reisevann er forsterket. Eget kampfly bombet fi. stillinger ved Torvtak. Fi,s artilleri som stadig var aktiv i dette området har ikke skutt siden fly angrepet.En. destroyer kontrollerer stadig Gratangsbotn. Egne tap En hardt såret. Nødvendig behov: Truger og snøbriller. En soldat. allerede snøblind. Norske fanger erstatter et helt kompani hjelpemannskaper. Regimentet ber om tillatelse.
20.20
Melding fra GiR (lt Riegler): To kryssere og tre destroyere observert utenfor Skjomenfjord. Opprettholder trafikk med fiskeskøyter til Håkvik.
22.35
Melding fra hauptm. Bach (Div.s forbindelsesoffiser til maj. Haussels i Narvik): Ingen endring i situasjonen.Tromsø senderen har an givelig oppfordret til å rømme nordre del av Narvik over jembanen. Merknad: Div.s forbindelse med GiR 139 og ordreformidling dit kan bare opp nås ved bruk av radio og telefon.
30. april 1940
Tyskerne må gruppere om
06.45
Morgenmelding fra GiR 139: Ingen bevegelser i nord og nordøst.
7.00
2. fi. destroyere går inn i Rombakken og blir liggende på høyde med Strømsnes jernbanest.
08.30
GiR 139: Melding fra Laberget: Ved Laberget og utenfor har det i morgentimene ligget fire transportskip og fire destroyere. Tropper ble straks satt i land. Utlasting pågår. Mål for bombefly: Laberget og Elvenes.
Denne melding gjør at en må regne med angrep fra nord av streke styrker, og et angrep fra
de landsatte tropper i Bogen. Dermed rettes fi's kraftsamling mot gruppe Windisch, og fi. har til hensikt å skåne Narvik ved å ikke angripe der. Årsak kan være: 1) Vanskene med å angripe selve Narvik.
2) Hensynet til den norske befolkning og deres eiendom.
For å sette inn skikkelig motstand mot det ventede fi. press fra nord, besluttet Div. sjefen å trekke ut styrker fra det mindre farlige Narvik, og tilføre disse gruppe Windisch.
09.30
Ordre til kp maj. v. Schleebrûgge (-1 tropp):
Marsjer straks til gruppe Windisch. Kompaniets sikring og stillinger blir overlatt til andre styrker.
10.20
Ordre til II/139 maj. Haussels: kp. Bruckrer, 1/2 kp Marine, btt Erdmenger setter i kveld marsj mot Sildvik.
(Kp Brucker ble dannet ved avgivelse av Jäger-kp. til II/139 og er stattet av matroser. Gjenværende kp består av 20 - 25 marinefolk.
10.45
Melding til Rgt Berger: En tropp fra kp Zenker overtar stillingene til kp Schleebrügge. En gruppe på ca en tropps styrke blir ført fram mot Hunddalen. Jernbanetrafikk er mulig fra i ettermiddag fra brua til tunnelen ovenfor Sildvik.

Neste del 1.mai ---- 1940

Tilbake til åpningsside