Bjerkvik


Bjerkvik. Veien fra Rombakken over Hergot Bjørnfjell, eller over Bjerkvik-Vassdalen har også vært en forholdsvis lett forbindelse til Vassijaure -Torneträsk. Fra Bjerkvik kunne man også ha forbindelse med kolleger som kom opp fra Gratangsbotn. Forøvrig kan man spørre seg om navnet Bjerkvik opprinnelig har noe med Bjørk å gjøre. Stedet kan ha fått navn etter den gamle nordiske by-eller handelsloven "bjarkeyarettr" som opprinnelig skal være en rett for Björkö i Mälaren i Sverige; der den kjente handelsbyen Birka lå. Litt lenger ute i Herjangen ligger Seines, som da gården trer fram i de skriftlige kilder skrives "Shennes",- og har muligens med "skeid" møte eller øvingsplass å gjøre. Hergot er også et gammelt navn som tyder hen på handelsvirksomhet. Ordet er blitt tydet "Herregammen", men det kan likesnart bety stien eller veien over en snau fjellrygg-"handelsveien" til Sverige.

Bjerkvik. Gården Bjerkvik kan i skriftlige kilder føre sin historie tilbake til midten av 1500-tallet. De svenske skattelistene beretter om at Anders Anderson i 'Björckewick" gav den svenske fogden ved hans første besøk i 1563 3 lodd sø1v i skatt. Annen gang samme år måtte han ut med 1/2 kvint sø1v, et ortstykke og 11/2 daler. De neste skattelistene som svenskefogden førte over Ofoten, nevner ikke direkte bosted. Først 1605/1606 nevnes en Thomas Gunnarson Björckwick. I 1607 er oppført en skatteyter under navnet Thomas Grimson. Dette er det siste året svenskene førte fullstendige lister over sjøfinnene i Ofoten. Våpenmanntallet for 1609 tar også med "'Sjøfinnene" og her finner vi navnene: Tomas Gundersen og Tomas Grindsen som begge måtte og viste frem sine "Bjørn Spjud og Buer".

Ved føringen av sokneprestens manntall i 1665 står Lille Bjerchevig i den listen som omfatter "Finder som icke gifer nogen Landschyld, men ere i deris Rødning"

Tilbake