General Dietls dagbok

1. mai - 31. mai 1940
Bilder av Dietl på slutten av dokumentet del 3
Dietl.jpg - 9323 Bytes
Innledning
Sjefen for angrepsstyrkene, General Dietl, førte selvsagt sin dagbok, 3 Gebirgsdivisjons krigsdagbok, med tysk grundighet. Denne dagbok ble kjent i 1983 under besøk i Narvik av en tysk sveitsisk historiegruppe, og en kopi av denne dagbok finnes ved Nord-Hålogaland landforsvar / Troms og Nord-Hålogaland infanteriregiment nr. 16.

Denne krigsdagbok, som er et nøkternt og objektivt dokument, skildrer krigshandlingene og planleggingen, slik sjefen for den tyske angrepsstyrke så det.

Boken skildrer en rekke nye og interessante opplysninger om kampene ved Narvik i 1940, særlig om de anstrengelser som ble gjort for å etter forsyne de tyske tropper som etterhvert ble trengt sammen omkring Bjørnfjell

Dagboken har vært trykt i dagsavisen Fremover (1985) og med tillatelse fra avisen har jeg lagt den ut på Internett.

Magnor Fjellheim

1. mai 1940
Nordmenn angriper ved Gressvannet.
00.15
Sit. rapport fra GIR 139 på anmodning: Krysser beskyter Bjerkvik og veiene nordafor og østover. Utlasting av fi. Tropper ved Laberget avsluttet. Fremskutt sikr. linje 2 km begge sider av Reisevann. Støttepunkter 3 km SØ Landberget, ved Gressvann, Stortind, ved Herjangsfjord 300 m nord Skallvann. Overvåkning av Bogenfjord var ikke mulig 30/4.Antakelig er samme fi. styrker der.
00.45
Ønsket melding til flykorps igjennom.
01.00
Mottak av fører melding over radio til troppene som er satt inn i Norge.
04.30
Kp Erdmenger ankommer Hundalen. Går til ro.
07.00
Sit. rapport GIR 139: Krysser utenfor Bjerkvik. Kl 05.30 angrep to fly, ett engelsk og ett norsk, mot sikringsstyrkene ved Gressvann. Egne tapt: To sårede. Ellers ingen endring i sit.
09.00
Div. stab reiser fra Hundalen til Spionkop. Jernbanen går foreløpig bare til Norddalsbrua. Herfra for marsj 3/4 time Østover.
Norddalsbrua blir antakelig farbar for enkeltvogner alt 7/5. Snørydding på banen Norddalsbrua-Bjørnfjell er likevel nødvendig for regelmessig trafikk.
10.30
Div. stab ankommer den nye kommando plass.
16.00
Sit. Rapport fra GiR 139: Adkomstveien til maj. Schleebrügge under ild fra eng. krigsskip mot høyre 697 (NØ Hartvikvann) Fi. går fram sydover ved Gressvann, med 1 kp vest for vannet, og 1 kp bakenfor på selve vannet. Enda et 1 kp skal ha bøyd av nord Storrtind mot vest. Ved Holtås er fi. ikke observert mer, i Ladbergdalen uklare forhold, sikringen ved 144 tapt. Med henblikk på sit. ved Gressvann hvor norske styrker angriper sydover, får GiR 139 underlagt enda to kompanier. Det er kp Brugger og kp Erdmenger (fra Batt 11/39. som ble trukket ut fra Narvik i går). De fikk kl 16.00 ordre om å starte marsjen alt i natt mot GiR 139. Huptm. Brugger viser tegn til utmattelse. Ob. lt Muller (01 ved Div-sab) overtar kommando over kp Brugger blir foreløpig ved Div-stab.
18.00
Obsevasjon av båttafikk i Skjomenfjord ved middagstid. Ett handelsskip (5-6.000 t ) i anmarsj fra Vestfjorden mot Skjomengrunnen. Videre observasjon av en slagkrysser, to kryssere, tre destroyere ved Skjomnes. Begge kryssere går kl 16.00 ut mot Vestfjorden eller Bogen.

19.00
Kveldsmelding fra GiR 139 sier at Fi. har tatt støttepunktet ved Gressvann, etter angrepsforberedelser med støtte av tungt artilleri. Men angrepet fortsatte ikke, slik at den 16 mann sikringen kan stanse. Kl 18.00 gjorde innsatsen av kp Schleebrügge seg gjeldende, og fi. trakk seg tilbake. Lengre borte blir observert fremmarsj sydover av fi. styrke fra Evenes. I Labergdalen har fi. satt seg fast ved pkt 141. Egen sikring der synes å være overrumplet. Egne fly har bombet området Elvenes-Oallge. Virkning ukjent. Handelsskip ca. 4.000 t gått inn kl 18.15 nord Skjomenfjord. Div. ordre nr 10, se vedlegg. Ordre om klargjøring og sprengning av tunnel ved Sildvik (vedlegg).
22.07
Melding fra pionertropp om at Norddalsbrua vil være farbar for togtrafikk fra 2/5 kl 10.00. Prøvebelastninger må gjennomføres.
23.15
Melding fra gruppe maj Haussels om landsetting av tropper i bukta ved Håkvikdalen. En avd. (2 mg, 20 mann) sikrer høyde 60 2 km NØ Sjursheim. Ett kp vil angripe over Ankenes.
23.45
23.45 Radiomelding med anmodning om bombeangrep mot krysser og landgangstropper i omr. Håkvik og veien mot Sjursheim. Været: vakkert, sol, nesten skyfritt, kaldt.
2. mai 1940
Kamp i Øse fjellene.
00.40
Kp Erdmenger har trukket tilbake fra gruppe Windisch
00.45
Ønsket melding til flykorps igjennom.
01.25
Melding fra hauptm. Bach i Narvik: Fi. har forlatt Båtberget, holder Emmenes.
01.30
Kp von Schleebrügge gikk mot Stortind og nedkjempet en norsk avd. på 40-50 mann, holder forsvarsstilling syd for Gressvann.
03.30
Kp Brugger trukket tilbake fra gr. Windisch (under ledelse av oblt. Muller).
07.15
Av sit. Rapporten kl 01:30 fremgår at en del av kp Schleebrügge angrep nord-vestover.Fi trakk seg tilbake uten motstand. Mangel på skismøring forhindret forfølgelse av fienden. Den 1/5 2.000-2.300 angrep fi. (1kp)sydover veien fra Elvenes. Egne sikringsstyrker ble trukket tilbake, men kunne gå fram igjen i sine gamle stillinger, støttet av tung ild. Egne sikringer i Labergdalen angrepet av sterkere styrker, situasjonen uklar.
Besetningen ved Laberget sannsynligvis gått tapt. Tap: To sårende, 17 savnet.
09.00
Kpt Berger får i oppdrag å sette sammen 1 kp og gå fram i opptaks- og sikr. Stilling i linjen Storh. -693
16.15
Sit. Ved gr. Narvik uforandret. Etter melding fra OKW (oberkommando der Wehrmacht) står gr. Narvik ovenfor 5-7 engelske og kanadiske bataljoner under kommando av gen. Maj. Mackens. Div. sjefen underrettet om rådslaging med attacheen som kom fra Stockholm, i nærvær av kpt Gaton (grensefullmektig) om avtaler med Sverige.
17.00
Div ordre nr 11 (se vedlegg).
19.00
Melding fra GiR 139: Kun oppklaringsvirksomhet ved Gressvann i løpet av dagen. Fi rykket i ettermiddag under dekke av tett tåke fra Holtås , over 559 mot Roasme, og mot norddelen av Gressvann over skaret syd Stortind, også i SV retning. Ovenfor overlegne styrker måtte sikringene ved 559 og 78 etterlate to sårende og vike tilbake. Fi.s posisjon og videre hensikter ukjent.
De fremste sikringer på begge sider av Reisevann trukket noe tilbake. Fi. har gått i krigsvern ved 141 i Labergdalen. Av hensyn til flanketrussel vil sjefen for 1/139 trekke sine styrker til stilling ved Storvann. Div -sjefen griper inn og foranlediger at disse tiltak ikke blir gjennomført, da en flanketrussel ikke er noen grunn til å gi opp en stilling.
02.00
Proviantgruppe satt i marsj til gr. Windisch. Hauptm. Bach melder at angrep med 6 kp ikke er mulig grunnet flankeild ved Båtberget og Ankenes. Oppklaring av situasjonen beordret telefonisk. Hauptm. Ebersberger melder at sledene til provianttransporten er svake, og pakkingen ikke er tilstrekkelig. Store anstrengelser for betjening og for lite folk. Noen er snøblinde, og det er tungt å komme fram.
23.45
Kapt. Erdmenger ved støttepunkt tre og fire har fått forbindelse med gr. Windisch. Regelmessig trafikk observert fra Oallge mot Elvenes. To kryssere , to destroyere kommet inn kl 21:00. 6.kp på Ankenes gått i forsvarsstilling etter å ha slått tilbake fienden, englendere ved Båtberget .6 kp flankeres av krigsskip. Været :delvis skyet.

3. mai 1940
Tyskerne hindres av dyp snø.
02.30
Kp Erdmenger er ankommet til Hartvikvann. kp / Marine Rgt Berger trukket tilbake fra stillingsgang (på veien mot Beisfjord).
03.30
Melding fra oppklarings tropp, sendt mot Østervik: Franskmenn (Ca to tropper) er fastslått. Større styrker skal ha blitt transportert derfra mot Narvik (etter utsagn fra sivile).
07.30
GirR 139 melder: Fienden forsterkes i Labergdalen. Høyde 842 besatt. Ingen kontakt med fienden. Fra kl 04.00 bomber norske fly stillingene ved Storvann og Gressvann. Fulltreffer i mg reir (1 drept, 2 hardt såret). Krigsskip i Rombaken og foran Narvik.
14.00
GiR 139 melder: Deler av kp von Schleebrügge har i natt gått fram mot høyde 559 og fastslått at nordmennene, minst 2 kp, ikke har gått videre over 559, og har gravd seg ned der. De blir observert av sikringen fra 13. kp.og holdt under ild. Likeså blir forbindelsen til Kvernmoen tatt under ild. På Bukkefiell, vest B i Bukkefjell har fi. satt seg fast med 1 kp støttet av jegere og fly. Kp oblt. Müller overtar sikring der syd Gressvann. 12. kp får ordre om a ta høyde 785.
14.10
Div, anviser gr Windisch å erstatte 3. kp på Øyjord med marinetropper for å frigjøre dette sterke jegerkompani for viktige oppgaver. Belastning av Norddalsbrua gjennomført. Brua kan åpnes for trafikk. Melding fra hauptm. Bach at slagskipet "Resolution" skyter vestover med største elevasjon. Senere rettet: Skal være østover. Fra Oslo er anmeldt to Fieseler Storch (fly) til Narvik. Den utsendte attache meldt at Sverige i dag har meddelt at en tysk Storch har landet "hos dem".
17.45
Fra 0KW ble gjort kjent over radio at luftangrepene mot kngsskip 2/5 og 3/5 ble resultatløse. Ønsket bekjemping av landmål og kngsskip blir sterkt anmodet.
18.15
Flysjefen i Trondheim blir anvist ny landings plass for Fieseler Storch (nord Bjørnfjell) da Narvik er for utsatt.
19.00
Narvik melder om ingen beskytning siden flyangrepene. Flyangrep kl.15.30 ved Emmenes. Ødeleggelsesarbeider i havneområdet og på malmbanen blir planmessig gjennomført og forberedt videre. GiR 139 melder fra 1.kp at fi. angriper med bataljons styrke ved Gressvann, og at 3.tropp og mg truer dens flanke fra over- høyde syd Gressvann. Fi. graver seg ned under virkningen fra mg-ene.
19.20
Melding fra Rgt Berget om at destroyer ved Hergot
setter i land ti mann, støttet av slagskip. Tallrike småbåter på destroyeren. Slagskipet går kl 20.05 igjen ut. Landingsforsøk i større omfang ikke etterfulgt. Hauptm. Ebernberger og hauptm Lømberger blir underrettet om dette
19.30
Fienden har satt seg fast på Bukkefjell ovenfor 1. kp etter at to angrep sydover langs Gressvann ble avverget. Et nytt angrep synes a komme. 11. kp og hauptm. Lømberger blir satt i marsj dit, til forsterkning. Utover dagen middels skyting ved Narvik. I formiddag beskjøt slagskipet Beisfjord med flyobservasjon: To sivile drept og flere hus ødelagt. Ganske rolig natt etter eget flyangrep ved middagstid mot slagskip og krysser. Strømforsyning fra Sverige forsøksvis gjennomført.
Tap i Narvik: Fire drept under beskytning fra krigsskip (herav lt. Kordes), en såret. Større bevegelser i lendet kan bare gjennomføres pa skareføre om natta, da snøen er for dyp og løs om dagen.
21.30
Melding til 0KW om strid i fjell. Meget vanskelig. Hensikt: Holde Narvik og Elvegårdsmoen så lenge som mulig.
24.00
Angrep mot stillingene til 1/139 ved Reisevann. Deres to fly av ny type (ikke Fokker). Egne bomber sluppet over det svenske malmskip. Radioforbindelse Bjørnfjelt-Heimat opprettet.
4. mai 1940
Dietl maser om støtte.
Fi. angrep i Gressdalen stanset opp. Fi. synes å forberede en videre omgåelse over Bukkedalen-Storebalak. Egen samtidig front Storfossen-Øst Leigasvann-Britatind. Stillingene ved Reisevann ble angrepet etter artilleriforberedelse og flyangrep. Angrepet var knapt kommet opp mot stillingene før det stanset opp. 09.30
I/139 melder at fi's stillinger ved Elvenes ble angrepet kl 8.30 av våre kampfly med mg. De anrettet tydelig større forvirring. Fem hester sprang gjennom de norske linjer og kunne innfanges.
Ved Narvik ble en polsk destroyer (Grom) senket av eget (tysk) bombefly.
10.00
Jernbanetrafikk fra Hundalen til Bjørnfjell opprettet. Nordalsbrua kan også trafikkeres, men bare med damp lokomotiv da el. lok er for tunge og kan true brua.
Major Spjeldnes (norsk fange) kan på anbefaling kommandørkapt. Bøhme interneres i Sverige grunnet økende sykdom (hjerte). Div. sjefen melder posisjon i området Rundfjell.
13.50
Anmodning om flyangrep mot lønnsomme mål, nordenden av Gressvann (store ansamlinger, telt, dekningsstillinger) og en km nord B i Bukkefjell (tunge våpen). Fienden ved Gressvann meldes å tilhøre Alta bataljon.
Kl. 13.10 landet en flybåt med panservernkanoner, ammunisjon og post.

Fem marineoffiserer ble fløyet ut. Kl. 14.45 gikk slagskipet ut. 16.10
GiR 139. Ingen spesiell fi. aktivitet ved Gressvann, Reisevann og Labergdalen. 18.40
Dagen forløp rolig ved gr. Windisch, bortsett fra et resultatløst forsøk på å drive vekk våre sikringer på snaufjellet med bombekasterild. Fi. synes å ha gitt opp angrepshensikt i Gressdalen. Ved Reisevann har han gravd seg ned. Ingen krigsskip foran Bjerkvik. Tap ved gr. Windisch: En såret. I Rombakken overtar en annen destroyer overvåkningen av trafikken på malmbanen etter tilintetgjørelsen av den polske destroyer.
Oppfordring til Luftwaffe. Ødelegg destroyeren i Rombakken og bekjemp fi. ved Gressvann.
17.45
Fra 0KW ble gjort kjent over radio at luftangrepene mot krigsskip 2/5 og 3/5 ble resultatløse. Ønsket bekjemping av landmål og kngsskip blir sterkt anmodet.
17.00
Div. sjefe inspiserer lasarettet som er opprettet på Bjørnfjell av IV b

19.35
Fra kl. 17.30 beskyter fi. kanoner fra sannsynlig bakskrånestilling ved Emmenes våre stillinger på Framnes, haubitzer 8-10 cm. 19.50
Etter radiomelding fra OKW er gruppe Narvik underlagt gruppe XXI. Fi. fly observert i SØ.
I kveldsmeldingen foreslås bombeangrep mot disse mål: Fi. nord Gressvann, destroyer i Rombakken, fi. på veien Oallge-Elvenes, fi. batteri ved Emmenes.
20.15
Radiomelding til OKW: general Jodl - om understøttelse av strengt nødvendige forsyninger (truger, snøbriller) med utslipp gr. Windisch, da dette ikke er fulgt opp tross gjentatte anmodninger.
20.10
Forslag til OKW: Dagsbefaling til sjøflyene i Namsos om bombing av de norske styrker foran oss. Underretningen fra Heimatstab om at tilførsler av ammunisjon er innledet på forskjellige måter. Det viser seg stadig mer påtrengende at oppdraget til Gruppe Narvik bare kan løses ved tilførsler av forsterkninger. Det ble ferfor bedt om å løfte om i det minste et begjegerkompani lufttransportert, og med fallskjermslipp. Annet ikke mulig.
Været: 3/5 - 4/5 ganske klart, sol.
5. mai 1940
Nordmennene til motangrep.
00.05
Eget flyangrep mot krigsskip og Bogen. Resultat ikke fastslått
00.30
GiR 139 melder at fi.s bevegelser bakover ved Gressvann er stanset. Fi. forsterkes nord for Gressvann og nordover i dalen nord for Bukkefjell. Radiomeldinger med anmodning om bombevirkning mot disse mål , likeså mot lokalisert batteri vest veien halvveis Reisevann - Hestvann.
00.35
Oblt. v.d. Mehl melder sin ankomst på Bjørnfjell. Fra Heimatstab meldes at rekvirerte truger og snøbriller er underveis. Om natta ble Storeballak besatt, og oppklaringen ble satt inn mot Næverfjell. Angrepet mot 785 er ennå ikke klarlagt. Natten forløp rolig ved Reisevann og Labergdalen. Oppklaringstropp i Bjerkvik slår fast: Fi. i Bogen, angivelig franskmenn. Kl. 07.00 slipp fra flybåt over Hartvikvann. Tap ved 139: En drept. Norsk fly slipper flygeblad over Strømsnes. Landingsplass for Storch blir bestemt ved 139 (104).

Utsagn fra fanger sier at 1500 franskmenn er landsatt i Gratangen. Bekreftelse: tre døde alpejegere funnet ved Reisevann. Nordmenn såret ved ild fra destroyer. Alle småbåter på sydstranda ved Strømsnes blir ødelagt for å forhindre forbindelse med krigsskipene. Anmodning om flystøtte i tilfelle Narvik må oppgis, og hvis tilbaketrekning langs banen er nødvendig. Tromsø - senderen melder om at den norske regjering har overtatt sentralforvaltningen over Nord -Hålogaland og vil føre kampen videre mot Narvik.
14.00
En tropp som ble satt inn i angrep mot 785 ble som følge av sin ubevegelighet tatt av norsk skiløpere. Anmodning om flystøtte til dette angrep ble igjen sendt i formiddag. Etter flyangrepene ved Narvik har ilden tidvis vært avtagende. Utover dagen tallrike egne fly over enge linjer uten å angripe fi. bakkestyrker. Den tyske sjef i Narvik har full kontroll som før.

18.45
I/139 er siden 11.30 beskutt av artilleri, antakelig fransk.
Tropp Neubacher, som angrep i natt og kom 200 m fra pkt 785, skal være tatt til fange. Gressvann ingen endring. Gjentagne bombeangrep mot fi. krigsskip. Intet resultat observert. Avtagende ild etter dette angrep. Anmodning om flyangrep den meldte fiende i Raudalen.
20.40
Gruppe Narvik igjen under kommando av gruppe XXXI. Divisjon Feuerstein er meldt i frammarsj fra Mosjøen.
21.50
Sterke fi. styrker blir meldt: Marsj fra Raudalen og har besatt høyde 910 og vestover. Dermed er det skapt en ny situasjon. Støttet av sikringsstyrker er det nødvendig å trekke tilbake hovedstyrken til linjen Roasme- Skopfjellet. Ordre på telefon til gr. Windisch, hauptm. Scleebrygge i område Kuberget. Anmodning om påtrengende luftoppklaring sendt. Ingen luftoppklaring til nå. Likeså ingen truger, ingen snøbriller til tross for påtrengende anmodning er mottatt. Bekreftelse i Div. ordre nr. 11.
6. mai 1940
Dietl vil senke svenske malmskip.
07.15
Motstanderen utførte flere resutatløse fremstøt mot Britatind om natten. Stillingene ved Gressdalen oftere under sterk artilleriild. Fienden som angriper fra høyde 559 antas å være en bataljon (ant. Alta bn). Kp Schleebrügge avmarsjerte om natten mot Kuberget. På begge sider av 785 angriper motstanderen uten resultat mot 842. Ved Utslipp av snøbriller over Hartvikvann ble disse ødetagt. Destroyer overvåkingen ved Strømsnes er uregelmessig.
09.40
Flystøtte-radio ankommet Strømsnes. Om kvelden kom senderen til Bjørnfjell. Rolig utover dagen.
18.45
Livlig ildgiving nord Roasme om formiddagen. fientlig forstyrrende ild. Ingen krigsskip i Herangsfjord.
20.00
Maj Schleebrügge melder om rolig situasjon. Da eget bombeangrep i Narvik resulterte i seks døde og fire sårede ble gitt ordre om å senke svensk malmskip. Ikke svar pd gjentagne henvendelser fra DIV
om det svenske fartøy kunne senkes. Egne fly har flere ganger bombet fartøyet og satt egne tropper i fare. Kompaniene i GiR 139 har besatt sine stillinger i henhold til Ordre.
21.00
Samtale med den tyske attache i Sverige, som oppholder seg fast på Bjørnfjell med forbindelse til Sverige. Han ble beordret til enhver tid å etterkomme divisjonens anvisninger. Også i Narvik forløp dagen rolig. I div-ordre nr.13 ble tidligere enkelt ordrer slått fast. Været: vind, skyet, kaldere, nattefrost.
7. mai 1940
Oberst Sundlo gir opplysninger.
07.15
Hardnakket fi. angrep ved Roasme fra høyde 783, egne stillinger svakt truet. Anmodning om flystøtte sendt kl 05.00 over radio. Fi. fly og artilleri griper inn i striden. Hovedstyrken ved Roasme kunne planmessig og usett trekkes tilbake til beordret linje. Rolig der og i Labergdalen. Ingen krigsskip i Herjangsfjord.
08.00
Situasjonen i Narvik rolig. Svak beskytning om kvelden fra sjøen og fra landbatteri ved Emmenes. Maj Schleebrügge melder Bukkedalen fiendefri. Egen flyger nødlandet ved Moevannet: (1/K.G.100) Flygeren har slått seg gjennom til GiR 139 Han har bare kart til 1:1.000.000 og skal altså med disse støtte eget infanteri.
09.00
Tidvis beskytning fra krysser og destroyer mot Narvik.
09.30
Roasme tas av fienden. Innstendig anmodning om støtte fra Luftwaffe.
11.00
Melding fra gr. Haussels at situasjonen i nord er meget spent. Spørsmål om jäger-kp kan avgis og avløse av Marine.kp.
12.50
1-2 franske dobbeltdekkere (ant.fra hagarskip) i området GiR 139. Kl 08.30 landet en flybåt. Panservernkanon og betjening. Beskytning fra krigsskip mot tunnel 1. Ordre over radio fra div. sjef til oberst Windisch: Besettelse av Neverfjell må gjennomføres ubetinget. Div. sjefen vil selv komme fram i kveld. Kapt. Wendlig får ordre om å gå til motangrep mot Roasme.
Div. sjefen betenkt over å gjennomføre angrepet om dagen og p.g.a føret. Snøen er bløt om dagen og vanskelig å forsere. Alle fi. angrep kommer som regel om natta på skareføre og med midnattssola i ryggen.
13.30
GiR melder: Roasme besatt av fi. Eget kampfly har bombet egne stillinger er ved 676 og Storvann. (Radiomelding til Gr.XXXl;. FKY og FF Trondheim) Maj. Schlebrügge (1b). Meldingen kl 13.30 om bombardering fra egne fly mot egne stillinger er bevis for at et skikkelig samvirke med Luftwaffe bare kan oppnås med direkte radioforbindelse. Med de store avstander fra base til angrepssted kan det ikke bli noe resultat. Luftwaffe har kart i 1:1.000.000. Det er ikke mulig å skille egne og fi. styrker i det uoversiktlige terreng. Ved et nødlandet fly ble slått fast at det bare hadde kart i 1: 1.000.000. Å støtte infanteri (jegere) er da ikke mulig, og en oppnår bare det motsatte. Maj Haussels melder at han ikke kan bytte ut jeger-kp med marine-kp. Oppdraget kan da ikke løses, også da kompaniene er oppsatt med 20 prosent marinefolk.
11.00
Etter melding fra GiR 139 er Britatind tapt etter at en fi. bataljon angrep med kraftig artilleristøtte. Fi. angivelig også på toppen av Leigastind, uklar sit. i østskråningen.
17.00
Radiomelding om fly støtte for tilbaketrekking av gr. Windisch til linjen 265-Leigasvann Ørnfiell-Skogfjellet.
17.45
Radiomelding til maj. Haussels om å erstatte jeger-kp med marinefolk og sette i marsj 1. jeger-kp.i natt til Spionkop. Banetranport fra tunnel 8.

18.20
Radiomelding fra Oslo: 1 jeger-kp (60 mann). vil ankomme fly. Jeger-kp beordret til Rombaksbotn. Kapt. Reichmann gis i oppdrag a sikre landingen med båter og flåter.
19.00
Rgt Berger melder om krysser og destroyer i Rombaken. Kl 07.00 og 12.00 kort ildoverfall mot banen, kl 16.10 to engelske fly (høyre vinge hvit, venstre sort) over Rombaken. Sannsynlig vis jagere fra hangarskip. Maj Haussels behøver foreløpig ikke avgi Jeger-kp da det skal komme et jeger-kp med flybåt. Eget flyangrep mot Bogen. 1 b gitt ordre om forpleining av det ventede jeger.kp. Forberede etterforsyning
21.20
Div-sjefen. drar med to underoffiserer til Gr. Windisch for a få personlig innblikk i kampområdet, spesielt på høyre flanke.
22.00
Kurerpost (4 pakker brev) ankommet sluppet ved Hartvikvann (GiR 139). Foran Narvik meldes: 2 slagskip 3 kryssere og flere destroyere.
23.00
Etter utsagn fra oberst Sundlo bor det en nordmann i Bodø som er gift med en tysk dame, og som nøye kjenner veiforholdene fra Sørfold (enden av Nordlandsveien) til Narvik. Ble sendt over radio til Gr XXXI.
23.05
Flysjefen i Trondheim melder om at 3. /GiR 139 obil. Pleder vil lande i østre del av Rombaken. Kapt. Reichmann får ordre om å forberede båter og flåter. Tilgang av underlagte tropper: 1 pv-kanon med betjening. Været: Delvis skyet, sol.
8. mai 1940
Fly lander med forsterkninger.
00.10
1 lett krysser, 3 destroyere foran Narvik. Tidvis beskytning om natta.
07.00
Mg-ild i Gressdalen. Fi. har gått fram fra 977 til 910 (1 tropp).
07.30
Fi. har presset forsvars-kp øst Leigastind tilbake. På veien Elvenes-Bjerkvik blir forsvars-kp syd Storvann langsomt presset tilbake etter sterk artilleriild. Kl. 06.00 bombet egne fly kp Muller på Storeballak. I Herjangsfjord 6 fi. enheter. Tap ved GiR 139: 5 døde, 5 sårede
09.30
Anmodning om flyangrep mot østhellingen av Leigastind og Roasme for å lette stillingsgang på begge sider av Leigasvann.
9.55
Planlagt landing med bergjegere utsatt p.g. a. været.
11.10
Div-sjefen personlig hos gr. Windisch og finner at det bare er mulig å holde stillingen på begge sider av Leigasvann hvis nye styrker snarest blir til- ført. Stridsstyrken er bare 50 mann pr kp, og bare en del av mg kan bemannes.
13.25
1 lett krysser, 4 destroyere foran Narvik.
16.00
Div-sjefen er vendt tilbake fra gr.Windisch,
og hauptm. Ebersberger gir beskjed om at forsyningsveien halvveis mellom st. 2 og 3 ikke lenger kan nyttes for transport p.g.a. snøen. 1 s ble underrettet. Han har alt innledet tiltak for a avhjelpe, og legge om forsyningslinjen.
16.10
Maj Schleebrügge melder om nedskyting av et norsk fly over Rombaken fra en Me 111 (tysk fly).
17.25
Narvik melder om tidvis beskytning.
18.10
Melding om at en Do. 26 (flybåt) har landet i Rombaken. Sannsynlig begynner ankomsten av jeger-kp. Utlastingen. av jegerne foregikk midt i fjorden på en overilt måte. En medfølgende luftwaffe-oberst oppfattet situasjonen feil og ville straks starte videre. Skiene som var så viktige for oss, tillot ikke obersten lastet ut av flybåten. Tydelig etter råd fra denne oberst ble de etterfølgende fly fløyet tilbake til Trondheim uten å lande, unntatt ett som landet Beisfiord.
19.00
Om formiddagen angrep fi. i østhellingen av Leigastind og presset forsvars-kp tilbake og bak stridslinjen. Leigastind helt i fi.s hender.
Kl.17.30 angrep et fi. kp på ski i full fart fra sydhellingen av Leigastind over pkt 676 mot vestlig del av Vassdalsfiell. Andre stillinger ble ikke angrepet, men fi. la artilleri og mg-ild over alle stillinger. Tre egne fly overfløy stillingene. Landings forsøk fra den andre Do. 26 uteble, sannsynlig p. g. a. dårlig vær.
21.20
Fi. mg på 910. Egne troppes fremmarsi mot skaret øst Neverfiell hindret av mg-ild og kom bare til 875. Fi. oppklaringstropp i vesthellingen av Nevertind under dekke av tåke. Ca kl 20.00 dro div-sjef tilbake fra gr. Windisch. Der var det god stemning. Folkene lider under overmakten, holder ut i snøen under de ugunstigste forhold, og forsvarer seg hardnakket. Fi. angrep avvist ved 587. Fi. tap: 17 mann.
22.00
Enda et transportfly med 18 mann landet i Beisfiord, etter a ha blitt beskutt i Rombaken. Gruppen marsjerer straks mot Sildvik. Øvrige transortfly omdirigert grunnet dårlig vær. 1 godsvogn ankommet. Eget fly skutt ned ved Riksgrensen. Situasjonen ved 910 og Nevertind forklart for Gr. XXXI og fastslår at snarlig tilførsel av 2 kp er påtrengende.
23.15
Radiomelding, fra Gr. XXXI med ordre fra Føreren.
9. mai 1940
Marineild mot tyske stillinger.
1 offiser, 35 mann, Geb. Jg. Ankommet. De andre transportfly måtte snu grunnet dårlig vær. (se 8/5 kl 18.10). Maj Haussels plan om å trekke 7. Kp ut av Narvik til støtte i venstre flanke ved Ankenes blir foreløpig holdt tilbake, inntil sit. er nøye klarlagt. 7. kp må først erstattes av kp Garten, og dette kp's teig må overvåkes av kp Freytag.
Foran Narvik 1 kysser, 4 destroyere, ellers rolig. Fra Emmenes skyter et landbatteri, en granat landet midt i Narvik. Luftwaffe anmodet om å bekjempe dette batteri. Melding om at høyde 295 SV Ankenes er på egne hender
10.30
6 fi. dobbeltdekker (fly) eskortert av tre jagere, angriper gjentatte ganger Norddalsbrua uten å gjøre skader. Forbindelsen til Hundalen brutt grunnet forstyrrelser.
10.45
Motstanderen på høyde med 295 vest Ankenes forsterkes. Ved sammenstøt ved Trollvann måtte striden avbrytes p.g.a. mangel på ammunisjon, sit. uklar ved Kjeangsflågene.
Kl 10.30 ble også Hundalen angrepet av jagere, mindre skader, kjøreledningen skadet. Maj Schleebrugge melder at fi. gjør angrepsforberedelser.
Propagandaseksjonen får ordre om å dra til gr. Windisch for å holde oppe det heltemot som man her viste da generalen var der.
11.00
Oblt. Loder ankommet div-ko med 17 mann. Anmodning om tilføring av nye styrker blir sendt. Landingen i går var utilstrekkelig gjennomført fordi den medfølgende flyoberst var for forsiktig og bedømte trusselen feil.
14.00
Ordre om senere utflytning til Narvik (vedlegg).
16.15
Landartilleriet beskyter Narvik.
17.30
Føreren gir Ridderkorset til jernkorset til general Dietl. Utover dagen bare forstyrrende art. ild mot gr. Windisch, og mg-ild fra fly som fløy over regimentet. Beskytning av Elvegårdsmoen leir fra krysser. På sikt er det fare for at stillingene på begge sider av Vassdalsfjell kan komme under ild bakfra fra krigsskipene.2. jäg. grp. ankommer Sildvik om ettermiddagen, men er ikke lenger marsjdyktig, hviler og vil bli ført med bane til div.s kommandoplass. Oblt Hoher skal tidlig neste morgen bryte opp med sine folk (1. og 2. grp) og gå mot gr. Windisch.
Kabel brutt tre steder etter bombeangrep, og forbindelsen med Hundalen er brutt.
18.00
Fi. fly nødlandet ved Jernvann og ødelagt. Besetningen unnslapp sannsynligvis vestover. Utover dagen var stillingene ved Gr. Windisch under art- og mg- ild. Landartilleriet ved Emmenes beskyter Narvik. Øket fi. virksomhet vest Ankenes. Elvegårdsmoen blir beskutt av krigsskip. Fare for at stillingene begge sider Leigasvann kan bli tatt under ild i ryggen.
20.07
Fra SV Håkvik roligere igjen. Forsterkning fra transportfly. Fi. styrke 1-1,5 bataljon. For å hindre fi. fremstøt over Skjomen til Beisfjord blir kp Obersteiner forsterket med automatvåpen og to jagere. Halve 7.kp blir satt inn syd Beisfjord for å sperre Skjomdalen ved stilling 606 noe syd for pkt. 34. Kapt Gaartsen overtar stillingene til 7. kp. Maj Haussels ber om 4 mg. Luftoppklaring er helt nødvendig ved Håkvik-Skjomen og østover
21.55
Sterk beskytning fra landbatteri mot Narvik.
10. mai 1940
Norske fanger gir tyskerne god hjelp.
01.15
Fi. Press på venstre flanke ved Ankenes forsterkes faretruende. Fem handelsskip i Håkvik bukta Må regne med landgangs-angrep i nærmeste tid. Det er bedt om flystøtte.
01.30
Varig kraftig beskyting fra landbatteri fra neset ved havneinnløpet. Etterretningssjef gr. XXXI gir ordre om å opprette telefonforbindelse med Oslo over Stockholm.
05.33
Rolig i Narvik etter sterk beskyting fra kl 01:30. Fi. Angrep fra Roasme mot 676 pågår. Ellers rolig. Fiendtlige forflytninger fra Storvann mot høyde SV. Diploming. Paul Maier, norsk statsborger skal til Luleå for å ivareta tyske interesser derfra.
12.00
Fi. Angrep fra Roasme mot 676 avvist. Anmodning om luftoppklaring over Skjomen-Beisfjord og østover
fordi div. regner med mulighet av et fi. fremstøt fra Skjomen over Norddalen mot Hundalen og mot den ubeskyttede sydflanke til gr. Narvik. Etter anvisning fra Føreren skal krigsfangene (ikke yrkessoldater )settes fri. Dette er ikke mulig fordi fangene uten tvil vil ta seg tilbake til fi. gjennom Sverige. Dessuten kan de ikke løslates fordi de er uerstattelige som bærere i forsyningstjenesten. Det har vist seg at hjelp fra de meget villige og kravløse nordmenn langt overgår matrosene , som er uvant med fjell og marsj. Forbindelsen med flyverne helt utilstrekkelig over radio, og anmodning er sendt om å få hit en erfaren fly-forbindelse.
15.00
Landet en flybåt i Rombaksbotn ved Sildvik.
Livlig flyvirksomhet over Narvik og østover fra middagstid. Utslipp fra fly over Spionkop.
Virksomheten fra krigsskip er mindre etter flybombe angrep. En destroyer meldt skadet utenfor Narvik.
15.15
Landet tre transporter ved Sildvik og utskipes.
19.00
GiR 139 melder at det utover dagen bare her vært gjensidig ildutveksling. Ved Storvann presser fi. våre sikringsstyrker tilbake fra 409 støttet av art. ild. Maj Rgt. Berger melder om destroyervirksomhet i Rombaken. En destroyer sunket og en sterkt skadet. Flysjefen i Trondheim blir underrettet om at det er best å lande i Rombaken , da fire fly måtte nødlande i Beisfjord etter kraftig luftvernild. 13 bergjegere landsatt og på marsj mot Sildvik. Regner med deres ankomst i morgen. Flere vansker med forsyningstransportene til gr. Windisch som følge av tøværet. Anmodning sendt om prioritet på forsyninger gjennom luften til gr. Windisch. Radioforbindelsen om natta forstyrret av været. Forbindelse med Narvik tidligst kl 08:30 11/5. Været :9/5 overskyet. 10/5 delvis skyet, vind, noe sol.
11. mai 1940
Tyskerne medtatt av været og kampene.
00.30
3. transport (lt Adler) ankommer Div. ko. Holdes tilbakefor å vente på 4. transport som landet i Beisfjord.
03.00
Luftflåte fem forlanger værmelding hver time. Til nå bare sendt til Flykorps X og Flysjefen i Trondheim.
07.00
Sit. Ved gr. Windisch: Forstyrrrende ild utover natta. Fra Narvik ingen rapport ennå.
08.30
Narvik melder at det bare er proviant for 14 dager, ferskkjøtt for fem dager.
09.30
Egne fly mot Narvik.
10.00
Luftoppklaring fra kl 10:15. ingen fi. i Skjomen. Det betyr at div. ikke behøver bekymre seg om dyptgående fi. angrep i venstre flanke ved Hundalen.
10.30
Kp 1 melder at fi. ved Brattbakken bare gjør små sikringsendringer. Fi. Styrke antas å være 100 mann.
12.30
Etter anmodning fra gr. XXXI
nøyaktig situasjonsrapport fra Ankenes. Fi. har besatt høydene ved Ankenes med sterke styrker - 195, 405, 677, 734, 668. Fi. har store tap. Egne kp er vest Ankenes, nord høyde 405 og Skartuva-Hestefjell -606 og østover. Flysjefen i Trondheim underrettes om de observasjoner avsnittssjefen i Narvik har gjort om taktikken til de engelske destroyere når våre kampfly viser seg over Narvik(skriftlig).Ved uttrekning av 7. kp og innsetting mot Skartuva- Hestefjell overtok pk Gertendettekp’s teig. Teiggrense mellom bataljonen Freytag og Div. Stab ble endret ( N Hellarneset)for å gi den svekkede styrken i Narvik et mindre område..
15.40
Flybåten som nødlandet i går, startet igjen og hadde med seg sårende. Narvik og Bjerkvik igjen beskutt fra krigsskip, Narvik også fra landbatteri Emmenes. Skøytetrafikk mellom Bogen og Håkvik. Motstanderen forsyner eller forsterker sine styrker ved Ankenes. Grunnet uværet(snøsmelting) ble landingsplassen for Stoch ødelagt.
Ny plass er funnet og vil bli meldt til troppene.
18.30
Oppklaringsvirksomhet ved gr. Windisch utover dagen syd Storevann. Fi. synes å være nordmenn og franske alpejegere. Kraftig art. ild mot Snaufjellet, ellers ild fra alle våpen. Oppklaringsvirksomhet mot Nevertind. Adjutant/139 melder at bataljon 1/139 er svært medtatt av været og av stadig innsats.
18.30
Hardhausen 668 besatt av fi. Med 80-100 mann. Egen styrke ved Skartuve-Hestefjell forsterkes. Ved denne besettelse vil en senere nødvendig tilbaketrekking av kp Obersteiner meget vanskelig. Div. sjef hadde om kvelden samtale med kapt. Gaton og den tyske attache om løpende spørsmål.Til nå er meldt at den fi. styrke - nordmenn som går mot Narvik er 7.000 mann (6. Divisjon med en bergart. bataljon, Alta bataljon, 1.500 franske alpejegere har landet i Gratangen , og i Salangen er engelske tropper. Merknad 1)Den tyske forsvarsattache ved ambassaden i Stockholm Maenss beordret til Bjørnfjell for å hjelpe gr. Narvik ved forhandlinger med svenske grensemyndigheter. Været delvis skyet, sol, sterk vind, tøvær.
12. mai 1940
Tyskerne frykter alliert landsetting.
Fienden har dratt sammen sterke styrker i Gressdalen. Også andre fiendtlige bevegelser tyder på angrepshensikter. Kraftig forstyrrende artillerild mot sikringsstyrkene på snaufjellene. Om natta slapp norske fly bomber i Gressdalen og på Kobberfjell.
01.10
I kveld og i morgen er det lovet troppelandinger med fallskjerm. Det ugunstige været gjør at man knapt kan håpe at de kommer i dag.
01.50
Som landingsområde for fallskjermjegere er angitt området øst Hartvikvann. På spørsmål til gruppen antas landing med sjøfly i Beisfjord som ugunstig da fienden har besatt sydstranda. Under landsetting i Rombaken må egne kampfly overvåke sjøområdet og hindre fiendtlig påvirkning.
03.50
Melding om stor båttrafikk i Håkvikbukta.
04.45
Bakkeoppklaring til nå foran gr. Windisch fremste linjer blir etter prøvet
og slått fast ved luftoppklaring. Fi. artilleri foran gr. Windisch gjør seg sterkere merkbart natt for natt. Virksomme våpen kan ikke settes inn mot dem. Ventede resultater av egne flyangrep er hitill ikke oppnådd. Gruppe XXI anmodet om å sende en jegertropp og et bergbatteri.
11.05
Tallrike krigsskip har i formiddag samlet seg i Ofotfjorden og Herjangsfjorden. Først er det meldt 16, senere 14 enheter, derav et slagskip, et linjeskip, 3 kryssere, 6, destroyere og 4 handelsskip. Svak fiendtlig virksomhet fra Brattbakken og vestover. Sterk fi. Styrker på Britatind og Leigastind. Ny landingsplass for Storch (småfly) er meldt 1.200 m vest Bjørnfjell stasjon. Den gamle plassen kunne ikke lenger brukes p.g.a. ugunstige snø-og markforhold. Påfallende rolig utover dagen. Meget liten ildvirksomhet ved gr. Windisch. Ingen beskytning av Narvik i ettermiddag . Krigsskip krysser stadig i Ofotfjorden og Herjangsfjord.
Anmodning er sendt om bombing mot den store ansamling av krigsskip.
18.30
3 fi. jagerfly langs banen.
21.45
Hauptm. Schreiner gått i land med motorbåt ved Sildvik med 200 W sender. En fremragende drift rett foran den fi. flåte. - med motorbåt fra Narvik til Sildvik over Rombaken hvor det er engelske destroyere. Under turen ble båten overfløyet av lavtgående engelske fly.
23.40
Antakelig begynner forberedelsene til landsetning fra de engelske krigsskip. Forsyningsflyene kan ikke komme på grunn av dårlig vær. Forsyningssituasjonen ved gr. Windisch er meget kritisk. Det ble overveiet å slakte buskapen til de fattige bønder som bor der, for å skaffe kjøtt. Dette forslaget ble likevel avslått med tanke på alle barna som er der og som er avhengige av melk. Dyrenes kjøtt-tilstand er også meget dårlig.
23.50
Den stadige dårlige sikten gjør at man ikke kan se om de meldte krigsskip gjør landingsmanøvre. Været : Gråvær, skyet, meget kaldt og vind.
13. mai 1940
Beskytning av Bjerkvik.- De tyske marinesoldater i panikkstemning.
Ansamling av så mange krigsskip i farvannene ved Narvik tyder på en nært forestående troppelandsetting. Bare spørsmål om hvilket sted den kommer. Etter var vurdering av fiendens situasjon kan en landsetting først og fremst ventes i Herjangsfjord, for at fienden kan gå fram og påføre vår nordflanke et enda sterkere press. Men landgang ved Narvik eller Håkvikbukta er heller ikke usannsynlig, fremfor alt for at fienden kan oppnå et raskt politisk mål ved å ta Narvik, som utvilsomt vil ha stor alliert betydning nå, med henblikk på situasjonen i vest. Da Narvik- gruppen ikke har nevneverdige reserver, kan en landgang i Herjangen bare møtes av svake marinestyrker. Ved et landgangsforsøk står divisjonen overfor det avgjørende spørsmål om man får eller Senere skal trekke Ut av Narvik, for å sette inn styrkene i en ny tilbaketrukket forsvarslinje over Strømmen - Middagsfiell - Storh. 639 - Aksla. Div. besluttet å møte et landingsforsøk i Narvik ved å gi ordre om å sette inn styrkene i Narvik til svar mot landgang. Om besettelse av Narvik ikke kan sies å ha noen militær betydning, var likevel Divisjonens beslutning avgjørende, da en oppgivelse av Narvik uten kamp ville få sterk innflytelse på troppenes kampmoral. Videre ville en slik erobring gi en alt for billig virkning i verdenspropagandaen, og bli stemplet som et tysk nederlag. Men Div. er klar over at det er umulig å forstyrre de engelske krigsskip og forhindre en landgang, og at man ikke har noen sikkerhet for å kunne forhindre en landgang over lengere tid. Dertil er forsvarsstyrkene for svake. Først ved midnatt ble man klar over at en landgang ville skje i Herjangen, da en mengde motorbåter løp inn i Herjangsfjorden, blant de engelske skip. Over radio ble det anmodet om hjelp fra Luftwaffe, da de måtte finne gode mål i krigsskipene. Med tanke på den lange avstand fra flybasen i Trondheim (650 km) kan man ikke vente noen rask inngripen fra Luftwaffe. Dessuten er været så vekslende at det er et spørsmål om innsats fra luften er mulig. Fra kl. 00.00 til 02.00 artilleriforberedelser fra alle krigsskip som har lagt seg en sirkel i Herjangsfjord på begge sider av Bjerkvik.
02.00
Den fi. landsetting begynner. Det lyktes fienden raskt å landsette 30 V-båter på begge sider av Bjerkvik. De landsatte tropper (antakelig franske alpejegere) rykker raskt fram fordi marineenhetene til Btt Koht er svært opprevet etter artillerilden. Nesten alle mg er tapt, og de kan bare yte liten motstand og må raskt oppgi sine stillinger. De fremsendte sikringsstyrker fra gr. Windisch forsøker å stoppe fiendens fremmarsj, men kan ikke hindre at fienden vinner rom mot Elvegårdsmoen og Hartvikvann. Det er også meldt om tre stridsvogner, men de kan vanskelig komme fram på veiene. Marine-kp til oblt S. Kuhlenkamp som var satt inn i området Gjeisvik - Øyjord, forlot sine stillinger uten å ha vært under ild, etter kp-sjefens egen tilståelse. Nesten alle våpen ble igjen i stillingen under tilbaketrekkingen. Dermed kan fienden uhindret gå fram mot Øyjord, og gr. Narvik vil komme under fi. innvirkning og observasjon. Den gunstige mulighet til å la fienden under flankerende ild fra Gjeisvik ble ikke benyttet. Samtidig med landgangen angriper også fienden langs veien mot Bjerkvik fra nord.
07.00
Gr. Windisch må unngå sterk flanketrussel, trekke sine styrker tilbake til Storebalak - Medbyfjell. Div. er enig i hensikten. Det er tvilsomt om det lykkes å trekke tilbake styrkene til gr. Windisch, da fi. har gjort dype fremstøt i hans venstre flanke.
07.10
Fi. bombeangrep mot Sildvik og Norddalsbrua uten resultat
09.00
I denne situasjonen kan gr. Windisch bare holde om nye styrker tilføres straks. (Se radiomelding 13/5 kl 11.00 til gr XXI.)
12.30
Kapt. Berger får ordre om å forhindre fi. landgang ved Nyborg. Rolig ved Narvik. Støtte fra Luftwaffe blir lovet snarest mulig (dårlig vær nå).
14.30
Inntil kl 06.00 hørtes mg-ild ved Lindstrand, deretter ble det stille. Situasjonen ved Øyjord uklar.
14.45
Løytn. V. Brandt med pionertropp blir satt marsj mot støttepkt. 3 ved gr. Windisch. Dette er siste tilgjengelige styrke som kan avgis for å hjelpe regimentet i den uklare og vanskelige Situasjon. Vanskelige førefor hold gjør at det vil drøye til neste dag før troppen når fram.
16.20
Narvik havn blir beskutt av landbatteriet.
17.30
Da maj. Schleebrügge ikke har forbindelse med gr. Windisch, blir alle ordrer formidlet over ultrakortbølge fra Div. til Schleebrugge.
19.20
Store deler av marineavdelingen som var satt inn ved Bjerkvik, kommer tilbake i full oppløsning til området ved Div. kommando. Oblt. zur See Kühienkamp, som var satt inn ved Gjeisvik, kommer til Div. ko. Uten vesentlig fiendtlig innvirkning har han gått tilbake med hele sitt kompani som er gått oppløsning. Rgt Windisch er dermed i en vanskelig situasjon, da flanke og rygg er svart truet.
20.15
Det kommer stadig splittede deler av marinesoldater som var satt inn i fremste linje - tilbake i panikkstemning. Blant dem er enkelte bergjegere som er revet med, men som straks blir sendt fram igjen. Marinefolkene blir samlet på Bjørnfjell. De har et fullstendig feil bilde av situasjonen om at Rgt Windisch er gått tapt. Div. sjef gir ordre til sjefene (vedlegg).
20.30
Situasjonen synes å stabilisere seg, men er ennå ikke helt klar. Den planmessige tilbaketrekking av gr. Windisch til nye stillinger blir gjennomført. I området Raudalen økende fi. oppklaringsvirksomhet.
21.25
Øyjord besatt av fienden - sykkelskyttere? Livlig skipstrafikk i Herjangsfjord og Ofotfjord. Situasjonen ved gr. Windisch uklar, spesielt i sydflanken. Regimentet kan bare klare sin oppgave i nord om det snarest får kraftig støtte fra Luftwaffe. Dette synes meget vanskelig på grunn av været.
14. mai 1940
Gr. Windisch blir presset tilbake.
02.30
Fire destroyere foran Narvik. Forstyrrende ild fra landbatteriet ved Emmenes. Ellers er situasjonen i Narvik uforandret.
Sterk fi. oppklarningsvirksomhet området nevertind. Fire fanger fra det norske IR 16 er bragt inn. Fi. har rykket fram vestfra til ca en km vest Hartvikvann. Situasjonen ble ubehagelig da det ble meldt om fi. angrepsforberedelser nord for Gamberg mot høyde 548. Faren består i at styrkene på 482 og 548 kan bli avskåret. Vedvarende luftoppklaring over gr. Windisch. Kl. 06.00 igjen resultatløst luftangrep mot fi. destroyer ved Narvik. Stadig destroyerovervåkning i Rombakken.
07.00
Inntil kl 04.00 var den planmessige bevegelse av gr. Windisch gjennomført , og egne styrker har gått syd for linjen Gamberg-Elvenes. Motstanderen synes til nå å hatt større tap. Egne tap synes å være små.

10.40
Situasjonen ved Storebalak uklar. To egne kompanier satt inn der. Hvis det ike er mulig å holde Storebalak, skal Kobberfjell 648 holdes.
12.00
Fra kl 11.00 ble landsetting av falskjermjegere under ledelse av lt. Becker gjennomført. (en såret)
Denne tilførsel av friske tropper, om enn små, er det siste middel å sette inn for å forhindre motstanderen i å gjøre raske fremstøt, og mot hans stadige forsøk på å omgå flankene. Selv om divisjonen er takknemlig for hver eneste soldat som blir tilført, er utrustningen til de landsatte falskjermjegere slik at de knapt kan settes inn i striden i dette norske fjellterreng. De mangler ryggsekker, frakker, truger og har ingen fjellutrustning og bekledningen blir møysommelig skrapt sammen slik at disse folkene sånn noenlunde blir stridsklare.
Hauptm. Oberdorfer avslutter sin krigsdagbok (Div. pi.off) da hans hovedoppdrag er avsluttet (se vedlegg). På lasarettet på Elvegårdsmoen måtte man etterlate tre leger og 45 hardt sårede.
17.45
Fallskjermkp. Becker er satt i marsj til maj. Schlebrügge da situasjonen der er vanskelig. Resten av marinebatteri Kohte som ennå er ved gr. Windisch blir beordret bakover, da mangler og tap av utrustning og tildels bekledning ikke gjør dem feltdyktige.
20.10
Situasjonen ved Storebalak uklar. Fi. bevegelser fra Gressdalen og sydover. Ennå ingen kontakt med fienden ved Gamberg og Elvenes. Flatfjell strekt beskutt av fienden, gjentagne angrep mot 482 og 548. Inntrengende anmodning om nødvendig støtte fra Luftwaffe, og situasjonsrapport sendt gr. XXI for å avlaste gr. Windisch.
Rapporter har til nå avdekket at hverken i Sildvikvann eller Soelkajavre kan nyttes som landingsplass for sjøfly p.g.a. is. Neverfjell hardt presset og kan bli avskåret. Situasjonen ved maj. Schleebrügge ble i ettermiddag enda mer kritisk. De er uten forbindelse og truet i flankene. Tilgang av underlagte tropper: 1./Fallschirmjäger Rgt 1 (3 off. 63 mann).
Været: Tåke, gråvær, kaldt og vind.
15. mai 1940
Storebalak erobres.
00.30
Melding om at fallskjermjegere vil lande kl. 02.30.
00.42
Narvik blir beskutt, ellers uforandret.
9.30
Fi. flyangrep mot Norddalsbrua og Bjørnfell. Tre døde, åtte sårede. Forbindelse med 1/139 fra GjR 139 er ennå ikke ordnet. På høyden ved Kobberfjell er en stående oppklaringstropp blitt forsterket.
10.30
Storebalak og Kobberfjell besatt med ett kp hver. Sterke styrker beveger seg i Gressdalen mot Hartvikvann. Fi. ved høyde 482 og 548 er temmelig nær. I Geisvikskaret er meldt om en ny fi. styrke. En må regne med fortsatt angrep mot Storebalak og med kraftsamling østover.
Narvik hadde i natt kraftig beskytning og skipstrafikk. En luftvernkrysser er observert.
11.42
Å holde Narvik blir stadig mer tvilsomt p.g.a den truende situasjonen ved gr. Windisch.
En virkningsfull innsats av Luftwaffe mot bakke- og sjømål er eneste mulighet for a kunne holde nåværende situasjon.
15.20
Maj v. Schleebrügge blir angrepet i østflanken av sterke fi. oppklaringstropper. 1067 besatt av sterk fiende. Fi. i skaret mellom 482-548 går videre og trenger på vestover. Forbindelsen med Luftwaffe er utilstrekkelig. En fyforbindelsesoffiser, som det er anmodet om, må ta direkte radiokontakt med flyene, og formidle Divisjonens ønsker direkte til flygerne.
17.05
1 kp melder om en fi. avdeling som raskt støter sydover fra 1067 og samtidig angrep 860.
17.30
860 synes å være sterkt truet da det kommer spørsmål om å vike tilbake fra Kuberget.
18.07
Situasjonen pa 860 er uholdbar.
20.00
Gr. XXI gir ordre om å sende marineavdelinger uten kampverdi over svenskegrensen som skibbrudne. Dette føres tilbake til Div.s radiomeldinger, som gang på gang innstendig har bedt om rask tilførsel av mannskapsforsterkninger; med henblikk på situasjonen, utmattelsen hos egne tropper, og på kampene 13-14/5 som viste at marineavdelingene ved gr. Windisch ikke lenger har kampverdi.
Det har aldri vært Div's hensikt å avskrive hele marinens kampverdi, eller a fordre at hele marinen skal sendes avgårde. Ved Div. er en overbevist om at brukbarheten av marinen ved fronten må ansees som innskrenket. Avløsning med tilsvarende jegeravdelinger er sterkt ønsket. På den annen side kan marinen ikke unnværes i forsyningstjenesten, til overvåking eller til andre oppgaver. Div. er derfor til en viss grad forbauset over at man i Berlin - uten å ha nøyere kjennskap til situasjonen ved Gr. Narvik - finner det mulig at gr. Narvik kan avgi 2.000 marinefolk på kort tid.
19.30
Kp Müller på høyde 548 ble i ettermiddag angrepet av overlegne fi.styrker, ble omgått i syd, og kunne bare med nød og neppe trekke seg tilbake.
Slik også med kp Wendling som var på 482.
19.30
Ca kI 20.00 angrep fienden Storebalak etter artilleriforberedelser og tok den i besittelse. Gr. XXJ blir inntrengende bedt om at grensekrenkninger av egne fly må opphøre fordi dette forstyrrer det gode forhold til Sverige.
Div. ordre nr. 18 (vedlegg)
16. mai 1940
Tyske tropper kommer.
06.05
Forhåndsmelding nr to og tre. Svet. fallskjermjegere. Innsats fra Luftwaffe ved Windisch blir forhåndsmeldt. Stor skytteltrafikk fra Bogen mot Håkvik og Bjerkvik. Seks skøyter som nærmer seg land og blir avvist med ild.
07.00
Fiendtlige angrepsforberedelser foran gr. Windisch. Antatt angrep mot 1067; mot Kobberfjell, ved Gamberg, og syd Hartvikvann mot øst.
12.05
Fra flyradioen: Fly melder: I Tjeldsund et hangarskip, to kryssere, vi angriper.
14.00
Rolig til nå ved gr. Windisch.
Rolig ved Narvik, luftkamper. 15.00
Reg. Windisch ønsker forsterkning av kp. Erdmenger som igjen er innsatsklar med ca. 40 mann, og som Rgt gjerne vil ha i kompaniets styrke. En tropp ca. 30 mann blir organisert på Bjørnfjell (Rgt Berger) for å bli tilført kommende natt. Ved middagstid og ettermiddag hopper 2. og 3. sveit. til kp. It Becker ut under ledelse av It. Mössinger.
17.00
Til avsnittskommando Narvik blir sendt en situasjonsrapport om den fi. landgang i Bjerkvik.
20.15
Etter fangeuttalelse (Alta bataljon.) ble to franske alpejeger bataljoner landsatt i Bjerkvik. Omfattende fi. angrep pågår mot vår besetning på Kuberget. Ca tre fi. bataljoner antas å være beredt i område Medbyfiellet.
22.15
Situasjonen pa kobberfjell igjen under kontroll. To fi. kompanier ble avvist med store tap.
24.00
794 på fiendens hender. Til støtte for gruppe maj. v. Schleebrügge går 3./GjR 138 (Ploder) mot 519, 13. kp blir satt inn i retning høydene syd 794.
17. mai 1940
6 divisjon til angrep.
02.00
Kl 01.00 lt Mössinger med 60 mann trukket tilbake til øvre Jernvann til maj Schleebrügge. Flyangrep i Bogen. Narvik beskytes av fi.landbatteri ved Emmenes. 7. kp satt inn i angrep mat Hardhausen. Angrepet kunne ikke føres fram. Oblt. Plader melder at Holmelvdalen er fiendefri.
07.00
Situasjonen ved I og II/139 er rolig. Ved Andersheimen (øst Hartvikvann) ble et fi. batteri observert under stillingsgang.
Kraftig fi. angrep mot Kuberget avvist etter at alle tilgjengelige reserver ble satt inn Stadig observeres fi. oppklaringsvirksomhet sydover mellom østflanken til gr. Windisch og svenskegrensen. Fiendeansamling (en tropp) i Kvandalen og ved Trældal.
12.30
Haupt. Brügger melder: 620 fiendefri (observasjon fra Rundfjell).
15.00
Fienden på 529 drevet tilbake av kp Ploder, som søker forbindelse med 1. kp/GjR 139. Situasjonen på Kuberget, høyde 794, såvel som høydene østover er stadig uklar,
da de innkomne tallrike meldinger om egne fremste linjer og fi.s situasjon ikke nøyaktig kan fastslås.
17.00
Div. ordre nr 18 (vedlegg).
17.30
Luftoppklaring melder ingen landsetting i Ofotfjord.

18.00
Meldinger fra 1. kp-GjR 139 om at fi. stadig forsøker å gå mot flanke og rygg på Kuberget. 7. kpI/GjR 138s angrep mot Hardhausen ble avvist av fienden. Tap: Seks døde; tre sårede. Samtidig ble 6. kps angrep mot 405 likeså avvist.
15.00
Oblt Plader som var satt inn mot 529 med sitt kp (3./138) støtte fram mot 620, og drev fi. bort fra 528 med mitraljøser .
På tilråding fra Luftwaffe, om at støtte til fremste linje bare er mulig om denne er merket nøyaktig, beordret Div.forskriftsmessig markering med hakekors på teltduker på snø, og forsvinningsjakker på mørk bakgrunn, fordi man mangler flyduker og hakekorsflagg.

16.00
Situasjonen på østflaken er stadig uklar, og en vet bare at motstanderen presser på sterkt mot Kuberget og sydøst-skråningen; og forsøker med sterk oppklaring å gå fram sydover og omgå østflanken. Motstanderen kan nå bare såvidt hindres i sine bevegelser, da bare mitraljøser og enkelte mg når fram. (Intet artilleri tilgjengelig). 18.16
På østsiden av Kobberfjell er et fi. angrep i gang, og inntrengende anmodning om flystøtte er sendt. Likeså mot Emmenes. Der står en bataljon. Bombeangrep er anmodet flere ganger, men ennå er intet skjedd.
Fiendens fremstøt mot Fiskeløysvann blir avverget, ellers rolig.
23.00
På østflanken stadig mere uklare forhold, fremfor alt hvor langt flanken rekker, og utstrekningen av egne fremste linjer. Gruppe maj. Schleebrügge som er underlagt gr. Windisch får nesten alle ordrer og meldinger fra Div. på grunn av plutselige dårlige sendeforhold.
Været: Vakkert.
18. mai 1940
Snøsmeltingen til hjelp for tyskerne
01.30
På grunn av maj Schleebrügges siste melding angriper gr. Windisch. Det kommer til følgende avgjørelse: Maj von Schleeebrügge får anvist et bestemt avsnitt (Kurberget til 529) underlagt en tropp marine fra avd. Brügge, som sender en tropp fram til 620 og sikrer derfra mot svenskegrensen. Her er det gunstige forsvarsmuligheter, mens Holmelven og Karenelven utgjør et sterkt hinder som følge av flom.
06.00
Div.sjefen begir seg til Rundfjell sammen med haupt. Brügger for personlig å bedømme situasjonen, og for å diskutere innsatsen til de marineavdelinger som er underlagt hauptm. Brügger. Disse skal utgjøre sikringsstyrker på Rundfjell og søke å utbygge en tilbaketrukket forsvarslinje på linjen Rundfjell-Haugfjell slik at denne senere kan besettes av større styrker.
08.30
Situasjonen ved gr. Windisch uforandret. Nord for Kuberget grupperer fienden seg, for antakelig å angripe Kuberget og sydover. Ved Narvik skøytetrafikk. Eget artilleri beskytter Øyjord. Tapsmelding fra maj v. Schleebrügge siste tre dager: 13 døde, 25 sårede, 27 savnede, 6 forfrysninger. Ved tilførsel av marinen er mannskapserstatning gjennomført i et visst monn,
og i tillegg er ansvarsforholdene avklart ved inndeling i avsnitt. Dessuten er oblt. Ploder avgitt fra avd. Brügge for besettelse av 620. Med tilførsel av disse avdelingene er alle divisjonens reserver satt inn.
10.00
Her Kant ankommer fra ambassaden i Oslo. Foreløpige samtaler om innsetting av tilgjengelige styrker.
11.00
Fi. Angrep med ca. to kompanier er avvist ved Ankenes. Etter utsagn fra en polsk fange, er der engelske, franske og polske bataljoner (3-5?).
I ettermiddag står man overfor gjentagne angrep. Anmodning sendt til Luftwaffe.
14.00
Eget oppklaringsfly får oppdrag over radio om å oppklare området Kuberget-Ankenes, og om krigsskipenes posisjoner. "Glorius" (engelsk krysser) er i anmarsj mot Narvik.
15.00
1.kp melder om fi. forsterkninger på Nevertind.
16.30
To flybåter lander. Innhold: En offiser, 15 mann, proviant. Igjen blir det ikke angitt starttid, slik at det er fare for at man ikke får sendt hjem viktig materiell, fallskjermer, kurerpost og nøkkelpersonell. Flygeren melder: Ingen fi. bevegelser og ingen krigsskip i Ofotfjorden. Egne fly operer livlig ved Narvik.

19.00
Mindre fi.styrke i område 529,ca. 15 mann observert på 1079.
20.00
Tre fi.jagere av ny type fra syd mot Bjørnefjell og deretter vestover.
20.10
Fi. fører fram tunge våpen og skitropper øst og nordøst Kuberget. Ellers ingen stridsvirksomhet. En må regne med fortsatte fi.angrep mot Kuberget. Det blir bedt om støtte fra Luftwaffe dit, og kraftsamling mot ventet fi.angrep fra 295 mot Ankenes. To bruer i dalen Lillebalak- Troldvann blir forberedt sprengt av GjR 139, da det fører en god vei fra stranda mot SV-flanken til gr. Windisch. Eget fly slapp fem bomer over området Storebalak (kl. 16.00). Virkningen kunne ikke observeres. Utslipp av våpen og noe proviant ved gr. Windisch.
20.50
Anmodning om luftoppklaring ved gr. Windisch, over Skjomen og om krigsskipenes posisjoner. Vi oppfanger radiosamtale fra haupt. Bach til Gr. XX1. Fi. angrep med bataljons styrke fra Ankenesfjell mot Ankenes. Anmodning om flystøtte. Det ventede angrep er i gang, uten at Luftwaffe har sendt støtte dit, selv om angrepet var meldt tidligere. Tilgang av underlagte tropper: Lt Kørber med 15 mann fra 2/GjR med to flybåter. Været: Som i går.
19. mai 1940
Sverige godtar tysk evakuering.
00.30
Ved gr Windisch presser fi. På fra nord mot h. 648 (vest Kobberfjell). Der var også en fortsettelse av gårdsdagens angrep ventet. Som di. reserve blir i ettermiddag stilt i beredskap: 13. Kp syd kobberfjell, kp oblt Ploder (3/138) syd Kuberget. De 1:15 som landet med flybåt (lt Körber2/GjR 138) skal alt i ettermiddag settes i marsj til kp oblt Ploder ved Øvre Jernvann. (Div-sjef og I a diskuterer situasjonen med oberst Windisch).
01.20
Foran 6.kp/GjR 139 ved Ankenes blir det roligere. Fi. avstår øyensynlig fra sine angrepshensikter. En polsk fange sier at det ikke finnes noen generalplan for angrep mot Narvik. Ved 7. Kp/GjR 139 angriper fi. ved Skartuva påny.
05.00
Ved Ankenes rolig situasjon kl.01.00.
05.17
g/GjR 139 holder sine stillinger etter aktivt forsvar. Pkt 643 øst Trollvann sannsynligvis igjen besatt av fi. Liten destroyervirksomhet ved Narvik.
07.30
GjR melder at fi. prøver seg flere steder i vest. Der forløp natten rolig. Tap 17/5 og 18/5 ved gr Windisch (uten 1.kp): ti falne, 17 såret. Samlet tap inntil 16/5 (unntatt marinen): Falne fire offiserer(It Kordes,
It Relhe, It Napetschnig, It Trautner), .42 underoff. og mannskaper, i fangenskap to offiserer (stabslege Fehringen, overlege Jescheck) og 37 sårede på Elvegårdsmoen lasarett. Radioforbindelsen forstyrres stadig av været, og det var i morges ingen forbindelse til maj v. Schleebrugge (1/139).
09.00
Div. sjefen begir seg til lasarettet på Bjørnfjell for å besøke de sårede. Lt Kørber ankommer og får marsjordre til Øvre Jernvann (avmarsj kl 14.00) til maj v. Schleebrugge.
13.00
Sverige avviser gjennomførsel av våpen og ammunisjon (OKW). Kurerposten som i flere dager har ligget i Sildvik hos lt. Schwich ble i hastverket ikke tatt med da sjøflyene tok av i går. Dermed ble viktige brev til gr XXI liggende, rekvisisjoner og kostbar tid går tapt.
Høyde 529 (3,5km sydøst av Kuberget) besatt med deler av avd. Schleebrügge.
14.45
Tilbakeføring av skibsbrudne til Tyskland blir godkjent av Sveriges regjering. Denne tilbakeføring kommer på nåværende tidspunkt ikke på tale, da samtlige er nødvendige i forsyningstjenesten, om de ikke er satt inn i kamp.
17.00
En polsk overløper

fra Ankeneshalvøya sier at der er 800 polakker, en bataljon franske alpejegere, mens engelskmennene bare har stilt ett batteri til rådighet. Stemningen skal være dårlig. 18.00
Rolig utover hele dagen. Tåken er ubehagelig fordi fi's hensikter ikke kan observeres. Melding om 600 alpejegere blir landsatt med seilfly i morgen. Landingsplass blir meldt.
Første rikstelefonforbindelse blir opprettet over Sverige til gr. XXI (i Oslo).
19.30
I. fi. oppklarningstropp avvist foran 794 (vest Kuberget)
22.45
En torpedokrysser beskyter nå de tidligere norske befestninger på Framnes - kraftige bunkere - som ikke er besatt av oss. Stillingene fra Kuberget til pkt. 529 blir fortløpende besatt.
Norske fanger, maj Omdal og fenrik Andreassen, er rømt i ettermiddag enten til Sverige eller langs grensa til nordmennene. Tåka begunstiget flukten. Strengeste bevoktning blir iverksatt, og gr. Windisch blir varslet om forfløgelse.
22.55
Etter samtale med kapt Gardon (eldste marineoff) blir det slått fast at OKW har innledet for tilbakeføring av skibbrudne matroser, i fullt omfang, da alle matrosene er nødvendige. De matroser som ble trukket ut av gr. Windisch etter landgangen den 13/4, blir igjen brukt etter å ha blitt utrustet. Mangelen på stridende gjør disse tiltak nødvendige.
Været: Tåke
20. mai 1940
Spesialister med tog fra Sverige

05.00
I Narvik forløp natten rolig. Landingsplassen for seilfly vil være ferdig klargjort kl 10.00 men er ikke så stor som ønskelig. Terrengforholdene gjør det vanskelig å rydde en større plass.
07.00
Ny- fienden fastslått i området nord Kvandalen og på Daltind. Sikringsstyrken på hd 427 (2,5 km nord for Aasen) forsterkes.
08.00
Flyangrep mot fi. bakkemål ved Ankenes. Bombeangrep mot Emmenes. Tap ved gr. Windisch 17-19/5: falne 32 underoff. og mannskaper, såret 57, savnet 45.
10.00
Vanskene med å avgi deler av marinen blir formodentlig forklart for gr XXI.
13.25
Kraftig fi. angrep fra nord mot Lillebalak. Inntrengende anmodning om støtte fra Luftwaffe. Det fastslåtte fi. batteri vest Hartvikvvann skal bekjempes.
14.25
Fi. har tatt nordsiden av Lillebalak. Dermed blir situasjonen på Storebalak enda mer kritisk.

16.35
Nytt farlig fi. angrep fra vest mot sydflanken til gr. Windisch på hd 488 ( 1,5 km mord Aasen ). Der er tydeligvis samlet store styrker.Rolig i Narvik i hele dag. 18.00
VedAnkenes fi. bombekaster og artilleri-ild. Kravet fra Heimatstab Nord om å sende hjem 2000 skibbrudne matroser bli stadig mer påkrevet. Angjeldene forhandlinger med Sverige er av ukjente grunner for tidlig blitt påskyndet hjemmefra. For hjemtransport skal dannes en sveit av matroser som ikke er mer stridsdyktige, av spesialister som trengs hjemme og av nødlandede flygere. Så lenge en ikke får tilført tilsvarende antall personell, kan ikke flere marinefolk avgis.
19.45
Melding sendt gr XXI og OKW om at 100 skibbrudne er klar for uttransport 30/5. I ettermiddag forsvant to norske fanger i tåka.
De var avgitt som bærere fra støttepkt. to til støttepkt. en. Motiv: Angst for straff p. g. a. tyveri. Ettersøkning etter de rømte fanger ( to offiserer, to mannskaper ) er hittil uten resultat. Kl 19.00 ble Lillebalak gjenerobret etter motangrep.
20.00
40 mann, mitraljøsespesialister, lagførere og etterretningsfolk, er ankommet. de blir uniformert og tilført gr. Windisch 21/5. Fallskjermslipp fra tre fly over Bjørnfjell. To flybåter er landet i Rombaken og hadde dessverre bare med seg 12 jegere, to offiserer, en flykapt., en prest og fem mann med pansrevernkanon. En del av kurerposten som skulle med flybåten, falt i vannet under innlastingen.De tyske sendemann i Sverige spanderer 20000 sigaretter til div sjefens fornøyelse. Div. ordre nr. 20 (vedlegg). På Daltind observeres fremmarsj av sterke fi. styrker. Det er mulig at motstanderen går mot Troldvann og vil dermed true gr. Windschs sydflanke. Det er bedt om støtte fra Luftwaffe mot denne fiende og mot de fi. batterier vest Hartvikvann. Tilgang av underlagte tropper: 40 spesialister ( togreise gjennom Sverige ), med flybåt: flykapt. Kless (flyforb. off ). hærprest Andreas, 12 jegere 3. kp/GjR, fem jegere med pv- kanon
21. mai 1940
Tysk tilbaketrekking under store tap.
Divisjonens kommandoplass Spionkop.
00.55
Høyde 648 ble for en time siden overraskende angrepet av overlegne fiender og gikk tapt.(En tropp, en mitraljøse, 1/2 tropp - ca 50 mann til nå drept eller tatt til fange, begge troppsjefer falt). Etter uttalelse fra nabokps sjef kan nå hd 648 sperres på begge sider.
Ved denne ugunstige frontendring, fi's stadige fremstøt i front og økende press mot flankene, er det hele tiden fare for at fi.gjennombrudd i de tynt besatte stillinger, I så fall må en regne med større tap. Hensikten med å gå tilbake til en bakre stilling og forkorte frontlinjen og samtidig forsterke den. Dette er på krevet. Forhhåndsordre om denne bakrestilling blir gitt av Div. og skal innledes av regimentet. Denne stilling skal holdes (hd 620, fire km SØ Kuberget, - Holmelven- øvre Jernvann - Nygårdsvann -Storelven).
04.55
Melding om fi. landsetting med Ca. 80 mann ved Trældal (støttet av en krysser og to destroyere).Senere vet man at avdelingen går mot NØ, Hergot blir besatt av fi.i formiddag.
07.00
En destroyer beskjøt Ankenes. Ganske sterk ildveksling i natt i området Lillebalak-Kuberget.
10.00
De to nyanlagte landingsplasser for seilfly og en for Fieseler Storch (lite fly) vest Bjørnfjell st. kan meldes ferdig. Div. sjefen til Hundalen for å gi ordre til jegeroffiseren
som i går landet med flybåt (It Raabe med 15 mann 3./GIR 138) om innsetting av avdelingen mot nordsiden. Han skal settes over Rombaken med båter fra Sildvik og gå i land i Tyttebærvik, for å overta sikringen av SV-flanken til gr. Windisch; inntil troppene til gr W. kommer.
11.30
Ved innflyvning av en Ju 52 over Sverige ble dennne beskutt. Granatsplinter og mitr. skudd fløy helt opp til Div.s komplass.
12.30
Gjentatte egne flyangrep mot Emmenes. Tre fi. jagere flyr over vårt område (antakelig fra hangarskip.
Den svenske grensekommando melder at en Wal som i går fløy over Sverige, besvarte varselsskudd med mktr. ild som medførte at en svensk soldat ble hardt såret: (1920 Dornier Wal) over Vassijaure og Riksgrensen). En He 115 (fly) som i flere uker har ligget i Beisfjord med motorskade har overraskende og uten melding tatt av etter besinfylling
14.00
Oppklarningstropper fra gr. Windisch kan nå rekke fram til Sandmofjell. Lt Raabe blir underrettet om dette.
14.10
Flykapt KIess og prest(katolsk) Andres melder seg. Ankom i går med Wal. Operasjonsoff samtaler med Kless om situasjonen, og de nødvendige spørsmål om samvirke med Luftwaffe. Han vil opprette den ønskede forbindelse for å få effektiv støttte til bakkestyrkene.

Ved Narvik en luftvern-, en torpedo-krysser, en destroyer. Ildveksling ved Ankenes. 16.00

Forbindelse med Trondheim 1 A-1 A/Gr XXI. Spørsmål om armbind som er nødvendig, da allerede en pioff er tatt til fange som sivilist og sannsynligvis skutt. Disse pionerer var satt inn med pionerer fra gr. Windisch. Oppklarings tropper skulle holde fi. og beskytte pionerene, som hadde oppdrag å sperre dalen Nygard-Troldvann med miner. Armbind er, som så mangt, gjentatt rekvirert og ikke levert.20.00
Rolig ved gr. Windisch utover dagen, uten endringer. Forberedelsene for tilbaketrekking av regimentet til nye stillinger er gjennomført. Div beordrer tilbaketrekking av gr W, støttet fra nåværende stilling, til en ny stillingen linjen sør bredden av Karenelv, langs Holmelven til utløpet i Jernvann, sørbredden Øv og Nedre Jernvann, hd 346 (Tverrfj.), øst bredden Nygårdsvann, 303 syd vannet, NV-skråningen av Sandmofj. hd rett nord Tyttebærvik. Denne stillingen skal holdes.
21.15
Kdp-plass gr. Windsch flyttes. Ny forbindelse først mulig om om fire fem timer. Motstanderen på Aasen legger tilsynelatende ut duker for å markere fremste linje.
22.00
To ganger har båter satt over med jegere til lt Raabe og landsatt uten motstand.
22. mai 1940
Tysk fly gikk ned i Sverige.
02.30
Ved midnatt ble Ankenes beskutt fra torpedokrysser, ellers rolig foran Narvik. I natt svak ildgiving ved gr. Windisch.
03.30
Rgt Windisch har inntatt ny kdo-plass. Forbindelse med troppene ennå ikke opprettet. Ellers er tydeligvis alt i orden.
10.00
Luftvern-, torpedokrysser og destroyer foran Narvik.
10.30
Fallskjermjegerne som er satt inn ved maj v. Schleebrügge (østflanken) ble ikke informert om den forestående tilbaketrekking, da ordonansen ble hindret av fi. å nå fram. Det må antas at denne gruppe ennå står foran fi. Ellers er tilbaketrekkingen planmessig utført. Videre meldes at fallskjermjegerne tydeligvis har trukket seg ut gal retning under fi.press. Norsk dobbeltdekker oppklarer i lang tid over de nye stillinger.
11.00
Oblt Kothe får i oppdrag å forsterke hd 620 for å sikre den ennå uklare østf1anken
13.00
GrXXI melder at det er observert en mitraljøse under ildgiving ved Stasjonsholmen i Norddalen. Med bedre føre er det nå mulig at motstanderen kan rykke fram fra Skjomen over Norddalen og nordover. Luftoppklaring fra gr XXI og bakkeoppklaring fra gr Hausseis blir iverksatt. Div. ordre nr. 22. Egne fly i livlig virksomhet i hele formiddag, liten virksomhet fra fi. krigsskip.
17.00
Vedvarende mitaljøseild fra Øyjord mot malmbanen hindrer trafikken.
17.30
Tre egne flybåter med miner spør under innflyging hvor de skal legge ut minene. På dette noe overraskende spørsmål blir det svart at sundet ved Straumsnes ønskes sperret. Div. sjef var i ettermiddag hos gr. Windisch for personlig a få innblikk i terrenget og besiktige egne linjer. Tre flybåter kommer med en off., 23 mann og en: kanon med betjening.
21.00
For første gang ble det
kastet flygeblad over fi. ved Ankenes. Kontakt med fi. ved gr. Windisch bare på flankene SØ Kuberget og ved Storelven. Livlig egen flyaktivitet i hele dag. Motstanderen blir angrepet med tallrike bomber. Skipsaktiviteten er noe mindre. En luftvernkrysser beskyter egne stillinger ved inngang til Rombaken.
En Ju 88 har landet på svensk område tre kr Sø Cunajavvre (melding over radio fra en flybåt på vei hjem).
23.00
Hergot besatt av egne styrker. Tre nye Wale lander i natt med obit Renner og 38 mann. Kp oblt Renner(72 mann) og kanon med betjening beordres til Spionkop. For første gang ble i dag sendt løpende meldinger fra flyforbindelsesoff. til flysjefen i Trondheim om bombemå1, og ønsker om oppklaring for morgendagen
0KW har endelig bestemt at uttransport av marinen bare skal fastsettes og foranlediges av gr. Narvik i forståelse med marineattacheen i Stockholm; Været: tåket. Tilgang, av underlagte tropper: En off, 23 jegere 2.:GjR 138, en pv-kanon med betjening (1:4), Bergpanseravd. 48, oblt Renner med 38 jegere 2./GjR 138
23. mai 1940
Forsterkninger med fallskjerm.
06.10 Beskytning av Ankenes fra fi. bombekaster. Livlig skipsaktivitet etter eget bombeangrep mot Trældal. Livlig flyaktivitet i natt. Ingen spesielle hendelser ved gr. Windisch, motstanderen presser ikke hardt på. I følge Tromsø senderen blir norske soldater avløst i fremste linje.
10.00
Fi.'s press mot egne stillinger ved Ankenes blir sterkere.
14.00
Kraftig bombekasterild fra hd. 405 (Ankenesfjellet). Norsk fly over stillingene.
14.50
Å beholde stillingene ved Ankenes krever stadig større styrkeinnsats. Egne bomber sluppet over Emmenes.I følge en polsk overløper fins det der lagre, staber og skyts.
Malmbanen er under vedvarende ild mellom tunnel 1- 4. Mitraljøseild fra Øyjord og Leirvik. Livlig flyaktivitet i ettermiddag. Div. sjefen begir seg til Rgt. Windisch.
18.00
På hd. 931 (fem km øst kuberget) er fastslått tre fi. mitraljøser i stilling. Situasjonen er ellers uforandret. Det finnes ikke lenger hangarskip ved Narvik, men ennå noen kryssere og destroyere i Ofoten. Haupt. Kless begir seg til Trondheim for å gi sine inntrykk om situasjonen og forklare og forsterke gr. Narviks ønsker og innstendige anmodninger. Han medbringer også et brev fra 1 a til sjef gr XXI om situasjonen. Lasteseilflyene som skulle komme 23. eller 24. kan først ventes 28/5 etter melding fra gr XXI.
19.00
Kl. 22.15 skal det komme sju Ju 52 med fallskjermtropper. Sildvikvann er innmeldt til gr. XXI som landingsplass for flyene, da hauptm. Kless anser at man på tidligere innmeldte plasser må regne med minst ti prosent tap. Div. ordre nr. 23 19.25
I løpet av kvelden har to Wale landet på sjøen.
22.45
De første Ju 52 ankommer. For første gang hopper bergjegere ut i fallskjerm og lander fint, bare med en kort intensiv utdannelse bak seg. Bare to kom lettere til skade. De Ju 52 som kom fra svensk område, ble kraftig beskutt fra Sverige.
Været: Kraftig vind, delvis tåke, oppklarning utover dagen, overskyet.
Tilgang av underlagte tropper: 65 bergjegere 2./GjR 137, landsatt med fallskjerm.
24. mai 1940
Agent i Stockholm informerer tyskerne.
05.30 Natten forløp rolig. Vanlig destroyevirksomhet. Tre egne flybåter har landet.
17.30
Nattlige bevegelser i de fi. stillinger foran gr. Windisch tyder på at avløsning foregår. Det stemmer med utsagn fra Tromsø-senderen. Forsyningstrafikken blir igjen forstyrret av mitr. Ild fra Øyjord.
11.00
Etter fangeutsagn har enda en polsk bataljon landet i Håkvik
11.30
Marina Lie, en meldende agent, forteller at en i løpet av seks dager må vente samtidige angrep fra nord mot Hundalen og fra nordsiden av Rombakken mot malmbanen. Marina Lie har erfart dette ved å overhøre en samtale mellom den norske sendemann og den norske ambassade i Stockholm. Maj Haussels blir straks underrettet om dette.Sverige tillater organisert overføring av norske flyktninger over Finland til Nord-Norge. Herr Kant fra ambassaden i Oslo fikk i oppdrag å få videre bekreftelser av fru Lie.
Ved E-verket i Trældal blir meldt om oppstilling av et fi. batteri. Oppklaring og bekjempelse av Luftwaffe blir iverksatt. I formiddag har en ny avd. bergjegere landet fint.
13.30
Engelsk jagerflyangrep mot lasarettoget på Bjørnfjell, mot Hundalen og Sildvik. To sårede. To fi. flybåter lander i Herjangsfjord. I ettermiddag landet en Wale i Rombaken og hadde med første del av 6/GjR 138. Utover dagen liten virksomhet av egne fly.
19.00
Kp oblt Schweiger (GjR 137) satt i marsj mot tunnel fire. Kompaniet blir bragt med jernbane til området vest Hundalen og rykker derfra til avsnittet til kp Freytag ved Djupvik (syd Djupviken) og underlegges gr. Narvik for å kunne settes inn utelukkende mot fi. landingsforsøk som kan komme fra nordsiden av Rombaken og mot malmbanen.
Kompaniets oppdrag: kp Schweiger skal holdes i beredskap i østlig del av avsnittet til kp Freytag slik at det kan avverge fi. landgangsforsøk både i Narvik-avsnittet og tilstøtende avsnitt mot øst (Btl Holtorf). 19.30
En mindre fi. styrke nærmest seg avsnittet til obstlt Hagemann og besatte hd. 444.
21.00
Utover dagen beskytning av Ankenes fra destroyere, landartilleri og bombekastere. Bombeangrep mot fienden der synes ikke å ha hatt virkning. 8. kp/GjR 139 som avløste 6.kp/GjR 139 ved Ankenes, står under sterkt fi. press. Ved Øyjord har mitr. Ilden stanset, sannsynlig som følge av eget bombeangrep.
22.00
Bergjegere lander igjen med fallskjerm fra fem Ju 52 uten større vansker. Oppklaringstropper observerer ca. 400 mann som går ned fra Lillebalak og i bevegelse mot syd.
Div. ordre nr. 24.
Været: som i går.
Tilgang av underlagte tropper: 55 bergjegere 1./GjR 137, landsatt med fallskjerm.
25. mai 1940
Tysk motangrep ved Hergot.
02.50 Tidvis beskytning mot egne stillinger ved Ankenes fra destroyere.
04.00 Forpostene til kp Müller/GjR blir angrepet av overlegne styrker og går tilbake til hovedstillingen. Høyde 418 og 377 ble besatt av fienden. Luftwaffe melder at Norddalen er fiendefri. I mellomtiden har også M.Rgt Berger og maj Haussels oppklart i Norddalen og Skjomdalen og melder disse fiendefri. 08.20
I går kveld destroyervirksomhet i Rombakken med skøytetrafikk.
09.30
Ved Hergot ble 40 mann, sannsynligvis franske alpejegere, under fremmarsj fra Lillebakken mot brua Nygård-Hergot, slått tilbake av en oppklarningstropp som ble ført av oblt Stöwer (adj. II/GjR 139). Motstanderen etterlot åtte døde og fem sårede, to tatt til fange, en mitraljøse erobret. Fangene er fra høyfjellbrigadene 14. bataljon.
10.00
Fallskjermutsprang oblt Riegler (1:53) I/GjR 137 forløp uten vansker (resten i ettermiddag).
I natt landet også to flybåter fint med mannskap fra 6.kp/GjR 138 og resten av kp oblt Shweiger jR 138. Disse er ankommet med morgentoget til Div's kommandoplass. Resten av kp oblt Scweiger blir trukket tilbake. 6./GjR skal være div. reserve når fulltallig.
12.00
Kp oblt Renner blir stilt til rådighet for Rgt Windisch og blir satt i marsj til Rgt's kdo. Plass. I Narvik er det rolig i formiddag.
Muligheten for et samvirke mellom de landsatte fallskjerjegere og 8.(GjR 139)i samtidig angrep fra Ankenes mot Ankenesfjell blir overveiet.
16.45
Fienden som er meldt ved østflanken til gr. Windisch, blir bekreftet av oppklarningstropp fra kp oblt Ploder. Det er fastslått at fi. har besatt hd 1097 og hd . 931. Under oppklaringsoperasjonen ble det klarlagt at marinens mitraljøser ikke var skikkelig bemannet. Passende tiltak vil bli iverksatt.
19.00
Fire Ju 52 bringer bergjegere (resten av kp oblt Riegler). I tillegg kommer 40 spesialister gjennom Sverige.
19.30
Forposter som ble presset tilbake av fi. midtveis mellom Cirkelvann og Jernvann, blir sendt fram igjen. Fi. forsterkes på hd. 444. Høydene 361, 418 og 377 er besatt av fienden. Ingen destroyervirksomhet i Rombakken.
21.00
De to franske fanger ved Hergot føres fram. De tilhører 27. Halvbrigade (14. btl) fra høyfjellsbrigaden.
Gruppe XXI melder at i følge artikkel i aftenpressen skal angrep mot Narvik begynne når polske bergavdelinger er ankommet. Denne melding er for så vidt kjent da Polen har forstreket seg ved Ankenes med to bataljoner.
22.04
Tidvis beskytning mot Narvik fra ett batteri i området pkt. 59 øst Håkvik. Noe livligere fi. virksomhet ved Øyjord.
Været: Sterk vind, delvis skyet.
Tilgang av underlagte tropper: 14 mann 6.GjR 138 og resten av kp oblt Schweiger med to flybåter. En off. og 53 mann I/GjR 137 ffra Trondheim igjen med fallskjerm 44 jegere kp oblt Renner /2./GjR 138) landsatt med fallskjerm. 40 spesialister (mitraljøse-lagførere) med jernbane over Sverige.
26. mai 1940
Tyskerne venter landgangsforsøk.
I området 1067 (syd Nevertind) var det i natt livlig fi. trafikk . Spesielle angrepshensikter er ikke observert.
01.40 Hergot ble for første gang beskutt fra destroyere.
07.00
På Hestefjell ( Ankenes halvøya) ble en fi. oppklaringstropp avvist uten følger. Tre fi. dobbeltdekkere (fly) kretser over Narvik området og angriper Hundalen med mitraljøser. Foran Narvik krysser to destroyere og en luftvernkrysser.
11.00
En He 111 (tysk marinefly) blir angrepet av to fi.dobbeltdekkere og skutt ned og styrtet i Rombakken. Den ble sannsynligvis overrasket. Div.spør avsnitts komando Narvik
om bruk av et jeger-kp som nå kan bli tilført etter den gunstige tilgang av stridende. Maj Haussels vil sette inn dette på Ankenes fjell. Div. antar at et fi. landgangsforsøk ved Ankenes vill avskjære styrkene, og at man kan vente angrep på bredere front. Div: bestemmer en personlig rådslagning om dette på Strømsnes 27/5 kl.12.00. Liten aktivitet fra krigsskip utover dagen. Havneinnløpet til Narvik er til nå ikke passert av fi.krigsskip. Likevel kan en regne med at ved landgangsforsøk kan krigsskip uanmeldt gå inn på havna med sakte fart for å støtte landgangen. Det ble derfor bedt om at havneinnløpet minelegges. Fra svenske sider ble i dag (26/5) meddelt den tyske attasje at en tysk Storch nødlandet ved Riksgrensen i begynnelsen av mai (3/5)
18.10
Første del av l (falskjermreg.en) blir sluppet fra Ju 52 (3:78) her under bataljonssjef hauptm. Walther og l.Kp.Forut for dette ble sluppet forsyninger, og da ble noen fallskjermer revet løs fra ammmunisjonsbeholderen. Bombekasterammunisjon eksplodert. Div. ordre nr.26
21.00
En polsk fange fra Ankenes ført frem og bekrefter at det der er to polske bataljoner. Ved Narvik en krysser tre destroyer, moderat skøytetrafikk. Tapsmelding for gr. Narvik (uten marinen) fra 19-26/5: falne 15 u.off. og mannskapet såret en off (obelt Støwer) 18 u.off.og mannskapet. Savnet: tre u.off og manskaper
22.00
Hapten. Kless (Flivo)landet med Storch (krasjlandet).
Været : klart, lettskyet.
Tilgang av underlagtetropper: hær-overprest Maurer annkommet , tre off. 78 mann fra I/Fallskjermregt. en.
27. mai 1940
Krigsskipene går inn Ofotfjorden.
07.45 Natten forløp rolig. Kp oblt Riegler ankommet Narvik.
07.45
Fi.s bevegelser foran avsnitt maj. v. Haussels noe livligere enn før, selv om det ikke er observert angrepshensikter. Bombekasterild på hd 620 ( seks km SO Høvertind). Et fi. fremstøt om natta ble avvist av egen sikring mellom Cirkelvann og Jernvann uten tap for motstanderen.
08.00
Div. sjef begir seg til Strømsnes for personlig å rådføre seg med avsnittssjefen i Narvik, maj Haussels. Spørsmålet om oppdrag til det nytilførte kp Riegler skal drøftes. Maj Haussels vil sette inn dette kp på Ankenes. Div har betenkeligheter om dette, da det kan bli vanskelig å trekke dette kp tilbake over Beisfjorden ved et større angrep fra overlegne fi. styrker over Ankenes, eller ved fi. landgang i Narvik. Div. ser helst at kp'et blir i reserve i området Fagernes. Liten virksomhet fra krigsskip.
11.00
Norsk fly oppklarer. For å forsterke den store høyre fløy blir marineavd. Kothe, som var satt inn t.h. for gr. Windisch på begge sider av hd. 620, avgitt som sikring for regimentet. Dette setter inn kp oblt Ploder der. Det blir ikke tatt avgjørelser om bruken av marinetroppene ( blir i så fall underl. kp Ploder). Rolig ved Narvik. Sikringsstyrker fra marinegr. Kothe som var satt inn på Rundfjell og Haugfjell, blir nå underlagt Divisjonen.
17.23
Destroyer beskytter malmbanen. Fi. bombekasterild mot Ankenes. Luftvernkrysseren igjen ved Narvik.
19.00
Det blir igjen bedt om luftoppklaring foran gr. Windisch og fremfor alt om de fi. krigsskip. De siste dager har gr. Windisch bare mottatt en melding luftoppklaring over Norddalen.
19.02
En nyoppdaget landingsplass for lasteseilfly skal settes i stand i Rombaksbotn, da her kan skapes en gunstig landingsplass med små arbeider.
21.40
Det blir bedt om bombeangrep mot fi.s. stadige forsyningstilførsler i Rombaken - skøyter til Lilleberget.
23.10
Fem krigsskip løper inn Ofotfjorden. Denne viktige melding som tyder på landgangsforsøk, kan bare sendes over Wilhelmshaven, da den direkte radioforbindelse til gr XXI og flysjefen er brutt.
23.29
Sju krigsskip løper inn Ofotfjorden. Inntrykket om fi. landingsforsøk blir forsterket. Samtidig kretser engelske jagere over Narvik. Meldingene blir over radio fra hauptm. Bach til flysjefen i Trondheim. Etter melding fra radiostasjonen er det bare forbindelse til Wilhelmshaven. Meldingene blir derfor sendt på nytt over fjernskriver. Fra kl 22.30 blir Narvik beskutt. Samtidig angriper fi. våre stillinger på Kistefjell. Været: vakkert, sol.
28. mai 1940
Narvik gjenerobres.
00.10 Fallskjermjegere lander uten uhell. Jegerne har observert at en maskin har nødlandet på vei hit.
00.30 En flybåt har landet. Innhold: en bergkanon, en oberfeltwebel (sersjant). Disse forblir i Sildvik og avventer ordre.
00.50
Et fallskjerm-kp får forhåndsordre. Hensikten er at dette kp skal marsjere til Sildvik og sydover for å forsterke opptaksstillingen til 3. kp-MRgt. Marinen skal underlegges. El-loket blir beordret til Norddalsbrua. I dette avgjørende øyeblikk viser det seg at verken damp- eller el-loket kan fungere. Fallskjermjegere må marsjere , noe som betyr tap av tid. Ennå haster det ikke, for en regner med at motstanderen, slik situasjonen er, kan trenge igjennom ved Hestefjell og gå fram mot Sildvik. Sterk beskyting av Narvik. De fleste radiomeldingene med bønn om støtte fra Luftwaffe går direkte fra Hauptm. Bach til flysjefen i Trondheim. Ti krigsskip blir meldt utenfor Narvik. Radioforbindelsen er ikke god, og flysjefen i Trondheim får derfor telefonisk hjelp. Flysjefen lover hjelp kl.04.15. dette er vel noe sent, for på dette tidspunkt vil vel eventuelt landgang være gjennomført.
02.17
Fi. landgang ved Rombaken. Hauptm. Bach blir bedt om over radio å skaffe nøyaktige opplysninger om landgangstedet, slik at egne fly kan settes inn.
03.00
Stadig mer inntrengende blir radiomeldingene om hjelp. 03.50
Den fi. landgang har lyktes. Heftig strid i området Taraldsvikfjell - jernbanestasjonen. Etter observasjoner fra I/GjR 139 har motstanderen satt over med båter fra Øyjord til Djupvik. I mellomtiden er fallskjerm-kp satt i marsj mot Sildvik. Nøyere melding om at ca.400 mann er landsatt ved Orneset. Fi. er allerede 300 m SØ tunnelen og har gått over Taraldsvikbekken. 8.kp har med store tap avverget et fi. angrep ved Ankenes. 7. kp har avverget et frontangrep ved hestefjell. Motstanderens styrke, som prøver å omgå hd 606 i-yd, antas å være 600 mann. Denne ventede flystøtten nå er heller tvilsom.
06.00
Situasjonen ved kp kaptl. Freytag er uklar.
06.40
Maj Haussels ber om å få tilført kp oblt Clemens (marine-kp) til Beisfjord.
06.46
Avsnitt Narvik viker tilbake for det fi. press. Stridsvogner er landsatt i Taraldsvik. Fi. støter fram mot høydene SØ Narvik og har nådd fram til området ved hoppbakken. Kp oblt Schweiger som var satt inn mot landgangstedet, er sprengt, en del viker tilbake mot Narvik, den andre del holder tunnelen. Kp-sjefen oblt Schweiger falt da han gikk til motangrep med en del av kompaniet mot den landsatte fiende.
07.00
Foran Rgt Windisch er det rolig, fi. synes ikke å forsterke seg på østflanken. Rgt Berger får i oppdrag å gå til motangrep vestover langs malmbanen med alle underlagte styrker, unntatt fallskjermkompaniene. Situasjonen på malmbanen og i Narvik er fullstendig uklar. Ingen forbindelse.
12.00
12.0 De første nøyaktige etterretninger kommer fra div.s overfeltlege dr.Lottner. Han kommer fra Beisfjord og kan fortelle enkeltheter. Narvik måtte oppgis fordi angrepet fra de landsatte franskmenn ikke kunne stanses, til tross for innsetting av de siste reserver. Franskmennenes angrep var rettet mot høydene øst for Narvik. Faren for at hele styrken kunne bli avskåret, så vel som stridsvognenes opptrenden, gjorde at det ikke var noen annen mulighet enn å trekke ut hele styrken fra Narvik for å unngå å bli helt innesluttet. Maj Haussels klarte å trekke tilbake sin hovedstyrke til Beisfjord. Marinens signalstasjon i Narvik ble værende til siste stund og fikk kl. 12.15 ordre om å slutte seg til maj Haussels. Meldingene fra signalstasjonen gjorde at man helt til middag løpende kunne fastslå situasjonen i Narvik til enhver tid.
13.10
Forbindelsen med 7. kp/GjR opprettet. Kompaniet er hardt presset av fi. og har ikke forbindelse med maj Haussels. Div gir anvisning om at ovenfor overlegne fiender skal kompaniet gå tilbake til en opptaksstilling øst for Lakselven.
14.06
Ennå ikke noe klart blide av situasjonen. Kompaniene på Ankenes antas å være avskåret. Planen er å holde linjen Tøttadalen-vestskråningen av Beisfjordtøtta-Beisfjord- Lakselven. En jegertropp ledet av lt May (6/GjR 139)blir satt i marsj for å støtte marinebatl. Holltorf som trenger forsterkninger for å holde stillingen fra Forneset til malmbanen.
15.15
Innkommer melding : Kptlt Freytag med 70-80 mann holder skråningen ovenfor Narvik vest Fagernesfjell. Landsettinger ved tunnel 1 og Narvik stasjon fortsetter. Kanonild fra Øyjord. Fi. presser på langs malmbanen mot øst. 18.00
Marine Rgt Berger melder at kaptlt Freytag på ordre fra maj Haussels er trukket tilbake. Deler står ved tunnel 7. Divisjonens plan for en mulig senere rømming av Narvik-
med kodeordet Berta - ble brukt av avsnittskdo. Narvik, men var ikke formålstjenelig.
For så kritisk var situasjonen ikke at man måttegjennomføre en alminnelig rømming, spesielt ikke helt til Strømsnes langs banen. Derfor måtte Div. energisk gripe inn for å forhindre at motstanderen når helt fram til Strømsnes uten større motstand. Vansker oppsto ved ordreformidling til maj Haussels, da en ikke fikk radioforbindelse med II/GjR 139. men det var radioforbindelse til fallskjerm-kp som ble sendt til Beisfjord, og maj Haussels var i nærheten. Over denne radio ble nå alle ordre fra Div. sendt, med ordre om å transittere disse til maj Haussels. Situasjonen bekreftet mottak av alle radiomeldinger, så Divø måtte anta at maj Haussels hadde mottatt alle ordrer. Telegrafisten behersket tydeligvis ikke nøkkelmetoden slik at ordrene ikke ble deschcifrert, og kom derfor ikke fram til maj Haussels.
19.30
Mar. btl Holltorf (mar Rgt Berger) besetter på div.s ordre tunnel 3 med hovedstyrken, og skal holde den. To egne flybåter med bergkanoner ble angrepet av fi. jagere etter landing og tilintetgjort. En bergkanon var likevel kastet ut i tide. En drept , flere såret.
19.45
Sju kp/139 vek tilbake fra sine sider av Hestefjell kl 18.45 i retning Beisfjord. Ved gr. Windisch var det rolig i hele dag. Ildgivning foran midten og på østflanken.
20.45
Fi. har fulgt på til tunnelen 3. styrkene fra Narvik vest og fra Ankenes er ankommet Beisfjord med hovedstyrken. I ettermiddag livlig fi. jagerflyvirksomhet. Mitraljøseangrep mot Hundalen. Herr Kant mottar ordre om å reise til Stockholm for å forhandle med svensk røde kord. Ennå ingen forbindelse med maj Haussels. Det blir forsøkt å nå via fallskjerm-kp fire som var satt inn fra Sildvik og sydover, for å gå i opptaksstilling ved Beisfjord og støtte marine-kp Clemens. Det lyktes ikke i første omgang fordi radioforbindelsen stadig er forstyrret(se kl. 1800). Oblt Müller 01 blir derfor satt i ,arsj med skriftlig ordre og muntlige anvisninger til maj Haussels, som i tilknytning til kaptlt Freytag skal holde linjen Rombakstøtta- Beisfjordtøtta-Beisfjord- Lakselven.
23.00
For å sikre en strengere ledelse i forsvaret på malmbanen blir hauptm. Walther , sjef i fallskjermjeger- regt en, satt i marsj i antt med sitt kp fra Bjørnfjell mot tunnel tre (se div. ordre nr 28 fra 29/5). 4. fallskjermjeger-kp blir trukket ut av sin opptaksstilling syd Sildvik for å sette inn på malmbanen til forsvar mot det sterke fi. press. 2. Geb Jg.kp som var satt inn på Ankenes, utgjorde ikke den ønskede avlastning der Det hadde vært større virkning om kp-et var satt inn som reserve i Narvik. Været: varmt, for tiden overskyet. Tilgang av underlagte tropper :46 fallskjermjegere I/fallskj.jeg.Rgt i, en bergkanon med oberf.webel Frick landet med flybåt.
29. mai 1940
Tyskerne i villrede.
01.16 Marinebatl. Holtorf melder at tunnel fire holdes, men det er tvingende nødvendig med forsterkninger.
04.35
Forbindelse med hauptm. Bach er opprettet. Situasjonen ved maj. Haussels: Størstedelen av tyngre våpen ble ikke tatt med, tap av mennesker ikke kjent. Passerte Fagernes kl 22.00. Fallskjermjegere lander, tilhører batl Walthers som er ved Div og blir satt inn i situasjonen. Han drar over Sildvik til tunnel fire for å overta kommandoen over avsnittet der.
10.00
Div. sjef begir seg over Sildvik for å få klarhet i situasjonen ved maj. Haussels.
14.30
Ennå ikke forbindelse med maj. Haussels.
14.35
Maj. Haussels melder: Linjen Beisfjordtøtta-Durmålsfjell besatt kl 03.00
15.30
Fi. oppklaringsvirksomhet. Hauptm. Walther melder at besettelse av Tøttadalen er gjennomført, og det er dannet reserve i tunnel fem og seks.
De landsatte fallskjermjegerne planlegges satt inn først og fremst ved Sildvik i morgen, etter at resten antakelig kommer i kveld.
19.00
Samtale med grensefullmektigen om uttransport (30/5) av 100 skibbrudne. Det er stadig vanskeligheter da OKN (Marinen) ønsker at alle marinesoldater skal sendes av gårde. Forbindelse med hauptm. Walther bare indirekte. Radio- og telefonsamband stadig forstyrret. Likeså mangler forbindelse mellom maj. Haussels og hauptm. Walther.
22.30
61 fallskjermjegere hopper fra seks Ju 52 uten jagerflystøtte. Vedvarende overvåking fra fi. jagere. Hauptm. Walther melder via kaptlt. Halfort at han har rekognosert høydene ved Beisfjordtøtta, og at han ikke kan finne noe av btl Haussels ved Resmålsaksla. Situasjonen er fullstendig uklar, først og fremst om hauptm. Walther har full kontroll på begge sider av malmbanen i sitt avsnitt.
Situasjonen ved maj Haussels er etterhvert klarere. Gr. Windisch har alt opptatt kaptlt Kothes avsnitt om sikring. Han får underlagt marinetroppen på pkt 620 (fem km SØ Kuberget). Pionertropp lt Brandt ble igjen tilbakeført til Div ved Spionkop fra Rgt Windisch og skal være div-reserve. Tidlig i morges gikk transporten med de skibrudne. Kapitan Benitz som fulgte med, fikk med seg en ønskeliste til OKW.
23.00
Stridslinjen blir beordret trukket tilbake til linjen Sletten-500 m vest Strømsnes st.- fjellknatt en km øst 1436- Resmålsaksla, for å oppnå forbindelse fra batl Hauptm. Walther til maj. Haussels, og for å trekke batl Walther bort fra den stadig sterkere støtteild fra destroyerne og fra batteriene fra Trældal og Øyjord. Været som i går. Tilgang av underlagte tropper: 20 offiserer, 63 mann I/Fallskj. jeg. Rgt 1 (hoveddel og stab
30. mai 1940
Tyskerne savner forsyninger.
Ildgivning i høyre flanke i avsnitt Windisch. Fi på hd 444 blir delvis drevet tilbake med ild. Btl Walther frykter fremfor alt landsetting av tropper i ryggen, og dette var grunnen til at bataljonen ble trukket tilbake. Et tungt batteri skyter konstant mot Djupvik-Fagerjord. Stadig Fi. press i skråningen syd for malmbanen. Under den nye avsnittssjef haupt. Walther er stillingen på malmbanen sikret. 07.15 Stadig tykk tåke gjør situasjonen ved gr. Haussels kritisk. Observasjonen er vanskelig. Fi. blir meldt i fremmarsj nordover, med et kp ved Mølnelva og med tre kp'er mellom 961 og 1303. Dermed oppstår en svært kritisk situasjon, da et fremstøt mot Sildvik truer, og det fins ikke reserver. Motstanderen som går frem over aksla med bataljons styrke har foran seg bare enkelte oppklarningstropper fra gr. Haussels. Det ventes derfor at motstanderen om kort tid vil nå fram til malmbanen i ly av tåka. Btl Haussels kommer under sterkt press.
Motstanderen ved Kvanta viser seg ikke så farlig og kan også oppholdes mens trusselen ved Sildvik er meget farlig. Den første transport med "skipbrudne" blir endt hjem over Sverige.
10.30 Samtale med Oslo: Situasjonen blir forklart, og med henvisning til snarlig nødvendig støtte. Div. sjefen drar til Hundalen for å sette seg inn i situasjonen der.
Ca kl. 12.00 blir et fallskjerm-kp satt inn i retning Sildvikvann for å å vestskråningen av Sildviktinn. 12.30
Haup. Bach melder at motstanderen kommer nedover Sildvikskaret. Det overveies å sette i beredskap mesteparten av avd. kaptn. Kothe for transport til Hundalen. Planer er å sette inn avdelingen i Hundalen mot en fi. trussel fra Syd. Maj. Haussels har i mellomtiden satt inn et kp mot Aksla. Hovedstridslinjen går nå ved Maj Haussels fra Middagsfjell-Storb.-pkt 401-pkt 639. De ventede nødvendige forsterkninger luftveien kommer ikke. Avd. Walther beordres tilbake til Strømmen-sundet
under inntrykk av overlegent fi. press og den truede situasjonen ved Maj Haussels. Dette er den stilling som ble kalt "Berta- stillingen" og som skulle besettes etter ordre om tilbaketrekking.

14.35
Kaptn. Kothe får ordre om straks å trekke tilbake sine styrker, og bare etterlate en sikringsstyrke på Rundfjellet. Avd. Kothe skal settes inn Sydover i Hundalen som flankesikring mot syd.
15.15
Melding fra maj Haussels om at oppklarning mot fi. ikke har medført noe resultat. Å holde Duremålsfjell vil koste store tap, da man venter overlegne motstandere der. Duremålsfjell ble oppgitt ble oppgitt som følge av strekt fi. press.
Ingen melding om motstanderen på Aksla. 17.15
Avd. Kothe ble satt i marsj mot Hundalen med banetransport fra Spionkop.
Et jeger- kp ble satt i marsj fra avd Walther mot Sildvik. Dette kp skal stå under div-kommando. Kompaniet blir oppfanget av maj Haussels og satt inn mot Duremålsfjell. I hele ettermiddag ligger kraftig destroyerild mot våre stillinger på banen. Situasjonen ved btn Holfort er uklar. Ennå er det ikke radio eller telefonforbindelse til hauptm. Walther, som antakelig er i maj Haussels forband.
I div ordren ble klart sagt fra til hauptm. Walther (sjef I/Fallskj.jegerreg. en) at deler av kapt. lt. Holtorf skulle underlegges han. Av hensyn til underordnet grad kunne tydeligvis hauptm. Walther ikke gjennomføre dette. Disse vanskeligheter blir overvunnet de nærmeste dager.
20.00
Første melding om at Sildvikskaret er fiendefri.
Pionertopp lt Brand har gått i stilling der, i østskråningen av Aksla. Likeså har oppklarningen videre sydover fra marine-reg ikke støtt på fiender inntil kl. 12.45. Trolig har motstanderen trukket seg tilbake etter overraskende motstand.
22.45
Etter ilmelding fra btl Holtorf om at fi. har brutt gjennom ved Strømmen-sundet, blir det igjen gitt ordre om at hauptm. Walther har overtatt kommandoen over avsnittet. Det klargjorde fallskjerm-kp blir tilført han (fra Sildvikskaret til Sildvik)
Oppklarningsresultat fra maj Haussels: 1 Skjomen et fi. kp, på Stasjonsholmen en fi. tropp. Antakelig har fi. satt inn styrker der for å opprette en forsyningsbase. 23.30
Situasjonen er ennå uklar. Det er likevel klart at et fi. fremstøt ikke vil komme ennå. Håpet er at det lykkes hauptm. Walther å holde stillingen på malmbanen.
I nord forsøkte motstanderen et oppklarningsfremstøt mot fronten til gr. Windisch. Ca to kp rykket om ettermiddagen fra område Kuberget mot SØ. Det blir innstendig bedt om bombeangrep mot malmbanen foran gr. Haussels og gr. Windisch.
Dagen har vært preget av tallrike trusselmeldinger om fi's farlige trussel mot Sildvik og dermed den dype flanke til en viktig gruppe, og videre usiktbart vær. Og stadige feil på radio og telefon sambandet til de truede områder. Dessuten kommer det stadig fi. press mot malmbanen, og situasjonen på banen er farlig. Tidkrevende etterretning og mangel på reserver har gjort ledelsen enda vanskeligere. Ved fi.'s dristige fremstøt mot Sildvik er det fare for en omgåelse mot Hundalen, fordi fi. har nok styrker og et nøyaktig bilde av våre styrker. Mot dette er fremføring av avd. Kothe mot Hundalen bare sikringstiltak.
Dessuten er forsyningssituasjonen enda mer vanskelig. Ingen forsyninger på flere dager, særlig ammunisjon, men også av nødvendige mannskapsforsterkninger, som følge av dårlig vær, helt ned til troppens små reserver, det vil si små marine-enheter. Det er nødvendig med fire forsyningsfly daglig, og i tillegg 14 transportfly for å kunne skape en liten reserve, særlig av ammunisjon.
Været: Tåke, oppklarende utover dagen, tett skydekke.
31. mai 1940
Tyskerne presses bakover.
Ved innsetting av btl Walther mot Strømmen-sundet avtok det sterke fi. press.
07.00 Fi. forsterkes foran avsnittet til maj Schleebrügge. Livlig trafikk fra V mot Ø. Hd 620 (nord Rundfjell) blir angrepet av fi. Ved marine-regt Berger er mangel på norsk mg-ammunisjon følbar, særlig ved malmbanen. Ennå er ikke forbindelsen opprettet mellom btl hauptm. Walther og maj Haussels. Hauptm. Walther får påny ordre om å søke kontakt. Fi. har igjen angrepet langs malmbanen i natt, men kunne avvises. To jernbanevogner med sprengstoff ble rullet mot fi. og eksploderte ved straumsnes st. Foran gr. Haussels ligger fi. i biuvakk ved Mølnelva. Motstanderen kan bevege seg fritt to km foran våre stillinger og har tent leirbål. Våre tropper er mekbart utmattet, stadig ute i det fri, i dårlig vær med kulde og regn uten nok klær. På grunn av de små styrker er avløsningen nesten utelukket. Husvære mangler totalt. Endelig kan en bergkanon bli satt inn ved Sildvik ved gr Haussels. Virkningen er overraskende. Motstanderen er helt forbløffet og i forvirring. Med primitive midler, uten skytebord, kunne en oppnå stor moralsk virkning. UK-utstyret (ultrakort) som igjen er satt istand, ble satt inn ved btl Kothe syd Hundalen for forbindelse med marine-regt. Hvis fi. viser seg her, og man får melding i rett tid, er det mulig og
organisere et provisorisk forsvar for å hindre et fi. fremstøt mot Hundalen og videre østover.
10.10
Gr XX1 og flystaben er ivrig opptatt av å hjelpe oss. Dårlig vær har stadig forhindret dette. Også i dag er været dårlig, og oppdrag til flystaben i Trondheim ble besvart negativt p.g.a. været.
13.30
Tross dårlig vær meldes om nye fallskjermjegere kl. 17.30. Etter stadig inntrengende krav om forsterkninger, svares det nå at det kan regnes med betydelige forsterkninger om 5-6 dager. Dette er tidspunktet da hjelpen må være kommet.
16.30
Fi. angriper påny ved Mølnelva. Kl. 17.30-18.30 fulgte angrep av egne bombefly, som også traff våre stillinger. Det er uforklarlig at bomber kunne treffe stillingen ved Strømmensundet, vest Sildviktunnelen og ved Middagsfjell. Det ble bare to lett sårede. Det moralske inntrykk hos våre tropper er meget nedtrykkende. Telefonlendningen til btl Walther er brutt p.g.a. virkningen av våre bombefly.
18.10
Fi. har siden tidlig i formiddag angrepet hd 620 og 698. Fi.s press blir stadig sterkere. Hele div-reserven ble satt inn mot den truede flanken. Likeså maj v. Schleebrügge ilt til det truende området. Nord for avsnitt III/139 kan man observere hvordan fi. forsterkes med kløvhester og kjerrekolonner.
19.50
To Condor slapp ut ammunisjon kl. 18.00. Fallskjermene var dårlig festet og ble revet løs. En del av bombekaster-granatene eksploderte på bakken. Fi.s angrep i Mølnelvdalen ble stanset. Først nå er det klart at det ikke er kontakt mellom gr Walther og Haussels. Walther har sin venstre fløy
på Storskaret (638) og er dermed to km bak gr Haussels høyre fløy.
20.20
Hauptm. Walther får ordre om straks å ta kontakt med maj Hausels i linjen Vokterbolig-Middagsfjell. Gr Haussels blir nå angrepet langs hele fronten. Samtidig forsterker fi. sine angrep mot hd 620 og angriper med bomber og kampfly i bakkestriden. Omtrent samtidig kommer fallskjermjegerne (57 mann, en bombekaster-tropp med fire bk-grupper og sanitetsutstyr hopper ut). Flyene (Ju 52) er uten beskyttelse, og noen km nordenfor deltar sju fi. jagerfly i bakkestriden. Også med jernbanen er kommet forsterkninger: 80 mann spesialister under ledelse av stabslege dr. Feurle. Langs jernbanen gjentatte angrep av fi. jagere.
21.20
Seks fi. fly deltar i bakkestriden ved avsnitt maj Schleebrügge (to sjøfly, to dobbeltdekkere, to enkeltdekkere). Samtidig angriper ca. to fi. bataljoner mot hd 620. Også ved gr Haussels angriper fi. Fi. angriper hd 62p enda mer heftig. Fronten er tynt besatt, ingen reserver, og det er helt nødvendig å danne nye reserver. Under stadig større belastning for våre topper blir besluttet å innta og holde en forkortet front.
23.00
Rgt Windisch får kl. 23.00 ordre om å vike tilbake til en anvist fjellrandstilling V og syd Rauberget. Btl Haussels og Walther skal ved sterkt fi. press vike tilbake til en stilling ved Ørnelven-vest. Storskarvann-500 km vest 565-pkt 467-961 (vest-961 (øst). Dermed blir en gunstigere forsvarstilling sikret, og hver bataljon kan avsette en kp til reserve. Tilbaketrekkingen i syd skal iverksettes av maj Haussels. Været: tåke, kaldt, fuktig, sterk vestavind. Tilgang av underlagte tropper: kl. 21.30 landet deler av I/Fallskj. rgt en. 80 spesialister, stabslege dr Feurle.

Tilbake til: april 1940

Fram til: juni 1940

Tilbake til åpningsside